Älvsbyn (Äy)

Älvsbyn ligger i Pite­älvens dalgång omkring fem mil uppströms Piteå. Här mellan Kanis­berget i sydväst och Hund­berget i nord­ost, där Kors­träsk­bäckens dalgång från Stor-Kors­träsket och Lill-Kors­träsket i väster ansluter till Pite­älven, är den senares dal­gång något vidare med gynn­samma för­håll­anden för jord­bruk. Dal­gång­arna har varit befolkade, om än glest, sedan mycket lång tid med Pite­älven som en livs­nerv och kommunika­tionsväg. Nuvarande Älvsbyn föddes ur Nedre byn, där bygdens kapellag under Piteå för­sam­ling vid 1800-talets början beslutade bygga en kyrka för att slippa långa resor till för­sam­lingens kyrka i Öjebyn vid kusten. Kyrkan som upp­fördes på en liten höjd på Pite­älvens västra sida står kvar än idag något om- och till­byggd och lade inte bara grunden till en ny för­sam­ling utan också till ett nytt bygde­centrum som idag har utvecklats till tätorten Älvsbyn.

Stambanan genom Älvsbyn öppnades 1894 efter att ha byggts söderut från Boden, rallarlagen från söder och norr möttes som bekant i Koler omkring fyra mil längre söderut. Banan följer Korsträskbäckens dalgång från söder och väster och måste efter passagen över Piteälven runda bergen i nordost på norra sidan, stationen placerades därmed drygt en kilometer nordväst om kyrkplatsen. Stationen fick med dåvarande stavning namnet Elfsby. Stavningen ändrades sedan 1912 till Älvsby vilket gällde fram till 1944 då nuvarande namnform började användas.

Från järnvägens ankomst och lång tid framöver var Älvsbyn fortfarande en liten jordbruksby och järnvägen hamnade med andra ord i dess utkant. Så var förhållandet ända fram till mitten av 1900-talet då industrier med Älvsbyhus i täten etablerade sig på järnvägens nordvästra sida. Centrum ligger idag något närmare stationen än vad kyrkplatsen gör längs vägen mellan dessa. Tätorten har samtidigt växt kraftigt så att villaområden har fyllt upp jordbruksmark söder och väster om kyrkan fram till stambanan och även på järnvägens nordvästra sida intill älven.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (1)

Måndag 21 september 2009

Ett lastat stålämneståg på väg från Luleå mot Borlänge rusar genom Älvsbyn vid sextiden på morgonen.  2 år
ID-nummer:  34425
Direktlänk: /bild/00034425/
Fotodatum: den 21 september 2009
Publicerad: den 21 september 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!