Piteåbanans gamla utfart från Älvsbyn

I samband med upprustning och elektrifiering av Piteåbanan fick banan 1995 också sin nya anslutning till stambanan vid Nyfors i sydvästra utkanten av Älvsbyn. På så vis kunde ett triangelspår byggas så att banan kan nås från både söder och norr utan rundgång, något som tidigare krävdes då man kom söderifrån. Samtidigt kunde man också placera järnvägen utanför de villaområden som växte upp kring den ursprungliga sträckningen under 1900-talets andra hälft.

Utfarten från Älvsby bangård

Piteåbanans gamla utfartskurva började direkt vid sydvästra bangårdsänden i Älvsbyn och var omkring 750 meter lång med radien 360 meter. Den vred banan mer än 90 grader från västsydvästlig riktning på bangården till ostsydostlig riktning på den följande ungefär lika långa raklinjen. Vid kurvans slut hade banan därmed hamnat på södra sidan av Korsträskbäckens mycket krokiga flodfåra, detta blev också det första vattendraget att korsa på väg mot kusten vilket skedde på en 11 meter lång stålbro drygt 100 meter in på första raklinjen. Under den tid som banan kantades av skog och åkermark fanns flera enkla korsningar med ägovägar på denna inledande sträcka på samma sätt som på övriga delar av banan. När tätortsbebyggelsen omfamnade järnvägen tillkom en korsning med Västermalmsvägen i början av kurvan nära bangården, gatan har fortfarande kvar sin krokiga sträckning här.

Idag ligger spåret kvar som ett skyddsspår i förlängningen av spår 2 nästan fram till Västermalmsvägen. På södra sidan av samma väg står en återvinningsanläggning tvärs över den gamla bansträckningen som ändå kan anas längs med en trädridå i kanten av en gräsyta. Härefter omges banan mestadels av skog men villabebyggelsen ligger ändå på nära håll. Banvallens överbyggnad är till största delen borta, men det faktum att det gamla spårområdet vintertid används som skoterled håller en stig öppen, om än med omgivande sly. I kurvans södra del korsar en gång- och cykelväg det gamla banområdet. Bron över Korsträskbäcken är i huvudsak intakt men rälsen har bytts ut mot en smalare spång med räcken ovanpå de gamla sliprarna.

Fram till bron över Korsträskbäcken var lutningarna små med endast ett mindre krön i början av utfartskurvan. Det innebar att bron passerades på ungefär samma höjd som bangården är belägen på, 41 meter över havet. I norra delen av Piteåbanan ligger spåret däremot högre än så på en sträcka av drygt två mil och redan strax efter passagen av Korsträskbäcken nåddes den första längre stigningen på den ursprungliga sträckningen. Med början drygt 100 meter öster om bron och omkring en kilometer framåt steg banan 13 meter, en stigning som dessutom inleddes tvärt med en kortare 25-promilleslutning.

Rälsbusshållplatsen Korsträskvägen

Några hundra meter in i backen korsade järnvägen den gamla landsvägen västerifrån som var en del av den så kallade Militärvägen mellan Sollefteå och Boden. Vid korsningen öppnades en rälsbusshållplats med namnet Militärvägen 1941, den bytte namn till Korsträskvägen (Ktv) 1947 och fanns kvar tills persontrafiken lades ned 1972. Vägen som idag är en gata med villabebyggelse heter numera Nygrensvägen sedan landsvägens infart västerifrån lades i en västligare sträckning vid backens fot och då övertog namnet Korsträskvägen. Korsningen med den nya vägen skedde i skilda plan; från bron över Korsträskvägen steg järnvägen brant upp på en bank och vägen passerade under järnvägen genom en vägport av betong. På östra sidan var järnvägsbanken tack vare den högre terrängen betydligt kortare. Viadukten revs i början av juli 1995, en och en halv månad efter att trafiken upphört på den gamla sträckningen.

Mellan Korsträskbäcken och hållplatsen Korsträskvägen var banan rak i ostsydostlig riktning mot Piteå. Efter hållplatsen vred banan svagt av mot sydost i en 360 meter lång kurva med radie 1000 meter, mitt i kurvan korsade järnvägen den södra delen av nuvarande Dalgatan och passerade samtidigt genom en mindre ås. Den svaga kurvan följdes av det som tidigare var banans längsta raklinje när banan tog sikte mot Högheden i sydost och lämnade Älvsbyn bakom sig, längden var nära 2,4 kilometer. Det är dock fortfarande en av Piteåbanans längre raklinjer eftersom den nya bansträckningen ansluter till den gamla drygt 700 meter in på sträckan. På den nu nedlagda norra delen i slutet av stigningen upp från Korsträskbäcken korsades ett band av åkermark varefter banan omgavs av skogsmark. Hela den gamla sträckningen används numera vintertid som skoterled.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (86)

Tisdag 15 maj 2012

Piteåbanans gamla banvall utgår från sydvästra bangårdsänden i Älvsbyn. Här vy mot nordost mot bangården med stambanan till vänster och den gamla banvallen på höger sida av de gamla kontaktledningsstolparna, här ligger spåret också kvar.  10 år
ID-nummer:  12710
Direktlänk: /bild/00012710/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Piteåbanans gamla spår ligger kvar en bit in i kurvan, stoppbocken före rälsens slut är däremot numera borttagen.  10 år
ID-nummer:  12711
Direktlänk: /bild/00012711/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla plankorsningen med Västermalmsvägen kan fortfarande anas i gatubeläggningen, vy norrut in mot bangården.  10 år
ID-nummer:  12712
Direktlänk: /bild/00012712/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla plankorsningen sedd från söder, till höger skymtar den återvinningsstation som idag står tvärs över järnvägens tidigare sträckning.  10 år
ID-nummer:  12713
Direktlänk: /bild/00012713/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bansträckningen sedd söderut från återvinningsstationen med bebyggelsen på Vetegatan till vänster.  10 år
ID-nummer:  12714
Direktlänk: /bild/00012714/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården och återvinningsstationen från plats något längre söderut i den gamla utfartskurvan.  10 år
ID-nummer:  12715
Direktlänk: /bild/00012715/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från samma plats som ovan, en enkel gräsbevuxen stig är vad som återstår av järnvägen i den gamla utfartskurvan.  10 år
ID-nummer:  12716
Direktlänk: /bild/00012716/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut ytterligare något längre söderut i samma kurva, bebyggelse finns på relativt nära håll på båda sidor.  10 år
ID-nummer:  12717
Direktlänk: /bild/00012717/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut där resterna av den gamla banvallen bryts av den korsande gång- och cykelvägen mellan Grekland och Västermalm.  10 år
ID-nummer:  12718
Direktlänk: /bild/00012718/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om gång- och cykelvägen är stigen i järnvägens gamla sträckning mindre gräsbevuxen.  10 år
ID-nummer:  12719
Direktlänk: /bild/00012719/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid kurvans slut dyker bron över Korsträskbäcken upp.  10 år
ID-nummer:  12720
Direktlänk: /bild/00012720/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i början av kurvan in mot Älvsby bangård.  10 år
ID-nummer:  12721
Direktlänk: /bild/00012721/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst i riktning mot Älvsby bangård från bron över Korsträskbäcken.  10 år
ID-nummer:  12722
Direktlänk: /bild/00012722/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost i riktning mot Piteå från samma bro.  10 år
ID-nummer:  12723
Direktlänk: /bild/00012723/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Korsträskbäcken sedd från sydväst.  10 år
ID-nummer:  12724
Direktlänk: /bild/00012724/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Korsträskbäcken sedd från nordost.  10 år
ID-nummer:  12725
Direktlänk: /bild/00012725/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst i riktning mot Älvsbyn med bron över Korsträskbäcken i bakgrunden och gång- och cykelvägen sydost om den i förgrunden.  10 år
ID-nummer:  12726
Direktlänk: /bild/00012726/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost i riktning mot Piteå från samma plats som ovan där den tidigare järnvägsbanken upp mot bron över Korsträskvägen nu är bortgrävd.  10 år
ID-nummer:  12727
Direktlänk: /bild/00012727/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bansträckningen numera utan hög banvall sedd mot nordväst vid nuvarande Korsträskvägen.  10 år
ID-nummer:  12728
Direktlänk: /bild/00012728/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen med nuvarande Korsträskvägen, riksväg 94, vy från nordväst. Vägen gick här genom en betongport under järnvägen.  10 år
ID-nummer:  12729
Direktlänk: /bild/00012729/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen för den planskilda korsningen mellan järnvägen och riksvägen sedd från sydväst, porten under järnvägen låg mellan de två närmaste lyktstolparna.  10 år
ID-nummer:  12730
Direktlänk: /bild/00012730/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma plats sedd från andra sidan av vägen, bilen passerar platsen för järnvägsviadukten.  10 år
ID-nummer:  12731
Direktlänk: /bild/00012731/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I backen mellan nuvarande och gamla Korsträskvägen har stigen nu hamnat i kanten av det område där järnvägsbanken sydost om nuvarande Korsträskvägen låg.  10 år
ID-nummer:  12732
Direktlänk: /bild/00012732/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen med Nygrensvägen, tidigare Korsträskvägen sedd från nordväst i riktning mot Piteå. Vid korsningen låg hållplatsen Korsträskvägen.  10 år
ID-nummer:  12733
Direktlänk: /bild/00012733/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nygrensvägen sedd in mot centrala Älvsbyn vid korsningen med det gamla banområdet, Älvsby kyrka skymtar strax till höger om bildmitt.  10 år
ID-nummer:  12734
Direktlänk: /bild/00012734/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla järnvägens sträckning fram mot Nygrensvägen, gamla Korsträskvägen, från Piteåhållet.  10 år
ID-nummer:  12735
Direktlänk: /bild/00012735/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Piteå från samma plats som ovan, här är banvallen ordentligt utgrävd.  10 år
ID-nummer:  12736
Direktlänk: /bild/00012736/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Dalgatan märks att flera meter banvall numera saknas, vy i riktning mot Piteå.  10 år
ID-nummer:  12737
Direktlänk: /bild/00012737/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från Dalgatan i riktning mot Korsträskvägen och Älvsbyn.  10 år
ID-nummer:  12738
Direktlänk: /bild/00012738/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Piteå från Dalgatan.  10 år
ID-nummer:  12739
Direktlänk: /bild/00012739/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Dalgatan från en plats omkring 100 meter längre mot sydost i den svaga kurvan.  10 år
ID-nummer:  12740
Direktlänk: /bild/00012740/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Högheden och Piteå från samma plats som ovan, här dyker åkermark upp på båda sidor av den gamla banvallen samtidigt som den långa raklinjen mot Högheden visar sig.  10 år
ID-nummer:  12741
Direktlänk: /bild/00012741/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den svaga kurvan i riktning mot Älvsbyn sedd från den långa raklinjens nordvästra ände.  10 år
ID-nummer:  12742
Direktlänk: /bild/00012742/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från samma plats som ovan, här börjar nu makadam dyka upp på banvallen. Här syns också stigningen i början av raklinjen mot Högheden.  10 år
ID-nummer:  12743
Direktlänk: /bild/00012743/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den relativt intakta banvallen sedd mot sydost.  10 år
ID-nummer:  12744
Direktlänk: /bild/00012744/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett enda korta uppehållet i makadambädden finns efter att den börjat fram till nuvarande bana.  10 år
ID-nummer:  12745
Direktlänk: /bild/00012745/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen sedd i riktning mot Älvsbyn nära nuvarande bana, uppehållet i makadamen ovan syns här från andra hållet.  10 år
ID-nummer:  12746
Direktlänk: /bild/00012746/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen är lång, men här dyker nu trafikerat och elektrifierat spår upp från höger.  10 år
ID-nummer:  12747
Direktlänk: /bild/00012747/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 17 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 28 januari 2012

Vy norrut vid den södra växeln mellan spår 2 och spår 3 på bangården i Älvsbyn. Förlängningen av spår 2 som är översnöat i bildens nederkant var tidigare Piteåbanans infart på bangården.  10 år
ID-nummer:  11813
Direktlänk: /bild/00011813/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Piteåbanans gamla spår ligger kvar i början av utfarten och hade här också blivit plogat. Vy mot sydväst med stambanans utfart söderut i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  11814
Direktlänk: /bild/00011814/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen för den tidigare järnvägsbron över Korsträskvägen sedd från öster.  10 år
ID-nummer:  11843
Direktlänk: /bild/00011843/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Backen öster om nuvarande Korsträskvägen upp mot Nygrensvägen, gamla Korsträskvägen. Spåret gick här mitt mellan barrskogskanterna medan skoterleden idag går vid ena kanten.  10 år
ID-nummer:  11844
Direktlänk: /bild/00011844/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen vid den gamla hållplatsen Korsträskvägen sedd från sydväst. Denna gamla infartsväg från väster tar sikte på kyrkan som syns över vägen i fonden. Här vid den tidigare hållplatsen Korsträskvägen gick järnvägen minst lika centralt som vid Älvsbyns järnvägsstation och bara ett par hundra meter från Älvsby folkhögskola.  10 år
ID-nummer:  11847
Direktlänk: /bild/00011847/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 14 januari 2012

Västermalmsvägen, förlängningen av Stationsgatan, följer järnvägen parallellt på sydöstra sidan men har kvar de två kurvor mellan vilka plankorsningen med Piteåbanan tidigare låg. Vy mot sydväst, spåret passerade där återvinningsstationen står mitt i bild och följde sedan trädridån till vänster.  10 år
ID-nummer:  11815
Direktlänk: /bild/00011815/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning vid den tidigare plankorsningen, spåret korsade här vägen och fortsatte genom gläntan till vänster in på bangården i Älvsbyn.  10 år
ID-nummer:  11816
Direktlänk: /bild/00011816/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen sedd från Västermalmsvägen in mot bangården, stambanans kontaktledning syns mitt i bild. Piteåbanan var inte elektrifierad när denna sträckning användes mer än denna första korta sträcka närmast bangården där stolparna ännu står kvar.  10 år
ID-nummer:  11817
Direktlänk: /bild/00011817/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallens sedd söderut intill återvinningsstationen, utfartskurvan rundade här västra sidan av bostadsområdet Grekland.  10 år
ID-nummer:  11818
Direktlänk: /bild/00011818/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning jämfört med ovan. Gläntan in mot bangården syns mitt över återvinningsstationen till vänster och här följer skoterspåren inte spårets gamla sträckning exakt.  10 år
ID-nummer:  11819
Direktlänk: /bild/00011819/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten sedd norrut in mot bangården något längre söderut än ovan.  10 år
ID-nummer:  11820
Direktlänk: /bild/00011820/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla utfartskurvan fortsätter in i ett smalt skogsområde mellan Grekland och Västermalm.  10 år
ID-nummer:  11821
Direktlänk: /bild/00011821/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–86