Piteåbanans gamla utfart från Älvsbyn

I samband med upprustning och elektrifiering av Piteåbanan fick banan 1995 också sin nya anslutning till stambanan vid Nyfors i sydvästra utkanten av Älvsbyn. På så vis kunde ett triangelspår byggas så att banan kan nås från både söder och norr utan rundgång, något som tidigare krävdes då man kom söderifrån. Samtidigt kunde man också placera järnvägen utanför de villaområden som växte upp kring den ursprungliga sträckningen under 1900-talets andra hälft.

Utfarten från Älvsby bangård

Piteåbanans gamla utfartskurva började direkt vid sydvästra bangårdsänden i Älvsbyn och var omkring 750 meter lång med radien 360 meter. Den vred banan mer än 90 grader från västsydvästlig riktning på bangården till ostsydostlig riktning på den följande ungefär lika långa raklinjen. Vid kurvans slut hade banan därmed hamnat på södra sidan av Korsträskbäckens mycket krokiga flodfåra, detta blev också det första vattendraget att korsa på väg mot kusten vilket skedde på en 11 meter lång stålbro drygt 100 meter in på första raklinjen. Under den tid som banan kantades av skog och åkermark fanns flera enkla korsningar med ägovägar på denna inledande sträcka på samma sätt som på övriga delar av banan. När tätortsbebyggelsen omfamnade järnvägen tillkom en korsning med Västermalmsvägen i början av kurvan nära bangården, gatan har fortfarande kvar sin krokiga sträckning här.

Idag ligger spåret kvar som ett skyddsspår i förlängningen av spår 2 nästan fram till Västermalmsvägen. På södra sidan av samma väg står en återvinningsanläggning tvärs över den gamla bansträckningen som ändå kan anas längs med en trädridå i kanten av en gräsyta. Härefter omges banan mestadels av skog men villabebyggelsen ligger ändå på nära håll. Banvallens överbyggnad är till största delen borta, men det faktum att det gamla spårområdet vintertid används som skoterled håller en stig öppen, om än med omgivande sly. I kurvans södra del korsar en gång- och cykelväg det gamla banområdet. Bron över Korsträskbäcken är i huvudsak intakt men rälsen har bytts ut mot en smalare spång med räcken ovanpå de gamla sliprarna.

Fram till bron över Korsträskbäcken var lutningarna små med endast ett mindre krön i början av utfartskurvan. Det innebar att bron passerades på ungefär samma höjd som bangården är belägen på, 41 meter över havet. I norra delen av Piteåbanan ligger spåret däremot högre än så på en sträcka av drygt två mil och redan strax efter passagen av Korsträskbäcken nåddes den första längre stigningen på den ursprungliga sträckningen. Med början drygt 100 meter öster om bron och omkring en kilometer framåt steg banan 13 meter, en stigning som dessutom inleddes tvärt med en kortare 25-promilleslutning.

Rälsbusshållplatsen Korsträskvägen

Några hundra meter in i backen korsade järnvägen den gamla landsvägen västerifrån som var en del av den så kallade Militärvägen mellan Sollefteå och Boden. Vid korsningen öppnades en rälsbusshållplats med namnet Militärvägen 1941, den bytte namn till Korsträskvägen (Ktv) 1947 och fanns kvar tills persontrafiken lades ned 1972. Vägen som idag är en gata med villabebyggelse heter numera Nygrensvägen sedan landsvägens infart västerifrån lades i en västligare sträckning vid backens fot och då övertog namnet Korsträskvägen. Korsningen med den nya vägen skedde i skilda plan; från bron över Korsträskvägen steg järnvägen brant upp på en bank och vägen passerade under järnvägen genom en vägport av betong. På östra sidan var järnvägsbanken tack vare den högre terrängen betydligt kortare. Viadukten revs i början av juli 1995, en och en halv månad efter att trafiken upphört på den gamla sträckningen.

Mellan Korsträskbäcken och hållplatsen Korsträskvägen var banan rak i ostsydostlig riktning mot Piteå. Efter hållplatsen vred banan svagt av mot sydost i en 360 meter lång kurva med radie 1000 meter, mitt i kurvan korsade järnvägen den södra delen av nuvarande Dalgatan och passerade samtidigt genom en mindre ås. Den svaga kurvan följdes av det som tidigare var banans längsta raklinje när banan tog sikte mot Högheden i sydost och lämnade Älvsbyn bakom sig, längden var nära 2,4 kilometer. Det är dock fortfarande en av Piteåbanans längre raklinjer eftersom den nya bansträckningen ansluter till den gamla drygt 700 meter in på sträckan. På den nu nedlagda norra delen i slutet av stigningen upp från Korsträskbäcken korsades ett band av åkermark varefter banan omgavs av skogsmark. Hela den gamla sträckningen används numera vintertid som skoterled.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (86)
Bild 1–50

Lördag 14 januari 2012

Bebyggelsen är trots den omgivande skogen närmare än man kan tro, till höger skymtar exempelvis några villor i Grekland på nordöstra sidan.  10 år
ID-nummer:  11822
Direktlänk: /bild/00011822/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gång- och cykelväg mellan Grekland och Västermalm passerar den gamla banvallen.  10 år
ID-nummer:  11823
Direktlänk: /bild/00011823/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Korsträskbäcken sedd från nordväst.  10 år
ID-nummer:  11824
Direktlänk: /bild/00011824/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Korsträskbäcken sedd från väster.  10 år
ID-nummer:  11825
Direktlänk: /bild/00011825/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från motsatt sida av bron.  10 år
ID-nummer:  11826
Direktlänk: /bild/00011826/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bron över Korsträskbäcken från den gång- och cykelväg som korsar den gamla järnvägssträckningen strax sydost om bron. Här liksom tidigare har själva banvallen grävts bort.  10 år
ID-nummer:  11837
Direktlänk: /bild/00011837/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gång- och cykelvägens korsning sedd från nordväst. Den urgrävda banvallen gör att den tidigare branta stigningen fram mot bron över nya Korsträskvägen idag inte syns, kanske ligger dock den korsande gång- och cykelvägen ungefär på banans tidigare höjd.  10 år
ID-nummer:  11838
Direktlänk: /bild/00011838/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma korsning sedd från gång- och cykelvägen med bebyggelse på Västermalm på södra sidan av den tidigare järnvägen i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  11839
Direktlänk: /bild/00011839/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Öster om gångvägen har går dagens skoterled betydligt lägre än spåret tidigare gjorde då järnvägen strax utom synhåll i bilden korsade Korsträskvägen planskilt, den höga banken är helt utraderad.  10 år
ID-nummer:  11840
Direktlänk: /bild/00011840/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen med riksväg 94, nuvarande Korsträskvägen, vy från vägens västra sida. På östra sidan är terrängen högre vilket före den här vägens tillkomst föranledde en 25-promilleslutning och sedan gjorde banken betydligt kortare där.  10 år
ID-nummer:  11841
Direktlänk: /bild/00011841/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Riksväg 94, nya Korsträskvägen, sedd från söder i riktning in mot centrala Älvsbyn. Den gamla banvallen från Älvsby bangård nådde vägen från vänster i bild vid de lägre träden som syns mellan andra och tredje lyktstolpen och fortsatte över vägen och in i gläntan bakom huvudledsmärket.  10 år
ID-nummer:  11842
Direktlänk: /bild/00011842/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från Nygrensvägen, nuvarande Korsträskvägen strax utom synhåll mitt i bild.  10 år
ID-nummer:  11845
Direktlänk: /bild/00011845/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nygrensvägens korsning med det gamla spårområdet, vy mot sydväst.  10 år
ID-nummer:  11846
Direktlänk: /bild/00011846/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla infartsvägen från väster tar sikte på kyrkan som syns över vägen i fonden. Här vid den tidigare hållplatsen Korsträskvägen gick järnvägen minst lika centralt som vid Älvsbyns järnvägsstation.  10 år
ID-nummer:  11848
Direktlänk: /bild/00011848/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen med Nygrensvägen sedd från det gamla spårområdet i sydost, här någonstans låg hållplatsen Korsträskvägen.  10 år
ID-nummer:  11849
Direktlänk: /bild/00011849/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan Nygrensvägen och Dalgatan är den gamla banvallen åter kraftigt urgrävd, vy österut.  10 år
ID-nummer:  11850
Direktlänk: /bild/00011850/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dalgatan sedd söderut, järnvägen passerade mellan lyktstolpen och soptunnan och försvann österut mellan de lägre träden till vänster. Här syns den lilla ås som järnvägen passerar genom och som husen i bakgrunden ligger på.  10 år
ID-nummer:  11851
Direktlänk: /bild/00011851/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Nygrensvägen från Dalgatan, notera även här den kraftiga backen som uppstått närmast vägen då banvallen här har grävts bort.  10 år
ID-nummer:  11852
Direktlänk: /bild/00011852/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen med Dalgatan sedd från den gamla järnvägssträckningen i öster.  10 år
ID-nummer:  11855
Direktlänk: /bild/00011855/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Älvsbyn i nordvästra änden av den långa raklinje som även innefattade Höghedens trafikplats i andra änden längst i sydost.  10 år
ID-nummer:  11856
Direktlänk: /bild/00011856/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen sedd i motsatt riktning mot Högheden, här syns ett mindre krön där motluten övergår i svagt medlut fram till Högheden.  10 år
ID-nummer:  11857
Direktlänk: /bild/00011857/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vrider man blicken 90 grader åt höger jämfört med ovan blickar man ut över åkermark och kan längst bort i skogskanten se den nya banans kontaktledning.  10 år
ID-nummer:  11858
Direktlänk: /bild/00011858/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen sedd i riktning mot Älvsbyn i ostligaste delen av den slopade sträckan.  10 år
ID-nummer:  11860
Direktlänk: /bild/00011860/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plötsligt inordnar sig en aktiv järnväg med räls och kontaktledning i den raka sträckningen fram mot Högheden.  10 år
ID-nummer:  11861
Direktlänk: /bild/00011861/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 10 juni 2010

Banvallen sedd österut från Dalgatan, här syns den svaga kurva som vrider banan mot sydost fram mot den långa raklinjen mot Högheden.  10 år
ID-nummer:  11854
Direktlänk: /bild/00011854/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bansträckningen mellan Nygrensvägen och Dalgatan sedd från den senare.  10 år
ID-nummer:  11853
Direktlänk: /bild/00011853/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slutet på Piteåbanans kvarvarande spår närmast bangården.  10 år
ID-nummer:  11827
Direktlänk: /bild/00011827/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla spårområdet sett söderut vid återvinningsstationen vid Västermalmsvägen.  10 år
ID-nummer:  11828
Direktlänk: /bild/00011828/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stigen på det som återstår av banvallen sedd norrut från gång- och cykelvägen mellan Grekland och Västermalm.  10 år
ID-nummer:  11829
Direktlänk: /bild/00011829/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvans fortsättning strax söder om samma gång- och cykelväg.  10 år
ID-nummer:  11830
Direktlänk: /bild/00011830/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När utfartskurvan tar slut blir genast bron över Korsträskbäcken synlig.  10 år
ID-nummer:  11831
Direktlänk: /bild/00011831/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Kosträskbäcken sedd från nordväst.  10 år
ID-nummer:  11832
Direktlänk: /bild/00011832/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Korsträskbäcken består av stålbalkar på vilka träsliprar vilar.  10 år
ID-nummer:  11833
Direktlänk: /bild/00011833/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från nordvästra landfästet, en smalare spång har byggts på de gamla sliprarna.  10 år
ID-nummer:  11834
Direktlänk: /bild/00011834/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från sydost.  10 år
ID-nummer:  11835
Direktlänk: /bild/00011835/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsträskbäcken sedd från brons östra sida.  10 år
ID-nummer:  11836
Direktlänk: /bild/00011836/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 11 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!