Juli 2017 II

Under juli månad gjordes två längre trafikavbrott på Gällivare bangård, dels knappt två dygn den 16–17 juli och dels drygt ett dygn den 30–31 juli. Här följer vi arbetena under de båda avbrotten samt under den lite lugnare perioden mellan dessa då arbetsstyrkan på bangården var något reducerad.

Under det första avbrottet var inläggningen av tre nya växlar i norra delen av bangården det viktigaste momentet. I maj 2017 lades den nya förbindelsen från spår 2 till spår 1 (sett från söder) samt från spår 2 mot Inlandsbanan in norr om plankorsningen, här var det nu dags att lägga in den nya förbindelsen från spår 1 till spår 2 samt från spår 3 till spår 2 söder om plankorsningen. För detta arbete användes precis som vid arbetena i maj en spårgående Kirow-kran. Innan växlarna kunde läggas på plats krävdes dock djupschakt av det område närmast söder om plankorsningen som ännu inte blivit schaktat.

Efter rivning av de gamla spåren på söndagseftermiddagen kom schaktningen igång och gjordes klar under kvällen. Under natten återfylldes schaktgropen och området blev klart för att lägga nya spår och växlar på tidiga förmiddagen. Redan på söndagseftermiddagen och kvällen kunde dock den sydligaste och delar av den mellersta växeln läggas på plats eftersom ytan där de skulle ligga schaktades redan under pingsthelgen. När växlarna kommit på plats under måndagen återstod spårriktning, svetsning och andra återställningsarbeten inför trafikstarten på tisdagsmorgonen.

Parallellt med arbetena i norra bangårdsänden byttes också den gamla kontaktledningen över spår 1 ut mot ny under avstängningen i mitten av månaden. Dessutom kompletterades den tidigare dragna ledningen över spår 2 med den felande länken i södra bangårdsänden så att båda dessa spår blev möjliga att trafikera med elfordon. Här behövde också en justering av gångbrons skyddstak över spår 2 utföras för att inte ledningen över det i sidled något förskjutna spåret skulle ta i detta. När trafiken åter kom igång efter avbrottet öppnades således både spår 1 och spår 2 och Gällivare bangård fick mötesmöjlighet för första gången på knappt två månader, en möjlighet som kom till användning redan första kvällen.

I tiden mellan de båda avstängningarna rådde ett visst lugn i arbetena i semestertider, men flera mindre arbeten pågick även under den här tiden. Bygget av såväl spår 3 som spår 4 fortgick, så också förberedande arbeten för den fortsatta elektrifieringen av bangården. Även kabelrännor började byggas på många delar av bangården nu när många spår började komma på plats och nya kablar dessutom började dras. Dessutom placerades fler nya fasta bänkar ut på den nya plattformen, bänkar som inte hann komma på plats innan hösten 2016 övergick i vinter.

Under trafikavstängningen i slutet av månaden utfördes inget större schakt- eller spårarbete, däremot arbeten dels med plattformen och dels med kontaktledningen. Vid bygget av plattformen 2016 kom inte de speciella kantelement som krävs intill växlar på plats framför stationshuset. Kanten behöver ligga något längre ifrån spåret vid en växel för att inte fordon som går genom växeln i kurvläge ska ta i kanten. Under natten mot den 31 juli byttes därför de vanliga betongelementen som lades på plats sommaren 2016 ut mot speciella element som skapar en avfasning av kanten på en kortare sträcka förbi växlarna i spår 1 mitt framför stationshuset.

Under natten pågick också arbeten med de gamla kontaktledningarna i norra delen av bangården som förberedelse för att riva flertalet gamla bryggor under den följande dagen. Mobilkranen påbörjade arbetet med att lyfta ner bryggor mitt på dagen och arbetade sedan med vissa avbrott fram till midnatt. Efter avstängningen återstod endast två gamla bryggor längst i norr samt ett gammalt bryggspann i höjd med lokstallet.

Bilder och filmer (617)

Söndag 16 juli 2017

Dieselröken ligger tät när en del av den under förmiddagen ankomna växeltransporten växlar vid ettiden på eftermiddagen.  4 år
ID-nummer:  29379
Direktlänk: /bild/00029379/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med transporten har även den Kirow-kran som ska lägga växlarna kommit.  4 år
ID-nummer:  29380
Direktlänk: /bild/00029380/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen på spår 2, ännu säkrad i transportläge.  4 år
ID-nummer:  29381
Direktlänk: /bild/00029381/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På spår 1 har kontaktledningsarbete påbörjats.  4 år
ID-nummer:  29382
Direktlänk: /bild/00029382/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Litsarna på den gamla kontaktledningen tas bort då ledningen ska bytas under trafikavbrottet som nu inletts.  4 år
ID-nummer:  29383
Direktlänk: /bild/00029383/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På växeltransporten finns sammanlagt tre växlar i vardera tre delar, alla är 80-växlar med rörlig korsningsspets. Här syns delar till två växlar.  4 år
ID-nummer:  29384
Direktlänk: /bild/00029384/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resterande delar ligger i norra delen av tågsättet närmast Kirowkranen.  4 år
ID-nummer:  29385
Direktlänk: /bild/00029385/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att den gamla kontaktledningen bundits ihop i norra delen av bangården har rälsen börjat brytas upp söder om plankorsningen.  4 år
ID-nummer:  29386
Direktlänk: /bild/00029386/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast plankorsningen ligger såväl en isolerskarv som övergångsräl mellan olika rälsvikter.  4 år
ID-nummer:  29387
Direktlänk: /bild/00029387/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälen lirkas ut mellan sigaler och stolpar för att tas om hand.  4 år
ID-nummer:  29388
Direktlänk: /bild/00029388/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De befästningar som lossats från träsliprarna på spår 1 samlas upp med en elektromagnet.  4 år
ID-nummer:  29389
Direktlänk: /bild/00029389/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsen skärs upp i lämpliga längder för borttransport.  4 år
ID-nummer:  29390
Direktlänk: /bild/00029390/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeldelarna närmast kranen i norr är också de som ska läggas först, den sydligaste av växlarna. Växel 456 ska ligga i spår 1 för överfart mot spår 2.  4 år
ID-nummer:  29391
Direktlänk: /bild/00029391/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med demontering av litsar fortsätter söderut längs plattformen.  4 år
ID-nummer:  29392
Direktlänk: /bild/00029392/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla ledningarna över spår 1 har snart gjort sitt.  4 år
ID-nummer:  29393
Direktlänk: /bild/00029393/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledning utan litser ser inte riktigt ut som kontaktledning.  4 år
ID-nummer:  29394
Direktlänk: /bild/00029394/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut tas redan nu vissa sektioner av ledningarna ner och de resterande ledningarna får därför fästas upp tillfälligt för att inte rasa ner.  4 år
ID-nummer:  29395
Direktlänk: /bild/00029395/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningsarbete framför stationshuset där gångbron snart ska upphöra att bära kontaktledningen.  4 år
ID-nummer:  29396
Direktlänk: /bild/00029396/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeltransporten står på spår 2 på den nu strömlösa bangården.  4 år
ID-nummer:  29397
Direktlänk: /bild/00029397/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder på transporten finns de växeldelar som ska ligga längst i norr. Växel 455 ska ligga omedelbart söder om plankorsningen och binda samman spår 2 och 3.  4 år
ID-nummer:  29399
Direktlänk: /bild/00029399/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 457 ska ligga i spår 2 söder om växel 455 som den norra växeln i förbindelsen från spår 1 till spår 2 norrut.  4 år
ID-nummer:  29398
Direktlänk: /bild/00029398/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På platsen där växlarna ska ligga försvinner allt mer av de gamla spåren.  4 år
ID-nummer:  29400
Direktlänk: /bild/00029400/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår och sliprar tas bort så att schaktarbetena på platsen kan börja.  4 år
ID-nummer:  29401
Direktlänk: /bild/00029401/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut utfördes schaktning redan under pingsthelgens avstängning och här ska bara de gamla spåren tas bort innan de nya kan läggas.  4 år
ID-nummer:  29402
Direktlänk: /bild/00029402/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar tas upp med hjälp av en lastmaskin.  4 år
ID-nummer:  29403
Direktlänk: /bild/00029403/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammal makadam i området som ska schaktas rensas också bort med en lastmaskin.  4 år
ID-nummer:  29404
Direktlänk: /bild/00029404/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla sliprarna lagras vid sidan av bangården, här ett lass träsliprar från spår 1.  4 år
ID-nummer:  29405
Direktlänk: /bild/00029405/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongsliprarna på spår 2 avlägsnas för att ge plats för nya växlar.  4 år
ID-nummer:  29406
Direktlänk: /bild/00029406/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongsliprarna läggs i sin hög intill ställverksbyggnaden norr om lokstallet.  4 år
ID-nummer:  29407
Direktlänk: /bild/00029407/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammal makadam lastas på dumprar och transporteras bort.  4 år
ID-nummer:  29408
Direktlänk: /bild/00029408/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60