Bangårdsombyggnad

Under två sommarhalvår, från våren 2016 till hösten 2017, byggdes bangården i Gällivare om för att klara möten mellan 750 meter långa malmtåg. I princip byggdes en helt ny bangård på samma plats som den gamla med bibehållen person- och godstrafik under hela byggtiden. Gamla spår 1 närmast stationshuset revs och gav plats för en lång sidoplattform vid gamla spår 2. Det tillsammans med gamla spår 3 och 4 byggdes om till långa mötesspår och omnumrerades till spår 1–3. Dessutom byggdes ytterligare tre spår på bangården varav ett nytt spår utanför gamla spår 6 ytterst på bangården. De tre mötesspåren grundlades med djupschakt och fick växlar med rörlig korsnings­spets, hela kontakt­lednings­anlägg­ningen och signalsystemet byttes ut och bangården försågs med mer stängsel för att hindra obehörigt spårbeträdande när tillåten hastighet också höjdes från 40 till 80 km/h.

Efter en ceremoni för allmänheten i april 2016 påbörjades den första fasen av arbetena i början av maj. Under denna första fas revs kontaktledning och räls på spår 1 och alla anslutande sidospår, från södra bangårdsänden ända upp till industriområdet öster om triangelspåret norr bangården. Den första byggfasen inleddes i början av juni då spår 2 stängdes av och revs och schaktning för det nya plattformsspåret i samma sträckning påbörjades från söder. Arbetet med plattform och plattformsspår pågick sedan under hela sommaren fram till ett större trafikavbrott i slutet av augusti då det nybyggda plattformsspåret kopplades in. Samtidigt hann man då också med ett större schaktarbete i bangårdens norra ände. När plattformsspåret stod klart fortsatte arbetena med själva plattformen, men schakt- och spårarbetena flyttade till motsatt sida av bangården där gamla spår 6 revs upp och två nya spår byggdes, bangården utvidgades således med ett spår mot älven efter att ha blivit av med ett spår närmast stationshuset. Flera nya växlar lades in i närheten av lokstallet under senhösten innan arbetena fick ta en paus för vintern.

Den andra sommarens arbeten rivstartade i mitten av maj 2017 när tre nya växlar lades in i norra änden av bangården i det område som schaktades i slutet av sommaren 2016. Den egentliga starten för byggåret var annars under pingsthelgen i början av juni då hela den södra bangårdsänden byggdes om under tre dygns totalavstängning och ytterligare flera dygn av dygnet runt-arbete på bangården. Samtidigt gjordes också det ställverksbyte som fick till följd att spåren omnumrerades. Härefter gick projektet in i ännu en fas av schaktarbete, den här gången av området mellan plattformsspåret och de nybyggda spåren på motsatt sida av bangården från södra bangårdsänden upp till de gamla växlarna i höjd med lokstallet. Detta arbete pågick fram till i augusti, men redan i mitten av juli kunde spår 2 öppnas och skapa mötesmöjlighet på bangården efter en och en halv månad med enkelspårsdrift genom driftplatsen. Nattetid plockades de gamla kontakt­lednings­bryggorna ner en efter en och nya bryggor sattes upp så att de nya spåren som byggdes kunde elektrifieras.

Under ett trafikavbrott i mitten av juli lades nya växlar in söder om plankorsningen i norra delen av bangården. Förutom en växel vid Inlandsbanans infart som lades in i augusti hade alla nya växlar då lagts eftersom växlarna i förbindelserna mellan spår 1 och 2 i höjd med stationshuset kunde läggas in utan påverkan på trafiken. Spåren 3 och 4 byggdes sedan klara i väntan på den stora slutinkopplingen i slutet av augusti då bangården skulle få sin slutliga utformning. Under två dygns trafikavbrott revs då alla gamla växlar i norra delen av bangården, området djupschaktades och nya spår byggdes upp. Signalanläggningen kompletterades med nya signaler och alla återstående kontaktledningar sattes upp så att resterande spår sedan kunde öppna ett efter ett. Efter slutinkopplingen följde en mängd efterarbeten på hela bangården, framför allt kabelarbeten där gamla kablar skulle ersättas, kabelrännor skulle byggas och kablarna slutligen skulle läggas ner i kabelrännorna. Även arbetet med stängsling runt bangården kunde påbörjas när de stora anläggningsarbetena nu var avslutade. Efterarbetena fortsatte under hela hösten, vintern och våren och vissa blev inte klara förrän under sommaren 2018.

Den här dokumentationen av projektet följer arbetena i stort och smått från maj 2016 till juli 2018 i såväl övergripande drag som i minsta detalj. Den visar inte precis alla arbeten under hela den perioden, men eftersom de flesta arbetsmoment upprepas många gånger under ett stort projekt som detta finns de flesta moment beskrivna vid något tillfälle. Bilderna är huvudsakligen uppdelade i månadsreportage, men under den intensiva sommaren 2017 finns två delar per månad. För bilder från bangården före och efter ombyggnaden, se övriga sidor under Gällivare driftplats.

Tillhörande sidor (20)