Juli 2017 II

Under juli månad gjordes två längre trafikavbrott på Gällivare bangård, dels knappt två dygn den 16–17 juli och dels drygt ett dygn den 30–31 juli. Här följer vi arbetena under de båda avbrotten samt under den lite lugnare perioden mellan dessa då arbetsstyrkan på bangården var något reducerad.

Under det första avbrottet var inläggningen av tre nya växlar i norra delen av bangården det viktigaste momentet. I maj 2017 lades den nya förbindelsen från spår 2 till spår 1 (sett från söder) samt från spår 2 mot Inlandsbanan in norr om plankorsningen, här var det nu dags att lägga in den nya förbindelsen från spår 1 till spår 2 samt från spår 3 till spår 2 söder om plankorsningen. För detta arbete användes precis som vid arbetena i maj en spårgående Kirow-kran. Innan växlarna kunde läggas på plats krävdes dock djupschakt av det område närmast söder om plankorsningen som ännu inte blivit schaktat.

Efter rivning av de gamla spåren på söndagseftermiddagen kom schaktningen igång och gjordes klar under kvällen. Under natten återfylldes schaktgropen och området blev klart för att lägga nya spår och växlar på tidiga förmiddagen. Redan på söndagseftermiddagen och kvällen kunde dock den sydligaste och delar av den mellersta växeln läggas på plats eftersom ytan där de skulle ligga schaktades redan under pingsthelgen. När växlarna kommit på plats under måndagen återstod spårriktning, svetsning och andra återställningsarbeten inför trafikstarten på tisdagsmorgonen.

Parallellt med arbetena i norra bangårdsänden byttes också den gamla kontaktledningen över spår 1 ut mot ny under avstängningen i mitten av månaden. Dessutom kompletterades den tidigare dragna ledningen över spår 2 med den felande länken i södra bangårdsänden så att båda dessa spår blev möjliga att trafikera med elfordon. Här behövde också en justering av gångbrons skyddstak över spår 2 utföras för att inte ledningen över det i sidled något förskjutna spåret skulle ta i detta. När trafiken åter kom igång efter avbrottet öppnades således både spår 1 och spår 2 och Gällivare bangård fick mötesmöjlighet för första gången på knappt två månader, en möjlighet som kom till användning redan första kvällen.

I tiden mellan de båda avstängningarna rådde ett visst lugn i arbetena i semestertider, men flera mindre arbeten pågick även under den här tiden. Bygget av såväl spår 3 som spår 4 fortgick, så också förberedande arbeten för den fortsatta elektrifieringen av bangården. Även kabelrännor började byggas på många delar av bangården nu när många spår började komma på plats och nya kablar dessutom började dras. Dessutom placerades fler nya fasta bänkar ut på den nya plattformen, bänkar som inte hann komma på plats innan hösten 2016 övergick i vinter.

Under trafikavstängningen i slutet av månaden utfördes inget större schakt- eller spårarbete, däremot arbeten dels med plattformen och dels med kontaktledningen. Vid bygget av plattformen 2016 kom inte de speciella kantelement som krävs intill växlar på plats framför stationshuset. Kanten behöver ligga något längre ifrån spåret vid en växel för att inte fordon som går genom växeln i kurvläge ska ta i kanten. Under natten mot den 31 juli byttes därför de vanliga betongelementen som lades på plats sommaren 2016 ut mot speciella element som skapar en avfasning av kanten på en kortare sträcka förbi växlarna i spår 1 mitt framför stationshuset.

Under natten pågick också arbeten med de gamla kontaktledningarna i norra delen av bangården som förberedelse för att riva flertalet gamla bryggor under den följande dagen. Mobilkranen påbörjade arbetet med att lyfta ner bryggor mitt på dagen och arbetade sedan med vissa avbrott fram till midnatt. Efter avstängningen återstod endast två gamla bryggor längst i norr samt ett gammalt bryggspann i höjd med lokstallet.

Bilder och filmer (617)
Bild 201–250

Måndag 17 juli 2017

Tid för mätning, i alla fall så snart som växeln har landat. 9 mån
ID-nummer:  29638
Direktlänk: /bild/00029638/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kriow-kranen utför sitt sista lyft för den här gången i Gällivare. 9 mån
ID-nummer:  29639
Direktlänk: /bild/00029639/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelspannet tar mark. 9 mån
ID-nummer:  29640
Direktlänk: /bild/00029640/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mätning påbörjas för att fastställa växelns läge. 9 mån
ID-nummer:  29641
Direktlänk: /bild/00029641/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väntan på att spannet ska skruvas fast i södra änden. 9 mån
ID-nummer:  29642
Direktlänk: /bild/00029642/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En tumstock läggs på marken för att kunna följa upp den justering av norra änden av växeln i sidled som blir nödvändig. 9 mån
ID-nummer:  29643
Direktlänk: /bild/00029643/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försiktigt lyfts spannet åter en aning och dras lite åt sidan. 9 mån
ID-nummer:  29644
Direktlänk: /bild/00029644/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppdraget slutfört, och det får väl firas med en liten fotografering med den stora kranen i bakgrunden. 9 mån
ID-nummer:  29645
Direktlänk: /bild/00029645/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 455 ligger på plats och det återstår bara lite spår på den korta sträckan från plankorsningen fram till växeln. 9 mån
ID-nummer:  29646
Direktlänk: /bild/00029646/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare skarvjärn ska också skruvas fast så växeln håller ihop. 9 mån
ID-nummer:  29647
Direktlänk: /bild/00029647/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av växlarna återstår det också att bygga norra änden av spår 3 söder om växel 455. 9 mån
ID-nummer:  29648
Direktlänk: /bild/00029648/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadambädden för anslutningen av spår 3 till den nya växeln jämnas ut. 9 mån
ID-nummer:  29651
Direktlänk: /bild/00029651/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En spårriktare står redo på spår 1 att påbörja sitt arbete så snart spåret är klart. 9 mån
ID-nummer:  29652
Direktlänk: /bild/00029652/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena sedda från söder med bygget av spår 3 närmast. 9 mån
ID-nummer:  29653
Direktlänk: /bild/00029653/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut håller man nu på att växla in Kirow-kranen mellan sina transportvagnar. 9 mån
ID-nummer:  29654
Direktlänk: /bild/00029654/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett spårspann är på väg att läggas in på spår 1. 9 mån
ID-nummer:  29655
Direktlänk: /bild/00029655/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårspannet körs fram till det som nyss lades in söder om plankorsningen. 9 mån
ID-nummer:  29656
Direktlänk: /bild/00029656/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårspannet passas in samtidigt som sliprar läggs norr om växel 455 för att binda samman den med befintligt spår i plankorsningen. 9 mån
ID-nummer:  29657
Direktlänk: /bild/00029657/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är när spårspannen ska kopplas samman med varandra som visst precisionsarbete behövs, annars går det snabbt att bygga när rälerna redan sitter fast i sliprarna. 9 mån
ID-nummer:  29658
Direktlänk: /bild/00029658/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart har också det tredje och sista spårspannet kommit på plats och spår 1 börjar bli helt igen. 9 mån
ID-nummer:  29659
Direktlänk: /bild/00029659/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även spår 2 håller på att bindas samman intill plankorsningen. 9 mån
ID-nummer:  29660
Direktlänk: /bild/00029660/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren arbetar i växeln men kan ännu inte fortsätta norrut på spår 1. 9 mån
ID-nummer:  29661
Direktlänk: /bild/00029661/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 2 tar form från plankorsningen och söderut. 9 mån
ID-nummer:  29662
Direktlänk: /bild/00029662/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 förses med makadam med början vid plankorsningen. 9 mån
ID-nummer:  29663
Direktlänk: /bild/00029663/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren arbetar i växel 456 på spår 1. 9 mån
ID-nummer:  29664
Direktlänk: /bild/00029664/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det blev ett litet överlapp mellan spårspannen på spår 1 som naturligtvis måste tas bort. 9 mån
ID-nummer:  29665
Direktlänk: /bild/00029665/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälerna kapas till önskad längd. 9 mån
ID-nummer:  29666
Direktlänk: /bild/00029666/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så kan snart spår 1 sammanfogas till ett sammanhängande spår. 9 mån
ID-nummer:  29667
Direktlänk: /bild/00029667/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya växel 455 i spår 2 närmast och nya spår 1 till vänster. 9 mån
ID-nummer:  29668
Direktlänk: /bild/00029668/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer makadam tillförs för att fördelas ut på de nylagda spåren. 9 mån
ID-nummer:  29669
Direktlänk: /bild/00029669/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med traktorgrävaren kan makadamen läggas ut med god precision. 9 mån
ID-nummer:  29670
Direktlänk: /bild/00029670/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En dryg timme senare börjar spåren vara redo för riktning. 9 mån
ID-nummer:  29671
Direktlänk: /bild/00029671/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid halv fem-tiden på eftermiddagen arbetar en liftmotorvagn med att återställa kontaktledningen över spår 2 samtidigt som spårriktaren arbetar på spår 1. 9 mån
ID-nummer:  29672
Direktlänk: /bild/00029672/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Än så länge får den gamla kontaktledningen vara kvar, likaså gamla brygga 21 närmast söder om plankorsningen. 9 mån
ID-nummer:  29673
Direktlänk: /bild/00029673/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Parallella arbeten med olika delar av järnvägsanläggningen. 9 mån
ID-nummer:  29674
Direktlänk: /bild/00029674/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett spår som behöver riktas innan trafiken kan släppas på. 9 mån
ID-nummer:  29675
Direktlänk: /bild/00029675/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren arbetar sig norrut mot plankorsningen, notera skillnaden i spårläge under främre och bakre delen av maskinen. 9 mån
ID-nummer:  29676
Direktlänk: /bild/00029676/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En sinnrik mekanism riktar spåret och packar makadamen under det. 9 mån
ID-nummer:  29677
Direktlänk: /bild/00029677/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stunds trafikhinder i plankorsningen är svårt att undvika trots att själva riktningen avslutades söder om vägen. 9 mån
ID-nummer:  29678
Direktlänk: /bild/00029678/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Komplettering av makadam med traktorgrävaren efter riktning. 9 mån
ID-nummer:  29679
Direktlänk: /bild/00029679/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna för spår 3 söder om växeln med spår 2 läggs på plats. 9 mån
ID-nummer:  29680
Direktlänk: /bild/00029680/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten med de nya spåren sedda från plankorsningen söderut. 9 mån
ID-nummer:  29681
Direktlänk: /bild/00029681/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 2 ska svetsas ihop omedelbart söder om plankorsningen. 9 mån
ID-nummer:  29682
Direktlänk: /bild/00029682/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Svetsningen kan börja. 9 mån
ID-nummer:  29683
Direktlänk: /bild/00029683/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Smältan rinner ner i formen och lyser upp den regngrå eftermiddagen. 9 mån
ID-nummer:  29684
Direktlänk: /bild/00029684/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under gångbron behöver skyddstaket över kontaktledningen på spår 2 flyttas för att passa med den något flyttade spårsträckningen jämfört med gamla spår 3. 9 mån
ID-nummer:  29685
Direktlänk: /bild/00029685/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stålprofil som taket är fäst i förlängs och taket ska sedan dras i sidled till sin nya position. 9 mån
ID-nummer:  29686
Direktlänk: /bild/00029686/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill finns också trumvagnen som har samlat ihop den gamla kontaktledningen från spår 1. 9 mån
ID-nummer:  29687
Direktlänk: /bild/00029687/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På en annan trumma på vagnen finns glänsande ny kontakttråd. 9 mån
ID-nummer:  29688
Direktlänk: /bild/00029688/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya skenan svetsas fast på gångbrons undersida. 9 mån
ID-nummer:  29689
Direktlänk: /bild/00029689/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 301–350