September 2016

Under september månad fortsatte arbetet med att färdigställa den nya plattformen som togs i bruk i slutet av augusti. Arbetena innebar såväl bygge av ytskiktet med betongplattor och asfalt som belysning och väderskydd. Själva plattformsspåret var däremot redan klart och spårarbeten och schakt flyttade i stället till andra delar av bangården. Spår 6 och norra delen av spår 5 revs tidigt och arbeten med att frilägga högspänningskablar i marken i det området inleddes parallellt med nedgrävning av stolpfundament. I norra delen av bangården i höjd med lokstallet revs också Inlandsbanans infartsspår och omformarspåret och här pågick sedan djupschakt som grund för för kommande växlar.

Bilder och filmer (390)

Söndag 11 september 2016

Spårspärren för utfart rfån lokstallet och uppställningsspåret har lagts som en effektiv spårspärr ovanpå spåret. 11 mån
ID-nummer:  24854
Direktlänk: /bild/00024854/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeltransversalen över bangården i norr sedd från platsen där den mötte spår 5 och infarten till lokstallet i en dubbel korsningsväxel, växeln är nu riven. 11 mån
ID-nummer:  24855
Direktlänk: /bild/00024855/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den rivna växeln ligger uppstyckad i tre bitar alldeles intill. 11 mån
ID-nummer:  24856
Direktlänk: /bild/00024856/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelns plats sedd söderut, spåret från lokstallet låg vid bildens nedre vänstra hörn. 11 mån
ID-nummer:  24857
Direktlänk: /bild/00024857/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter korsningsväxeln fortsatte spår 5 och 6 söderut av vilka man här nu bara ser rester. 11 mån
ID-nummer:  24858
Direktlänk: /bild/00024858/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det delvis rivna spår 5 mitt i bild och spår 6 till höger. 11 mån
ID-nummer:  24859
Direktlänk: /bild/00024859/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy längs spår 6 tidigare sträckning söderut med det grävda diket för kraftkablarna. Till höger om det ska ett nytt spår byggas. 11 mån
ID-nummer:  24860
Direktlänk: /bild/00024860/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare förgreningen mellan spår 5 och spår 6 sedd från söder. 11 mån
ID-nummer:  24861
Direktlänk: /bild/00024861/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpfundamenten lite längre söderut vittnar om var det nya spåret ska ligga, de två paren av fundament ska bilda portalen där dess kontaktledning slutar. 11 mån
ID-nummer:  24862
Direktlänk: /bild/00024862/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggområdet för spår 6 och det nya spåret sett från söder i norra delen, spår 6 läggs fortsatt bortom fundamentet till höger medan det nya spåret läggs hitom detsamma. 11 mån
ID-nummer:  24863
Direktlänk: /bild/00024863/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 12 september 2016

Plattläggning har påbörjats i plattformens södra ände. 11 mån
ID-nummer:  24877
Direktlänk: /bild/00024877/
Fotodatum: den 12 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen har nu öppnats upp till brygga 7 strax söder om godsmagasinet, men avspärrningen vidare norrut hade här blåst omkull. 11 mån
ID-nummer:  24878
Direktlänk: /bild/00024878/
Fotodatum: den 12 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla delvis bortgrävda plattformen sedd från den nya, här ser man en tidigare plattformshöjning i genomskärningen. 11 mån
ID-nummer:  24879
Direktlänk: /bild/00024879/
Fotodatum: den 12 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra bangårdsänden fortsätter lastningen av de massor som schaktades bort från bankroppen under stoppet i slutet av augusti. 11 mån
ID-nummer:  24880
Direktlänk: /bild/00024880/
Fotodatum: den 12 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massorna ska tas bort och marken och diken återställas. 11 mån
ID-nummer:  24881
Direktlänk: /bild/00024881/
Fotodatum: den 12 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans infart är nu avstängd för trafik. 11 mån
ID-nummer:  24882
Direktlänk: /bild/00024882/
Fotodatum: den 12 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformens norra ände har tagit ytterligare steg mot färdigställande, vy från godsmagasinet. 11 mån
ID-nummer:  24883
Direktlänk: /bild/00024883/
Fotodatum: den 12 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Olika fundament för skyltar och belysning grävs ned i plattformen. 11 mån
ID-nummer:  24884
Direktlänk: /bild/00024884/
Fotodatum: den 12 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför stationshuset tar plattformen form, här grävs också de gamla kablar som måste vara kvar ett tag till ned i marken. 11 mån
ID-nummer:  24885
Direktlänk: /bild/00024885/
Fotodatum: den 12 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåguppehåll i Gällivare. 11 mån
ID-nummer:  24886
Direktlänk: /bild/00024886/
Fotodatum: den 12 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbeten för kablar och stolpfundament fortsätter på bangårdens sydvästra sida i höjd med stationshuset. 11 mån
ID-nummer:  24887
Direktlänk: /bild/00024887/
Fotodatum: den 12 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra delen av plattformen vägs bädden för plattorna in så att de hamnar på rätt nivå. 11 mån
ID-nummer:  24888
Direktlänk: /bild/00024888/
Fotodatum: den 12 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med en gummiklubba justeras rören som ska hjälpa till att skapa en slät sandbädd för plattorna. 11 mån
ID-nummer:  24889
Direktlänk: /bild/00024889/
Fotodatum: den 12 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrut är plattformen förutom kanten ännu obearbetad, men fundament finns nedgrävda i den bakre kanten. 11 mån
ID-nummer:  24890
Direktlänk: /bild/00024890/
Fotodatum: den 12 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 13 september 2016

Plattformsarbete vid foten av fjället. 11 mån
ID-nummer:  24891
Direktlänk: /bild/00024891/
Fotodatum: den 13 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena på bangårdens södra sida, notera de nya stolpfundamenten i bildens högra del som markerar den nya i denna riktning utvidgade bangårdens nya begränsning. 11 mån
ID-nummer:  24892
Direktlänk: /bild/00024892/
Fotodatum: den 13 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även utanför bangårdsområdet har vissa grävarbeten utförts. 11 mån
ID-nummer:  24893
Direktlänk: /bild/00024893/
Fotodatum: den 13 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar av olika kvalitet på vändplanen i bangårdens södra del. 11 mån
ID-nummer:  24894
Direktlänk: /bild/00024894/
Fotodatum: den 13 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från söder med de nya växlarna närmast. 11 mån
ID-nummer:  24895
Direktlänk: /bild/00024895/
Fotodatum: den 13 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 14 september 2016

Vid lokstallet har nu de gamla kontaktledningsstolparna tagits bort. 11 mån
ID-nummer:  24896
Direktlänk: /bild/00024896/
Fotodatum: den 14 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nedkapade stolpar längs spåret mellan bangården och lokstallet. 11 mån
ID-nummer:  24897
Direktlänk: /bild/00024897/
Fotodatum: den 14 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även Inlandsbanans spår har nu rivits i höjd med lokstallet. 11 mån
ID-nummer:  24898
Direktlänk: /bild/00024898/
Fotodatum: den 14 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bortom stickspåret återstår bara lite räls och sliprar av omformarspåret och Inlandsbanans spår. 11 mån
ID-nummer:  24899
Direktlänk: /bild/00024899/
Fotodatum: den 14 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare växeln mellan spår 3 och spår 4 ligger kvar men håller på att demonteras. 11 mån
ID-nummer:  24900
Direktlänk: /bild/00024900/
Fotodatum: den 14 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsarbeten fortgår nordväst om godsmagasinet. 11 mån
ID-nummer:  24901
Direktlänk: /bild/00024901/
Fotodatum: den 14 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt byggs nya berg av uppgrävda massor sydväst om bangården. 11 mån
ID-nummer:  24902
Direktlänk: /bild/00024902/
Fotodatum: den 14 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattläggningen i södra delen av plattformen avancerar också norrut. 11 mån
ID-nummer:  24903
Direktlänk: /bild/00024903/
Fotodatum: den 14 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Innan plattforma kan läggas måste det material som lades på för att kunna använda plattformen för resandeutbyte tas bort så att underlaget får rätt nivå. 11 mån
ID-nummer:  24904
Direktlänk: /bild/00024904/
Fotodatum: den 14 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill det rivna spår 6 grävs fler stolpfundament för kontaktledningsstolpar ner. 11 mån
ID-nummer:  24905
Direktlänk: /bild/00024905/
Fotodatum: den 14 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hålen blir ganska stora när de stora prefabricerade fundamenten ska ner i marken. 11 mån
ID-nummer:  24906
Direktlänk: /bild/00024906/
Fotodatum: den 14 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Högarna växer vid sidan av bangården. 11 mån
ID-nummer:  24907
Direktlänk: /bild/00024907/
Fotodatum: den 14 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Demonteringen av växeln i spår 4 i höjd med lokstallet fortsätter. 11 mån
ID-nummer:  24908
Direktlänk: /bild/00024908/
Fotodatum: den 14 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattläggning i södra delen av plattformen på eftermiddagen. 11 mån
ID-nummer:  24909
Direktlänk: /bild/00024909/
Fotodatum: den 14 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Underlaget jämnas ut med maskiner och med handkraft. 11 mån
ID-nummer:  24910
Direktlänk: /bild/00024910/
Fotodatum: den 14 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena sedda från plattformen utanför stationshuset. 11 mån
ID-nummer:  24911
Direktlänk: /bild/00024911/
Fotodatum: den 14 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På andra sidan bangården har nu fundamentet kommit ner i backen. 11 mån
ID-nummer:  24912
Direktlänk: /bild/00024912/
Fotodatum: den 14 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återfyllning pågår runt fundamentet. 11 mån
ID-nummer:  24913
Direktlänk: /bild/00024913/
Fotodatum: den 14 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Paus i arbetet som går synbart framåt. 11 mån
ID-nummer:  24914
Direktlänk: /bild/00024914/
Fotodatum: den 14 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformens färdiga utseende kan nu börja skönjas. 11 mån
ID-nummer:  24915
Direktlänk: /bild/00024915/
Fotodatum: den 14 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattläggning i plattformens södra del. 11 mån
ID-nummer:  24916
Direktlänk: /bild/00024916/
Fotodatum: den 14 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!