Helgum (Hlm)

Den drygt 10 kilometer långa Helgumssjön ligger i nordväst-sydostlig riktning och är liksom övriga delar av nedre Faxälven omgiven av jordbrukslandskap. I Helgumsbyn på sjöns västra sida nära norra änden finns sockenkyrkan från 1790-tal. I och med järnvägens ankomst till bygden fick den ett nytt centrum vid sjöns södra ände där ett stationssamhälle kom att växa fram. Namnet Helgum tros komma av ordleden helig och hem och har alltså spridits från kyrkbyn till bygden och sedan också till det nya stationssamhället, det senare går dock än idag ibland under namnet Valviken efter sjöviken intill. Samhället präglas av flertalet stora trähus framför allt vid gatan som följer bangårdens norra sida i den tätare bebyggelsen ner mot Helgumssjön.

Helgums station öppnades samtidigt med bansträckan Ragunda–Sollefteå den 1 oktober 1886. Ett stationshus med två våningar och valmat sadeltak uppfördes mitt på bangårdens södra sida liknande den modell som man än idag kan se i Ragunda, huset fick senare också en lägre påbyggnad på västra gaveln. Öster om stationshuset fanns bostadshus och banmästarstuga, dessa finns kvar idag men av det gamla stationshuset återstår inget. Godshanteringen i Helgum lades ner 1974 och persontrafiken försvann i juni 1986 när den lokala persontrafiken på sträckan Bräcke–Långsele lades ned. På slutet av stationens bemannade tid användes en modernare mindre stationsbyggnad som byggts till den västligaste av de magasinsbyggnader som ligger på bangårdens norra sida. Denna byggnad som låg nästan mitt emot det gamla stationshuset finns kvar idag, om än i ganska dåligt skick.

Bangården i Helgum ligger i östvästlig riktning och har idag tre spår med nummer 3–5 och spår 4 som normalhuvudspår i mitten. Numreringen utgår från norra sidan, d.v.s. från den kvarvarande stationsbyggnaden, här finns också den outnyttjade del av bangården som tidigare hyste spår 1 och 2. Bangården är i huvudsak rak, men i västra änden finns en svag kurva där spåren rundar Helgumssjöns sydligaste vik. Växlarna i västra bangårdsänden ligger i slutet av kurvan medan södra driftplatsgränsen ligger på den följande korta raklinjen. Strax öster om kurvan finns också en plankorsning där huvudvägen genom samhället norr om bangården korsar bangårdens tre spår.

I Helgum har det också funnits ett hamnspår som utgick västerut från bangården längs med dess norra sida och sedan vidare mot nordväst längs Helgumssjöns strand. På Helgumssjön och Faxälven vidare norrut mot Ramsele förekom nämligen en livlig ångbåtstrafik som inkluderade både gods- och persontrafik. Genom hamnspåret kunde gods omlastas från järnväg till ångbåt mot Edsele och Ramsele. Ångbåtarna från Helgum gick till Edsvik strax söder om Edsele varefter landtransport fick företas förbi forsen där innan färden kunde gå vidare med ångbåt till Ramsele. Hamnspårets gamla banvall kan ses vika av från bangården ner mot sjön vid plankorsningen i Helgum.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (61)

Måndag 24 augusti 2009

Den modernare stationsbyggnaden mitt på bangårdens norra sida.  13 år
ID-nummer:  09474
Direktlänk: /bild/00009474/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 22 juli 2008

Södra infarten till Helgum, vy österut.  13 år
ID-nummer:  09516
Direktlänk: /bild/00009516/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sjöutsiken vid södra driftplatsgränsen med bron för väg 331 över Faxälvens utlopp ur Helgumssjön i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  09515
Direktlänk: /bild/00009515/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut mot Graninge sker i 10 promilles luting och västlig riktning.  13 år
ID-nummer:  09514
Direktlänk: /bild/00009514/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra utfarten från Helgum ges god utsikt över södra änden av Helgumssjön.  13 år
ID-nummer:  09513
Direktlänk: /bild/00009513/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden sedd från landsvägen söder om järnvägen.  13 år
ID-nummer:  09512
Direktlänk: /bild/00009512/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från västra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  09510
Direktlänk: /bild/00009510/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna vid västra bangårdsänden, vy västerut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  09511
Direktlänk: /bild/00009511/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid mellansignalerna i västra bangårdsänden går de tre spåren på en högre banvall i kurvan runt Helgumssjöns sydöstra vik.  13 år
ID-nummer:  09508
Direktlänk: /bild/00009508/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats som ovan mot plankorsningen, till höger syns landsvägen på bangårdens södra sida.  13 år
ID-nummer:  09509
Direktlänk: /bild/00009509/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från södra sidan av plankorsningen, i bakgrunden till vänster syns en del av stationssamhällets större trähusbebyggelse.  13 år
ID-nummer:  09507
Direktlänk: /bild/00009507/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot mellansignalerna i västra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  09506
Direktlänk: /bild/00009506/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från söder.  13 år
ID-nummer:  09505
Direktlänk: /bild/00009505/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väster om plankorsningen svänger bangården svagt mot nordväst där den når fram nära Helgumssjön.  13 år
ID-nummer:  09504
Direktlänk: /bild/00009504/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från plankorsningen med normalhuvudspåret 4 i mitten.  13 år
ID-nummer:  09503
Direktlänk: /bild/00009503/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen mot mellansignalerna i västra bangårdsänden, nere till höger skymtar det gamla sjöspårets banvall.  13 år
ID-nummer:  09502
Direktlänk: /bild/00009502/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I plankorsningen i västra delen av bangården korsar vägen över samtliga tre spår, vy söderut.  13 år
ID-nummer:  09501
Direktlänk: /bild/00009501/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från norr.  13 år
ID-nummer:  09497
Direktlänk: /bild/00009497/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från vägen omedelbart norr om plankorsningen. Den klippta vägen till höger använder till stor del det gamla sjöspårets bangård även om detta närmast i bild gick parallellt med övriga spår upp på bangården.  13 år
ID-nummer:  09498
Direktlänk: /bild/00009498/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla sjöspårets banvall sedd österut i backen upp mot bangården.  13 år
ID-nummer:  09499
Direktlänk: /bild/00009499/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ganska snart kommer banvallen fram till Helgumssjön men fortsätter flera hundra meter västerut längs med stranden.  13 år
ID-nummer:  09500
Direktlänk: /bild/00009500/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I västra delen av bangården finns en plankorsning där byvägen norr om bangården korsar densamma och ansluter till landsvägen på södra sidan.  13 år
ID-nummer:  09496
Direktlänk: /bild/00009496/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från den västra delen, den nyare stationsbyggnaden syns till vänster.  13 år
ID-nummer:  09495
Direktlänk: /bild/00009495/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut i närheten av den nyare stationsbyggnaden.  13 år
ID-nummer:  09494
Direktlänk: /bild/00009494/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationsbyggnaden.  13 år
ID-nummer:  09473
Direktlänk: /bild/00009473/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaden på godsmagasinets västgavel sedd från sydväst.  13 år
ID-nummer:  09472
Direktlänk: /bild/00009472/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnadens västra gavel.  13 år
ID-nummer:  09471
Direktlänk: /bild/00009471/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den modernare stationsbyggnaden sedd från nordväst.  13 år
ID-nummer:  09470
Direktlänk: /bild/00009470/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla magasinsbyggnaden sedd från nordost.  13 år
ID-nummer:  09469
Direktlänk: /bild/00009469/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma byggnad som ovan sedd från öster.  13 år
ID-nummer:  09467
Direktlänk: /bild/00009467/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 19 februari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60
Andra bilder från platsen (2)