Graninge–Helgum

Den 8,9 kilometer långa linjen Graninge–Helgum inleds i nordlig riktning i bebyggda trakter i den norra delen av byn Väster-Ledinge. Den svaga kurvan vid utfarten ändrar inte mycket på detta riktningsförhållande utan fortsätter norrut på Ledingssjöns västra sida på den första 350meter långa raklinjen under ett avtagande medlut. Genom två sammanlänkade längre kurvor vrider banan därmed av mot öster för att runda sjöns norra ände och vid sjöänden går banan alldeles intill vattnet med god utsikt söderut ut över sjön. En motriktad nästan kilometerlång kurva vrider sedan tillbaka banan till nordlig riktning vid linjens första bevakade plankorsning. Före den korsas också inloppskanalen till Ledinge kraftverk. Vattnet leds dels från Ledingssjön i söder och dels från Finnån i nordväst genom en sammanlagt mer än fem kilometer lång kanal till kraftverket. Efter kraftverket leds vattnet i tunnel nästan ända fram till Helgumssjön i byn Ledingeå några kilometer nordväst om Helgums stationssamhälle. Kraftverkets fallhöjd är 74 meter vilket även speglar järnvägens höjdförhållanden väl, höjdskillnaden mellan bangårdarna i Helgum och Graninge är 68 meter.

Vid den bevakade plankorsningen går banan mitt mellan Ledingsån och kraftverkskanalen, vägen som korsar järnvägen korsar också båda dessa vattendrag i anslutning till plankorsningen. Från bron över kanalen råder omkring 10 promilles medlut på järnvägen ända fram till Helgum. Norr om plankorsningen följer två längre raklinjer med en svag mellanliggande kurva. Den södra av dessa är längst, nästan en kilometer lång. På den norra av dessa två raklinjer finns mellanblocksignalerna varefter ytterligare en kortare raklinje följer. Trots denna raka inledning domineras den norra 4,4 kilometer långa blocksträckan totalt av tre långa kurvor med radier strax under 600 meter. Den första av dessa kurvor är hela 1200 meter lång och vrider banan från nordlig till sydostlig riktning. Kurvan består egentligen av två sammanhängande kurvor och mitt mellan dessa korsar järnvägen Ledingsån på en betongbro. Den på grund av kraftverket mer eller mindre torrlagda ån rinner från Ledingssjön vid Graninge till Helgumssjön.

Efter den långa högerkurvan vid Ledingsån följer omedelbart en 800 meter lång vänsterkurva som vrider tillbaka banan till nordostlig riktning rakt mot Helgum. En 300 meter lång raklinje följer innan den sista 750 meter långa kurvan vrider banan 90 grader till ostsydostlig riktning in parallellt med Helgumssjön. I kurvan finns linjens andra bevakade plankorsning där landsvägen på sjöns sydvästra sida korsar järnvägen. Från den korsningen går banan åter genom bebyggda trakter i västra utkanten av Helgums stationssamhälle och infarten nås på nästa raklinje.

Bilder och filmer (20)

Tisdag 22 juli 2008

Vy mot sydost i linjens sydligaste del, Ledingssjön är dold bakom åkermarken mitt i bild och infartssignalen till Graninge finns bakom kurvan.  12 år
ID-nummer:  09535
Direktlänk: /bild/00009535/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första raklinjen norr om Graninge, vy norrut i riktning mot Helgum.  12 år
ID-nummer:  09534
Direktlänk: /bild/00009534/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägens passage över kraftverkskanalen till Ledinge kraftverk en halv kilometer söder om den bevakade plankorsningen.  12 år
ID-nummer:  09532
Direktlänk: /bild/00009532/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kraftverkskanalen däms upp av en vall längs kanalens östra sida ner mot den lägre terrängen kring Ledingsåns ursprungliga fåra.  12 år
ID-nummer:  09533
Direktlänk: /bild/00009533/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med vägen till Västerledinge sedd från öster.  12 år
ID-nummer:  09528
Direktlänk: /bild/00009528/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen.  12 år
ID-nummer:  09529
Direktlänk: /bild/00009529/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen. Långt bort skymtar försignalen till mellansignalen som finns på den norra av de två raklinjerna mellan bron över Ledingsån och plankorsningen.  12 år
ID-nummer:  09530
Direktlänk: /bild/00009530/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från öster med vägbron över Ledingsån i förgrunden, bortom korsningen skymtar även vägbron över kraftverkskanalen till Ledinge kraftverk.  12 år
ID-nummer:  09527
Direktlänk: /bild/00009527/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron över Ledingsån sedd från väster.  12 år
ID-nummer:  09524
Direktlänk: /bild/00009524/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma bro sedd från öster.  12 år
ID-nummer:  09525
Direktlänk: /bild/00009525/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Eftersom vattnet i Ledingsån normalt leds genom Ledinge kraftverk är vattenflödet i ån normalt lågt.  12 år
ID-nummer:  09526
Direktlänk: /bild/00009526/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot Helgum i mellersta av tre långa kurvor.  12 år
ID-nummer:  09522
Direktlänk: /bild/00009522/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  09523
Direktlänk: /bild/00009523/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bevakade plankorsningen i kurvan närmast Helgum sedd från öster.  12 år
ID-nummer:  09518
Direktlänk: /bild/00009518/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst i riktning mot Graninge från plankorsningen.  12 år
ID-nummer:  09520
Direktlänk: /bild/00009520/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Helgum från plankorsningen.  12 år
ID-nummer:  09521
Direktlänk: /bild/00009521/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst i plankorsningen, till vänster ansluter en ägoväg till landsvägen inne i korsningen.  12 år
ID-nummer:  09519
Direktlänk: /bild/00009519/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut vid södra driftplatsgränsen i Helgum.  12 år
ID-nummer:  09517
Direktlänk: /bild/00009517/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Banan söderut vid plankorsningen med vägen på södra sidan Helgumssjön. Här når banan söderifrån Faxälvens dalgång med tillhörande jordbrukslandskap.  15 år
ID-nummer:  00945
Direktlänk: /bild/00000945/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma plankorsning som ovan, järnvägens kraftiga kurva med dosering gör att vägen blir allt annat än plan.  15 år
ID-nummer:  00946
Direktlänk: /bild/00000946/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)