1919 års bro

Redan omkring tjugo år efter att den första bron för järnvägen över Öreälven vid Tallberg togs i bruk hade tågvikterna ökat så mycket att bron behövde förstärkas eller ersättas med en ny. Då man kom fram till att förstärkning av den gamla inte var praktiskt möjligt, speciellt inte under pågående trafik, och att ett nytt broläge inte bara skulle höja det tillåtna axeltrycket utan skulle också kunna ge en rakare bana med betydligt högre tillåten hastighet, begränsningen på den gamla bron var 20 km/h. Uppdraget att rita förslag till den nya bron gavs till firman H. Kreuger & O. Linton och slutligen valdes en bro i fem spann, tre på västra stranden, ett på östra stranden samt ett stort bågspann över älven. Den östra stranden uppvisade betydligt sämre markförhållanden än den västra varför antalet pelare där fick reduceras. Betongbron byggdes under åren 1916-1919, en orolig tid med brinnande världskrig. Dessutom drog Spanska sjukan fram under byggets slutskede, arbetsplatsen klarade sig från smittspridning men liktågen rullade sakta förbi på den gamla bron.

Brobygget var som en stor fabrik som sysselsatte som mest 250 man. Här fanns en krossanläggning, upplag för sand och makadam, ett sågverk, upplag för timmer och virke, marketenteri m.m. Transporter inom arbetsområdet skedde till stor del med hjälp av vagnar på tillfälliga Decauvillespår. Nedför slänterna kunde sand, grus och till och med betong tippas ned i specialbyggda rännor. Transporter uppåt fick ske med olika typer av spel. En ny bansträckning iordningställdes på vardera sidan om brobygget, varvid flera skärningar grävdes ur med en ångdriven grävmaskin. Massorna användes till viss del för att fylla upp bankar mellan skärningarna, men en del transporterades bort på järnvägen.

Inför pålningsarbetena för bron som krävdes i sluttningen på östra sidan av älven uppfördes ett pålgjuteri på östra stranden mellan den gamla bron och byggplatsen. Här gjöts 15 meter långa pelare med kvadratiskt tvärsnitt med sida 300 mm och med smidd järnspets. För grundläggningen av pelaren på östra stranden där också betongbågen skulle fästas in drevs totalt 332 stycken sådana pålar ned i marken. På dessa gjöts det stora fundament som kan ses delvis ovan mark vid pelaren. Även vid landfästet längre upp i slänten på samma sida utfördes pålningsarbeten, dock inte i alls i samma utsträckning som vid pelaren på stranden. Som stöd för gjutformen för den stora betongbågen byggdes fyra provisoriska fundament ute i älvfåran. De pålades med träpålar under vintern 1917 och stod klara på våren. På dessa fundament byggdes sedan en stor trästrällning upp på vilken bågens form vilade. För att kunna lossa formen efter gjutningen användes domkrafter som kunde sänka formen rakt nedåt efter gjutningen. Bara bygget av denna ställning tog ungefär ett år.

Arbetet med att gjuta fundament och bropelare började på västra stranden hösten 1916 och dessa pelare stod klara hösten 1917. Pelaren på östra stranden färdigställdes i juni 1918. När pelarna var färdiga började arbetet med gjutformar för valven mellan pelarna. Dessa formar vilade på de utstickande klackar som än idag kan ses på pelarna. Gjutningen av sidovalven och den stora betongbågen pågick under försommaren och sommaren 1918. I augusti 1918 kom den kritiska stund då gjutformen under huvudspannet sänktes. Efter detta återstod gjutning av farbanan, arbeten som utfördes symmetriskt uppe på betongbågen. Alla betongarbeten blev färdiga under senhösten 1918. Härefter återstod diverse provbelastingar av bron samt färdigställande av linjeomläggningen fram till densamma. Bron invigdes i oktober 1919 av generaldirektör Axel Granholm.

Den stora betongbron vid Tallberg har en totallängd på 229 meter. Totalt användes 11 000 kubikmeter betong vid bygget av bron, och den armerades med 118 ton järnvägsräls och 131 ton rundjärn. Det 90 meter långa huvudspannet var vid brons invigning världens längta betongspann för normalspårig järnväg. I 75 år bar bron de allt tyngre tågen på stambanan över den djupa dalgång som Öreälven flyter genom. När den tredje bron på platsen stod klar 1994 hade betongbron dömts ut för dålig bärighet och allvarliga betongskador. Den står nu kvar som ett monument över det tidiga 1900-talets brobyggarkonst. Bron förklarades som byggnadsminne 1997.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (51)

Tisdag 25 augusti 2009

1919 års betongbro sedd från den gamla 1891 års stålbro.  13 år
ID-nummer:  06538
Direktlänk: /bild/00006538/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot det ostligste spannet.  13 år
ID-nummer:  06539
Direktlänk: /bild/00006539/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två av de tre landspannen på västra stranden, lägg märke till klackarna som valvens gjutform vilade på.  13 år
ID-nummer:  06540
Direktlänk: /bild/00006540/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mäktiga betongbron tar ett kliv över älven och den djupa dalgången.  13 år
ID-nummer:  06541
Direktlänk: /bild/00006541/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongbron sedd från östra stranden, till vänster 1994 års bro.  13 år
ID-nummer:  06542
Direktlänk: /bild/00006542/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra landfästet i den branta sandsluttningen.  13 år
ID-nummer:  06543
Direktlänk: /bild/00006543/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det stora bågspannet över älven.  13 år
ID-nummer:  06544
Direktlänk: /bild/00006544/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bropelaren på östra stranden.  13 år
ID-nummer:  06545
Direktlänk: /bild/00006545/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Valvet i landspannet på östra sidan.  13 år
ID-nummer:  06546
Direktlänk: /bild/00006546/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongbågen sedd från östra stranden.  13 år
ID-nummer:  06547
Direktlänk: /bild/00006547/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av betongbågens infästning i pelaren på östra stranden.  13 år
ID-nummer:  06548
Direktlänk: /bild/00006548/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av betongbågen med en av sekundärpelarna.  13 år
ID-nummer:  06549
Direktlänk: /bild/00006549/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongbågen, sekundärpelare och farbanan. Under farbanan finns en träplattform.  13 år
ID-nummer:  06550
Direktlänk: /bild/00006550/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landspannet på östra sidan sett från norr.  13 år
ID-nummer:  06551
Direktlänk: /bild/00006551/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 18 juli 2008

Ett putslager på betongbågen håller på att lossna, under detta framträder mönstret från gjutformens brädor tydligt.  13 år
ID-nummer:  06552
Direktlänk: /bild/00006552/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongbågens östra infästning.  13 år
ID-nummer:  06553
Direktlänk: /bild/00006553/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons huvudspann sett från östra stranden.  13 år
ID-nummer:  06554
Direktlänk: /bild/00006554/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av huvudspannets östra del.  13 år
ID-nummer:  06555
Direktlänk: /bild/00006555/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bropelaren på östra stranden sedd från söder.  13 år
ID-nummer:  06556
Direktlänk: /bild/00006556/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landspannet på östra stranden i den branta sandsluttningen.  13 år
ID-nummer:  06557
Direktlänk: /bild/00006557/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot landspannen på västra stranden från den östra.  13 år
ID-nummer:  06558
Direktlänk: /bild/00006558/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongbågen och farbanan högt i det blå.  13 år
ID-nummer:  06559
Direktlänk: /bild/00006559/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongfundamentet som gjöts över pålarna på östra stranden.  13 år
ID-nummer:  06560
Direktlänk: /bild/00006560/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bågspannet sett från fundamentet på östra stranden.  13 år
ID-nummer:  06561
Direktlänk: /bild/00006561/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppe på bron ligger spåret kvar, kontaktleningsstolparna finns också kvar.  13 år
ID-nummer:  06562
Direktlänk: /bild/00006562/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal telefonpost vid östra brofästet.  13 år
ID-nummer:  06563
Direktlänk: /bild/00006563/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongbron sedd från fundamentet till 1891 års bro på östra stranden.  13 år
ID-nummer:  06564
Direktlänk: /bild/00006564/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett godståg passerar över Öreälven. Från den äldsta bron kan man få illusionen att betongbron ännu trafikeras av stambanans tåg.  13 år
ID-nummer:  06565
Direktlänk: /bild/00006565/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongbågens infästning i pelaren på västra stranden sker betydligt högre över marken än på östra sidan då den omgivande marken är lägre.  13 år
ID-nummer:  06566
Direktlänk: /bild/00006566/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från västra stranden syns det stora betongfundamentet över pålningen på östra stranden tydligt.  13 år
ID-nummer:  06567
Direktlänk: /bild/00006567/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla spåret över bron sett vid västra brofästet.  13 år
ID-nummer:  06568
Direktlänk: /bild/00006568/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut ut på bron från västra landfästet.  13 år
ID-nummer:  06569
Direktlänk: /bild/00006569/
Fotodatum: den 18 juli 2008
Publicerad: den 18 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 17 juli 2008

1919 års bro i sett speciellt kvällsljus sedd från 1891 års bro.  8 år
ID-nummer:  18050
Direktlänk: /bild/00018050/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 17 juli 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

På älvens västra sida finns en stig ner i älvdalen via en bäckravin. Från denna stig har man denna utsikt mot betongbron.  14 år
ID-nummer:  01985
Direktlänk: /bild/00001985/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer detaljerad vy mot betongbron.  14 år
ID-nummer:  01986
Direktlänk: /bild/00001986/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongbågens västra fäste bland träden på älvens västra strand.  14 år
ID-nummer:  01987
Direktlänk: /bild/00001987/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra och tredje bron sedda från älvens västra strand.  14 år
ID-nummer:  01989
Direktlänk: /bild/00001989/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongbågen på den andra bron, södra sidan.  14 år
ID-nummer:  01991
Direktlänk: /bild/00001991/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongbågen på den andra bron, södra sidan.  14 år
ID-nummer:  01992
Direktlänk: /bild/00001992/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av betongbågens mitt.  14 år
ID-nummer:  01993
Direktlänk: /bild/00001993/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan betongbågen och brobanan finns plattformar för service och underhåll.  14 år
ID-nummer:  01994
Direktlänk: /bild/00001994/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot de nyare broarna från den första brons västra del.  14 år
ID-nummer:  01999
Direktlänk: /bild/00001999/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot de nyare broarna från den första brons östra del del.  14 år
ID-nummer:  02000
Direktlänk: /bild/00002000/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående godståg passerar högt över älven. På vilken bro passerar tåget egentligen, låt dig inte luras!  14 år
ID-nummer:  02001
Direktlänk: /bild/00002001/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På den andra bron ligger rälsen kvar. Bron är dock avspärrad för obehöriga.  14 år
ID-nummer:  02005
Direktlänk: /bild/00002005/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kliver man fram lite närmare inser man att älvens dalgång är djup, vattennivån finns 44 meter ner.  14 år
ID-nummer:  02006
Direktlänk: /bild/00002006/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyddsrälens avslutning vid andra brons östra brofäste.  14 år
ID-nummer:  02007
Direktlänk: /bild/00002007/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den andra bron sedd från östra nipsluttningen.  14 år
ID-nummer:  02009
Direktlänk: /bild/00002009/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra brons stora valv på östra älvstranden. Bron har förutom den stora betongbågen ett stort valv på östra sidan och tre mindre valv på västra sidan.  14 år
ID-nummer:  02020
Direktlänk: /bild/00002020/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongvalvets östra fäste, notera stegen upp mitt på valvet samt vajerräckena vid dess kanter.  14 år
ID-nummer:  02021
Direktlänk: /bild/00002021/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–51