Brattby–Brännland II

Mellan Vännäs och Gubböle går järnvägen mestadels genom en bred flack älvdal med stora åkerarealer på båda stränderna. Öster om Gubböle smalnar emellertid älvdalen av, älven blir smalare och krokigare och på stränderna kantas oftare av skog än åkermark. Järnvägen är från början relativt rak och inleds från Gubböle med två raklinjer och en svag mellanliggande kurva i vilken järnvägen passerar under två 400kV-ledningar. Vid passagen av Sågbäcken finns en lite längre kraftigare vänsterkurva som följs av en serie svaga korta högerkurvor med mellanliggande korta raklinjer. Här i byn Svallet finns ytterligare en obevakad plankorsning.

Järnvägen rätar åter ut sig och passerar över mindre arealer kuperad jordbruksmark. Här öppnas en vy över den dämda älven för Stornorrfors kraftstation. I bortre delen av den uppdämda sjön kan landsvägsbron över kraftverkskanalen ses, själva kraftverket är nämligen beläget cirka tre kilometer från regleringsdammen. Stornorrfors kraftverk, driftsatt 1958, är sett till den installerade sammanlagda effekten 591 MW landets näst största vattenkraftverk efter Harsprånget i Luleälven. Ser man till genomsnittslig årsproduktion är det landets största med 2,3 TWh. Fallhöjden är 75 meter och från de fyra turbinerna djupt nere i berget förs vattnet vidare genom en 26 meter hög och 16 meter bred bergtunnel som mynnar i Umeälvens gamla fåra vid Klabböle, 8 kilometer nedströms regleringsdammen. Turbinernas kapacietet är 1000 kubikmeter vatten per sekund. Vid dammen finns både laxtrappa och fiskodling för att inte helt radera ut laxbetåndet i den oreglerade nationalälven Vindelälven uppströms dammen.

Landskapet kring kraftverket i Norrfors är dramatiskt och ur järnvägssynpunkt mycket kuperat. Den med E12:an parallellt gående mindre landsvägen passerar på en mindre bro över järnvägen strax väster om banvaktstugan Norrfors. Här ligger järnvägen i en s-kurva där kurvan öster om bron är både längst och skarpast med radie strax under 400 meter. Här inleds också ett 1200 meter långt kraftigt medlut med lutning mellan 13 och 19 promille. När jordbrukslandskapet öppnar sig i övre delen av medlutet kan reglerings­dammen ses söder om järnvägen, strax därefter befinner sig spåret under älvens vattennivå innanför dammen.

Nedströms kraftverksdammen ansluter Idebäcken till den gamla strömfåran. Bäcken rinner genom en djup dalgång med jordbruksmark på båda sidor. Denna dalgång är en orsak till de mycket stora lutningarna på järnvägen. Efter ännu en längre men inte alltför skarp vänsterkurva passerar järnvägen på bro över väg E12 varefter en 350 meter lång högerkurva med radie 395 meter vrider banan mot sydost samtidigt som den går över Idebäckens nipa på en hög bank. Medlutet övergår i kraftigt motlut i slutet av kurvan. Linjen avslutas med en svag vänsterkurva direkt efter den långa högerkurvan innan en tre kilometer lång raklinje inleds strax före infarten till Brännland. Här ges också god utsikt mot den gamla älvfåran, den gamla Norrforsen som idag bara transporterar spillvatten från kraftverksdammen.

Bilder och filmer (22)

Måndag 13 juli 2009

Järnvägen passerar under två 400kV-ledningar strax öster om Gubböle. Kraftverket i Stornorrfors närmar sig.  13 år
ID-nummer:  05718
Direktlänk: /bild/00005718/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 18 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över väg E12 sedd från öster.  13 år
ID-nummer:  05736
Direktlänk: /bild/00005736/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 18 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 16 juni 2008

Den obevakade plankorsningen vid Svallet sedd från norr.  13 år
ID-nummer:  05719
Direktlänk: /bild/00005719/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 18 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd västerut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  05720
Direktlänk: /bild/00005720/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 18 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från den obevakade plankorsningen vid Svallet, älven skymtar till höger.  13 år
ID-nummer:  05721
Direktlänk: /bild/00005721/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 18 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen passerar över kuperad åkermark mellan Svallet och Norrfors, älven i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  05722
Direktlänk: /bild/00005722/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 18 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen vid den uppdämda älvens strand strax väster om kurvorna vid Norrfors.  13 år
ID-nummer:  05723
Direktlänk: /bild/00005723/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 18 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landsvägsbron över kraftverkskanalen skymtar i fjärran.  13 år
ID-nummer:  05724
Direktlänk: /bild/00005724/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 18 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den smala bron över järnvägen nära banvaktstugan Norrfors.  13 år
ID-nummer:  05725
Direktlänk: /bild/00005725/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 18 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd västerut från bron.  13 år
ID-nummer:  05726
Direktlänk: /bild/00005726/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 18 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd österut från bron.  13 år
ID-nummer:  05727
Direktlänk: /bild/00005727/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 18 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jordbrukslandskapet öppnar sig i övre delen av det kraftiga medlutet vid Norrfors i riktning mot Umeå.  13 år
ID-nummer:  05728
Direktlänk: /bild/00005728/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 18 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Regleringsdammen vid Stornorrfors syns söder om järnvägen.  13 år
ID-nummer:  05730
Direktlänk: /bild/00005730/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 18 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Obevakad plankorsning mitt i den kraftiga lutningen i Norrfors.  13 år
ID-nummer:  05731
Direktlänk: /bild/00005731/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 18 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från plankorsningen ovan ner mot Idebäckens dalgång.  13 år
ID-nummer:  05732
Direktlänk: /bild/00005732/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 18 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen i jordbrukslandskapet vid Norrfors, vy mot nordost.  13 år
ID-nummer:  05733
Direktlänk: /bild/00005733/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 18 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen i sluttningen ner mot Idebäcken, Brännlands station skymtar i fjärran längst till höger i bild.  13 år
ID-nummer:  05734
Direktlänk: /bild/00005734/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 18 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Brännland finns strax före bron över väg E12.  13 år
ID-nummer:  05735
Direktlänk: /bild/00005735/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 18 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen i sluttningen på Idebäckens nordöstra sida.  13 år
ID-nummer:  05737
Direktlänk: /bild/00005737/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 18 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjens sista kurva innan raklinjen börjar vid infarten till Brännland.  13 år
ID-nummer:  05738
Direktlänk: /bild/00005738/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 18 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den till större delen torrlagda Norrforsen sedd från järnvägen strax väster om Brännland.  13 år
ID-nummer:  05739
Direktlänk: /bild/00005739/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 18 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut vid västra driftplatsgränsen i Brännland. Järnvägen från Vännäs kommer in från vänster och ses passera över E12:an innan den genom en lång kurva passerar över Idebäckens dalgång.  13 år
ID-nummer:  05740
Direktlänk: /bild/00005740/
Fotodatum: den 16 juni 2008
Publicerad: den 18 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!