Helgum–Långsele III

I detta tredje avsnitt av beskrivningen av den 8,0 kilometer långa linjen Helgum–Långsele tittar vi närmare på delsträckan mellan Forsse kraftverk och Långsele. Genom en 360 meter lång kurva lämnar järnvägen Österforse by vid kraftverket och når byn Örbäck. I norra delen av denna kurva finns en enkel gångfålla på platsen där rälsbusshållplatsen Linbron (Lbr) låg mellan 1936 och 1958. Namnet bör den gissningsvis ha fått efter den bro som finns över älven i höjd med hållplatsen. I kurvan går kraftverkets utloppstunnel dessutom delvis under järnvägen. Här råder medlut på 11 promille när järnvägen nu ska korsa Valedbäckens djupa dalgång vid bäckens utlopp i Faxälven. Dalgången korsas på en hög bank och på norra sidan finns ett motsvarande motlut och en vänsterkurva som liksom den tidigare kurvan har radie 440 meter. Omedelbart norr om bäcken finns en smal vägport under järnvägen där den grusväg som sedan följer järnvägens västra sida norrut ansluter till riksvägen som i sin tur alltjämt finns nära järnvägen på östra sidan.

Vid kilometer 643 mitt på den efter de två kurvorna följande 200 meter långa raklinjen låg under tiden 1900-1961 lastplatsen Örbäck (Öbk). I nästa svaga högerkurva där banan vrider till nordostlig riktning finns en gångfålla som rest efter en stängd plankorsning. Här lämnar banan åter Faxälvens omedelbara närhet där älven går i en lång böj västerut, vilket gör att avståndet mellan järnvägen och älven här blir större än någon annan stans på linjen. Järnvägen och riksvägen fortsätter istället in mot Långsele med öppen åkermark på västra sidan tillsammans med den grusväg som tidigare passerade under banan i den smala porten. Den ansluts åter till riksvägen genom linjens fjärde bevakade plankorsning strax norr om försignalen till Långsele mitt på raklinjen. Infarten till Långsele sker sedan genom en 440 meter lång kurva med samma radie där järnvägen vrids till ostsydostlig riktning när den rundar den nordvästligaste utlöparen av Långselåsen i söder. Här finns gott om bebyggelse kring banan, speciellt vid den gamla landsvägsinfarten på sydöstra sidan, dagens riksväg viker av österut något tidigare. Lutningarna i norra delen av linjen varierar både till storlek och riktning men understiger i allmänhet 10 promille.

Bilder och filmer (23)

Tisdag 22 juli 2008

En gammal plankorsning numera stängd för fordonstrafik i sydligaste delen av Örbäck, detta är platsen för den tidigare rälsbusshållplatsen Linbron.  11 år
ID-nummer:  09398
Direktlänk: /bild/00009398/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångfålla av trä i södra delen av Örbäck.  11 år
ID-nummer:  09399
Direktlänk: /bild/00009399/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan vid norra delen av den längre kurvan mellan byarna Örbäck och Österforse.  11 år
ID-nummer:  09401
Direktlänk: /bild/00009401/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd norrut mot passagen över Valedbäcken från gångfållan ovan.  11 år
ID-nummer:  09400
Direktlänk: /bild/00009400/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från södra sidan av Valedbäckens dalgång.  11 år
ID-nummer:  09397
Direktlänk: /bild/00009397/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart norr om bäcken finns denna smala vägport där grusvägen på järnvägens västra sida ansluter till riksvägen.  11 år
ID-nummer:  09396
Direktlänk: /bild/00009396/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Passagen över Valedbäcken sedd söderut från andra sidan av riksväg 87.  11 år
ID-nummer:  09395
Direktlänk: /bild/00009395/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den korta raklinjen på vilken lastplatsen Örbäck låg sedd från söder, riksvägen skymtar till höger.  11 år
ID-nummer:  09393
Direktlänk: /bild/00009393/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, här korsar järnvägen Valedbäckens dalgång på en hög bank i en lång s-kurva.  11 år
ID-nummer:  09394
Direktlänk: /bild/00009394/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i den följande kurvan vid en gammal plankorsning som idag bara är öppen för gående.  11 år
ID-nummer:  09389
Direktlänk: /bild/00009389/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångfållan i kurvan ovan sedd från öster.  11 år
ID-nummer:  09391
Direktlänk: /bild/00009391/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut i samma kurva mot raklinjen där lastplatsen Örbäck låg.  11 år
ID-nummer:  09390
Direktlänk: /bild/00009390/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid gångfållan med utsikt över det småkuperade lanskapet kring Faxälven.  11 år
ID-nummer:  09392
Direktlänk: /bild/00009392/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om plankorsningen i Örbäck går riksväg 87 på östra sidan av järnvägen och en mindre grusväg på den västra, den senare har ersatt ett antal mindre plankorsningar.  11 år
ID-nummer:  09402
Direktlänk: /bild/00009402/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Långsele söderifrån står strax söder om plankorsningen i Örbäck.  11 år
ID-nummer:  09388
Direktlänk: /bild/00009388/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen i Örbäck sedd från nordväst.  11 år
ID-nummer:  09387
Direktlänk: /bild/00009387/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst i riktning mot Helgum från plankorsningen.  11 år
ID-nummer:  09386
Direktlänk: /bild/00009386/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Faxälven rinner tidvis inte långt från järnvägen, här skymtar viken Örbäcksvågen från plankorsningen.  11 år
ID-nummer:  09385
Direktlänk: /bild/00009385/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost från plankorsningen längs banan in mot Långsele, hastighetsbegränsningen 40 km/h gäller från strax innanför driftplatsgränsen.  11 år
ID-nummer:  09384
Direktlänk: /bild/00009384/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bevakade plankorsningen sedd från riksväg 87 i öster.  11 år
ID-nummer:  09383
Direktlänk: /bild/00009383/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst vid kilometer 644 där riksväg 87 går parallellt med järnvägen, plankorsningen syns en bit bort.  11 år
ID-nummer:  09382
Direktlänk: /bild/00009382/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd norrut i södra änden av den långa infartskurvan till Långsele.  11 år
ID-nummer:  09380
Direktlänk: /bild/00009380/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  09381
Direktlänk: /bild/00009381/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!