Helgum–Långsele II

Efter att första delen av den här linjebeskrivningen avhandlade sträckan fram till byn Åberget ska nu denna andra del föra oss fram till Forsse kraftverk. Mellan linjens andra bevakade plankorsning och mellan­block­signalen på linjen finns linjens allra längsta kurva. Sett till riktnings­förändring slår den till och med med minsta möjliga marginal Hamp­tjärns­kurvan på linjen Stormyran–Grönåsen (Mellansel–Långsele). Det bör dock sägas att radien här är 443 meter, betydligt mer än Hamp­tjärns­kurvans 300 meter. Kurvan har uppstått vid Faxälvens sydligaste punkt där den gör en mycket skarp böj från att flyta i sydostlig riktning till att flyta i nordlig riktning. I kurvan byter järnvägen lands­vägs­följe­slagare från länsväg 331 som då och då kan ses söder om järnvägen från Helgum till riksväg 87, bekant sedan tidigare som nu följer järnvägen in mot Långsele. Mitt i kurvan korsar järnvägen också Bäckinges­bäcken på en betongbro och mot slutet av kurvan finns en plankorsning utrustad med ägovägs­signal.

Från mellan­block­signalen är färdriktningen åter nordlig och banan går tidvis alldeles intill Faxälvens östra strand. Efter en raklinje där linjens tredje bevakade plankorsning passeras lämnar järnvägen dock tillfälligt älvens omedelbara närhet och går genom en mindre skärning med bebyggelse på båda sidor, här har det också funnits en gammal bro över spåret. Vid skärningen inleds det 10-promillesmedlut som varar hela vägen förbi Forsse kraftverk. I skärningen ligger banan i en svag högerkurva som genast följs av en längre vänsterkurva där järnvägen först rundar stranden uppströms dammen och sedan går runt östra sidan av själva dammbyggnaden med hög­spännings­ställverk där den i sin tur följs av en kortare raklinje. I höjd med dagens kraft­verks­byggnad låg mellan åren 1911 och 1968 hållplatsen Österforsse (Öfe), en ensam lyktstolpe vid banvallen bör vara en rest efter denna, vägen som korsar älven på dammen korsar också järnvägen på en bro strax söder om kraftverket. I norra änden av raklinjen vid kraftverket anslöt en tid också ett stickspår på banans västra sida fram mot kraftverket.

Forsse kraftverket med fallhöjd 20 meter sattes i drift 1968 och ersatte då ett äldre verk vars damm låg omedelbart söder om dagens medan kraftverket låg längre norrut. Till det gamla vattenkraftverket leddes vattnet genom en kanal ovan jord på västra sidan av älvfåra, väster om Forsse bruk. Bruket grundades i början av 1800-talet och producerade under det seklet stångjärn och manufaktursmide.

Bilder och filmer (24)

Tisdag 22 juli 2008

Den långa kurvan sedd österut från den öppna landskapet i byn Åberget i kurvans västra del.  11 år
ID-nummer:  09422
Direktlänk: /bild/00009422/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd österut i riktning mot Långsele vid den mindre skärning som finns väster om Bäckeingesbäcken, ljudsignaltavan gäller plankorsningen som följer längre fram i kurvan.  11 år
ID-nummer:  09420
Direktlänk: /bild/00009420/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd västerut i riktning mot Helgum från samma plats som ovan. Vägen på banans södra sida är länsväg 331 som ansluter till riksväg 87 strax sydost om järnvägens långa kurva.  11 år
ID-nummer:  09421
Direktlänk: /bild/00009421/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I kurvan korsas Bäckingesbäcken på en bro som här var helt omsluten av sly, vy österut i riktning mot Långsele.  11 år
ID-nummer:  09419
Direktlänk: /bild/00009419/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsning med ägovägssignal för infart till en fastighet omedelbart söder om mellanblocksignalen.  11 år
ID-nummer:  09416
Direktlänk: /bild/00009416/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan sedd mot sydväst från samma plankorsning i riktning mot Helgum.  11 år
ID-nummer:  09417
Direktlänk: /bild/00009417/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen mot de två motriktade mellanblocksignalerna som står en bit ifrån varandra i norra änden av den långa kurvan.  11 år
ID-nummer:  09418
Direktlänk: /bild/00009418/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen Adolfssons väg i södra delen av Österforse by strax norr om mellanblocksignalen, vy från öster.  11 år
ID-nummer:  09411
Direktlänk: /bild/00009411/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra änden av den kortare raklinjen vid plankorsningen finns mellanblocksignalen.  11 år
ID-nummer:  09415
Direktlänk: /bild/00009415/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från nodsväst.  11 år
ID-nummer:  09414
Direktlänk: /bild/00009414/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återigen finns Faxälven på nära håll, vy mot sydväst från plankorsningen.  11 år
ID-nummer:  09413
Direktlänk: /bild/00009413/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen.  11 år
ID-nummer:  09412
Direktlänk: /bild/00009412/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid den mindre skärning som följer mot den bevakade plankorsningen i södra delen av Österforse.  11 år
ID-nummer:  09410
Direktlänk: /bild/00009410/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen vid den dämda Faxälven med kraftverket i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  09409
Direktlänk: /bild/00009409/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd norrut där den rundar kraftverksdammen vid Forsse vattenkraftverk.  11 år
ID-nummer:  09407
Direktlänk: /bild/00009407/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, här ligger den dämda vattenytan nära järnvägen.  11 år
ID-nummer:  09408
Direktlänk: /bild/00009408/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägbron över järnvägen för infarten till kraftverket sedd från norr, här finns också försignalen till mellanblocksignalen.  11 år
ID-nummer:  09404
Direktlänk: /bild/00009404/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd söderut från bron med Faxälven och en del av dammen till höger, riksväg 87 strax öster om järnvägen skymtar till vänster.  11 år
ID-nummer:  09406
Direktlänk: /bild/00009406/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd norrut från bron med kraftverksbyggnaden i bakgrunden till vänster.  11 år
ID-nummer:  09405
Direktlänk: /bild/00009405/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen öster om Forsse vattenkraftverk vars ställverk skymtar till vänster i bild, vy norrut.  11 år
ID-nummer:  09403
Direktlänk: /bild/00009403/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Forsse vattenkraftverk sett från dammens östra sida, järnvägen passerar till höger utanför bilden.  14 år
ID-nummer:  00795
Direktlänk: /bild/00000795/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen passerar här under infartsvägen till kraftverket, som ligger till vänster.  14 år
ID-nummer:  00796
Direktlänk: /bild/00000796/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen passerar tätt förbi kraftverket sedd norrut med dammen och ställverket till vänster. Dammluckorna ligger i höjd med den röda byggnaden. Till höger skymtar riksväg 87.  14 år
ID-nummer:  00797
Direktlänk: /bild/00000797/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen söderut mot Helgum sedd från bron vid kraftverket. Faxälven uppströms kraftverket skymtar till höger bakom trädridån.  14 år
ID-nummer:  00798
Direktlänk: /bild/00000798/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!