Österås (Öså)

Vid färd norrut på stambanan färdas man medströms österut genom Faxälvens dalgång från Helgum via Långsele fram till Österås. Den senare byn ligger nämligen vid platsen där det större biflödet Faxälven rinner samman med Ångermanälven från väster och två djupa dalgångar möts i nära nog rät vinkel. Bangården i Österås ligger i väststydväst-ostnordostlig riktning i den branta sluttningen på norra sidan av Faxälven med endast en mycket svag kurva i sydvästra delen. Berget i norr, Barkåsens sydostligaste del utgör tillsammans med Granvågsberget i söder begränsningarna för Faxälvens nedersta del. Vid utfarten norrut vrider banan av kraftigt norrut och kommer på så vis att följa Ångermanälven i nordlig riktning motströms upp mot Forsmo.

Byn Österås historia präglas till stor del av ett beslut som togs strax före förra sekelskiftet. När kung Oscar II firade 25 år på tronen i september 1897 överlämnades nämligen en gåva från svenska folket som uppgick till 2,2 miljoner kronor. Kungen beslöt att använda dessa för att bekämpa tuberkulosen och en kommitté ledd av drottning Sophia beslöt att pengarna skulle användas för att uppföra sanatorier. De s.k. jubileumssanatorierna (egentligen jubileums­fonds­sana­torierna) var först tänkta att bli två, ett i norra Sverige och ett i mellersta delen av landet, men blev efter statligt bidrag tre. Platserna som valdes var Hässelby utanför Mariannelund, Hålahult utanför Ervalla och för Norrlands del Österås utanför Sollefteå. Sanatoriet uppfördes på platån högst upp på berget som järnvägen rundar vid älvarnas sammanflöde. Hållplatsen Österåsen från 1891 kom att utvidgas till den station som stod klar den första januari 1902, fyra månader efter att Kungliga Norrländska lungsotssanatoriet öppnades. Sanatoriebyggnaderna ritades av Fredrik Liljekvist med avsikt att spegla stormaktstidens glans. Även stationshuset som placerades i sluttningen ovanför järnvägen uppfördes i liknande stil.

Tiderna har förändrats, men sanatoriet i Österåsen står kvar än idag högt över byns övriga bebyggelse. Efter en tid som konvalecenthem finns här sedan 1982 ett landstingsägt hälsohem för icke-farmakologisk behandling med inriktning på livsstilsfrågor. Patienterna kommer dock inte dit med tåg eftersom persontrafiken i Österås lades ned 1985, gods­hanteringen försvann redan 1967. Av järn­vägs­byggnad­erna vid stationen återstår två banvaktstugor vid norra (östra) bangårdsänden och ett modernt teknikhus på bangårdens södra sida mitt emot stationshusets gamla plats. Byn har idag omkring 60 invånare och landsvägen genom byn korsar liksom tidigare bangården nära dess mitt. Bangården har två spår med normalhuvudspåret i söder, ställverket är av modell 59 utan möjlighet till samtidig infart.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (33)

Lördag 21 augusti 2010

Vy mot Österås från Granvågsbergets nordsluttning på andra sidan Faxälven. Järnvägen syns löpa längs bergssidan från skärningen vid norra infarten längst till höger i bild och sedan mot södra delen av bangården till vänster. Bebyggelsen kring järnvägen är det lilla stationssamhället och längst upp på berget syns det gamla sanatoriet.  13 år
ID-nummer:  09154
Direktlänk: /bild/00009154/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 24 augusti 2009

Österåsens hälsohem, f.d. sanatorium.  13 år
ID-nummer:  09153
Direktlänk: /bild/00009153/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 21 juli 2008

Södra driftplatsgränsen i den branta sluttningen, vy mot nordost.  13 år
ID-nummer:  09151
Direktlänk: /bild/00009151/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid vid södra driftplatsgränsen är signalerna väl förankrade i en avkortad kontaktledningsstolpe.  13 år
ID-nummer:  09152
Direktlänk: /bild/00009152/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillåten hastighet på normalhuvudspåret genom Österås är 90 km/h, ut mot linjen söderut höjs den till 100 km/h.  13 år
ID-nummer:  09150
Direktlänk: /bild/00009150/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot utfarten mot Långsele nära södra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  09149
Direktlänk: /bild/00009149/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  09148
Direktlänk: /bild/00009148/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden, vy österut  13 år
ID-nummer:  09147
Direktlänk: /bild/00009147/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Öså 2/5 vid det avvikande huvudspårets västra ände på en hög stolpe av äldre modell.  13 år
ID-nummer:  09146
Direktlänk: /bild/00009146/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I sydvästra delen av bangården blir de besvärliga höjdskillnaderna kring bangården tydliga, vy österut.  13 år
ID-nummer:  09145
Direktlänk: /bild/00009145/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  09144
Direktlänk: /bild/00009144/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående ARE-tåg rullar genom Österås.  13 år
ID-nummer:  09143
Direktlänk: /bild/00009143/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landsvägen mellan Forsmo och Långsele korsar bangården i en plankorsning som här ses från norra sidan.  13 år
ID-nummer:  09142
Direktlänk: /bild/00009142/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  09141
Direktlänk: /bild/00009141/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut mot norra änden från plankorsningen, stationshuset låg uppe i sluttningen mitt emot teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  09140
Direktlänk: /bild/00009140/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från sydost, vägen har stora lutningar på båda sidor av korsningen.  13 år
ID-nummer:  09139
Direktlänk: /bild/00009139/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot plankorsningen från platsen vid teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  09138
Direktlänk: /bild/00009138/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården ligger med den branta sluttningen upp mot sanatoriet på norra sidan. Uppe till vänster syns den gamla banmästarstugan 105B Österås.  13 år
ID-nummer:  09137
Direktlänk: /bild/00009137/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset på bangårdens södra sida i östra delen.  13 år
ID-nummer:  09136
Direktlänk: /bild/00009136/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra (östra) bangårdsänden sedd från södra sidan av bangården nära teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  09135
Direktlänk: /bild/00009135/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd mot nordost.  13 år
ID-nummer:  09133
Direktlänk: /bild/00009133/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  09134
Direktlänk: /bild/00009134/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden med mellansignalen för normalhuvudspåret. I bakgrunden orienteras om hastighetssänkning till 75 km/h 932 meter senare inför kurvorna norr om transformatorstationen.  13 år
ID-nummer:  09132
Direktlänk: /bild/00009132/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I rundningen av bergets skarpa hörn vid utfarten norrut har banan fått skäras ner något i detsamma.  13 år
ID-nummer:  09131
Direktlänk: /bild/00009131/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot bangården från utfartskurvan, en kvarlämnad ”bondfångare” vittnar om en gammal plankorsning som har funnits här.  13 år
ID-nummer:  09130
Direktlänk: /bild/00009130/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra driftplatsgränsen i den långa utfartskurvan sedd norrut.  13 år
ID-nummer:  09129
Direktlänk: /bild/00009129/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Landsvägen från Långsele passerar mitt över bangården i Österås.  15 år
ID-nummer:  02414
Direktlänk: /bild/00002414/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Österås, västra delen sedd från väster.  15 år
ID-nummer:  02415
Direktlänk: /bild/00002415/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägen mot Långsele stiger upp längs bergssidan medan järnvägen stannar kvar längre ner i älvdalen.  15 år
ID-nummer:  02416
Direktlänk: /bild/00002416/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården västerut sedd från plankorsningen.  15 år
ID-nummer:  02417
Direktlänk: /bild/00002417/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården österut med utfarten norrut mot Forsmo sedd från plankorsningen.  15 år
ID-nummer:  02418
Direktlänk: /bild/00002418/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets stationsbyggnad på södra sidan av spåren öster om plankorsningen.  15 år
ID-nummer:  02419
Direktlänk: /bild/00002419/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landsvägens kurviga och backiga passage över spåren i Österås.  15 år
ID-nummer:  02420
Direktlänk: /bild/00002420/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)