TidTåg   Läge   TeknA 
02:41 13994 0 02:41
01:52 4702 17 02:09
01:10 6758 18 01:28
01:09 3993 6 01:15
00:59 89039 47 01:46
00:40 53539 255 04:55
00:32 41409 35 01:07
00:13 14701 37 00:50
00:05 5011 6 00:11
23:09-1 7479 -2 23:07
22:16-1 42021 3 22:19
22:15-1 7478 *3 22:18
22:15-1 7478 4 22:19
21:59-1 5015 9 22:08
21:09-1 29407 13 21:22
21:04-1 42055 -12 20:52
20:57-1 91 -11 20:46
20:36-1 53539 *–
20:22-1 7487 -3 20:19
19:00-1 60378 *138 21:18
19:00-1 60378 143 21:23
18:49-1 5900 56 19:45
17:09-1 7107 0 17:09
17:08-1 7486 1 17:09
17:06-1 7107 *2 17:08
16:09-1 41402 -54 15:15
16:09-1 9107 23 16:32
15:45-1 7485 -1 15:44
14:14-1 7108 -15 13:59
13:10-1 14602 -7 13:03
13:04-1 7103 -71 11:53
13:04-1 7484 -13 12:51
12:45-1 5910 -37 12:08
12:30-1 7483 -69 11:21
08:43-1 7104 1 08:44
08:35-1 7482 0 08:35
07:58-1 6753 8 08:06
07:24-1 6747 2 07:26
07:05-1 7481 0 07:05
06:46-1 10092 3 06:49
05:37-1 9116 27 06:04
04:16-1 97480 6 04:22
02:40-1 13994 1 02:41
01:11-1 41862 70 02:21
01:10-1 3993 5 01:15
00:53-3 5013 -52 00:01
00:28-3 41413 39 01:07
23:55-4 53535 133 02:08
23:07-4 7479 0 23:07
22:23-4 42025 -4 22:19
22:23-4 7478 -4 22:19
22:19-4 7478 *-1 22:18
22:05-4 42059 -73 20:52
21:06-4 91 -20 20:46
20:51-4 40973 57 21:48
20:17-4 7487 2 20:19
19:44-4 53534 *113 21:37
17:24-4 7107 *-16 17:08
17:24-4 7107 -15 17:09
17:07-4 7486 2 17:09
15:48-4 7485 -4 15:44
15:23-4 41418 -8 15:15
15:08-4 9118 -93 13:35
15:00-4 42202 9 15:09
14:49-4 14005 -137 12:32
14:13-4 7108 -14 13:59
13:38-4 9749 22 14:00
13:38-4 9749 *18 13:56
13:02-4 42506 -18 12:44
12:53-4 7484 -2 12:51
12:41-4 14606 17 12:58
12:03-4 7103 -10 11:53
11:39-4 41908 14 11:53
11:38-4 41908 *2 11:40
11:27-4 7483 -6 11:21
10:55-4 41911 12 11:07
10:16-4 41919 -2 10:14
09:38-4 29010 11 09:49
09:07-4 41916 22 09:29
08:45-4 7104 -1 08:44
08:35-4 7482 0 08:35
07:25-4 9116 -81 06:04
07:24-4 33793 2 07:26
07:05-4 7481 0 07:05
06:44-4 92 5 06:49
04:18-4 97480 4 04:22
03:42-4 40982 -7 03:35
03:36-4 3994 -55 02:41
02:44-4 53533 201 06:05
02:43-4 53533 *199 06:02
02:38-4 37343 -108 00:50
02:03-4 41401 -56 01:07
01:41-4 3993 -26 01:15
02:56:35 Uppdateringstid:
Realtidsgraf för sträcka
Bastuträsk–Vännäs
Trafikinfo för sträcka
Bastuträsk–Vännäs

Jvgfoto.se Trafikinfo för trafikplats

Trafik­info för trafik­plats visar alla till­gäng­liga an­koms­ter och av­gångar för tåg vid en given trafik­plats sor­te­rade efter tid­punkten för hän­delsen i fallande ord­ning. Tek­niskt tåg­nummer visas till­sammans med tågets läge i för­håll­ande till den tekniska tiden i kör­planen. I de fall tåg har annon­serad tid visas även det antal minuter den av­viker från den tek­niska tiden.

Trafikplats Textfältet i sidhuvudet visar signaturen för den aktuella trafikplatsen. För att välja en trafikplats kan antingen signaturen eller det fullständiga trafikplatsnamnet anges i fältet.

Tid Tidpunkten då händelsen inträffade. Om händelsen inträffade tidigare än innevarande dygn skrivs antalet dygn bakåt i tiden ut efter klockslaget och ett minustecken.

Tåg Tekniskt tågnummer för det tåg som ankommit eller avgått. Numret är en länk till Trafikinfo för tåg med tågets annonserade nummer.

Läge Differensen mellan tågets tekniska tid och den verkliga tiden. Positivt tal indikerar att tåget är tidigt ocn markeras med gröna siffror, negativt tal indikerar att tåget är försenat och markeras med röda siffror. Asterisk före lägessiffra anger att tiden gäller ankomst till trafikplatsen.

Tekn Tågets tekniska tid i körplanen. Denna kan avvika från annonserad tid, se då kolumnen A.

A Differensen mellan teknisk tid och annonserad tid för händelsen om annonserad tid finns, om tiderna är identiska skrivs =. Senarelagd annonserad ankomsttid ger negativt värde i kolumnen och visar hur stort negativt läge tåget kan ha för att ankomma senast på annonserad tid. Tidigarelagd annonserad avgångstid ger positivt värde i kolumnen och visar hur stort positivt läge tåget kan få vid avgång på annonserad tid.

Länk till Trafikradar för tåg centrerad på det aktuella tåget.

Realtidsgraf för sträcka Länkar till Realtidsgraf för sträcka för de sträckor som innehåller den aktuella trafikplatsen. Länken i sträckans rubrik visar endast grafen för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar grafer för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikinfo för sträcka Länkar till Trafikinfo för sträcka för de sträckor som innehåller den aktuella trafikplatsen. Länken i sträckans rubrik visar endast trafikinfo för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar trafikinfo för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikverkets grafer Länkar till aktuella grafer från Trafikverket som innehåller den aktuella trafikplatsen.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2022.
Data från Trafikverket, Öppet API.