Realtidsgraf för sträcka 
Trafikinfo för sträcka 
Trafikinfo för trafikplats 
Trafikinfo för tåg
Trafikradar för trafikplats 
Trafikradar för tåg
Jvgfoto.se Trafikinfo
Jvgfoto.se
Trafikinfo för sträcka
Trafikverket har stängt av data om godståg i Öppet API som används som datakälla till tjänsterna, därför kan nu endast data om persontåg sökas och visas här.
Välj en sträcka i menyn ovan och tryck på "Visa" för att visa grafen för sträckan, eller välj en länk nedan. Om du vill lägga till fler sträckor, välj dem en och en i menyn och lägg till med plusknappen.
Samtliga tillgängliga sträckor
01:57:27 Uppdateringstid:

Jvgfoto.se Trafikinfo för sträcka

Trafik­info för sträcka visar tågens senast rapport­erade position längs en eller flera ban­sträckor. Upp till sex sträckor kan visas sam­tidigt och deras in­bördes ord­ning kan väljas med knapp­arna i tabell­huvudet där även varje sträckas rikt­ning kan väljas. För varje tåg indi­keras såväl ankomst och avgång som färd­rikt­ning där så är möj­ligt. Ope­ra­tivt tåg­nummer visas till­sammans med tågets läge i för­håll­ande till den tekniska tiden i kör­planen.

Sträcka En sträcka är en för den här tjänsten på förhand definierad bansträcka, ett antal i järnvägsnätet på varandra följande trafikplatser som här visas i en tabell tillsammans med aktuella tågpassager. Sträckor väljs genom listrutan i sidhuvudet, Visa-knappen visar endast den valda sträckan medan plus-knappen lägger till den valda sträckan efter de sträckor som redan visas. Om flera sträckor visas, tryck på sträckans namn i tabellhuvudet för att visa endast den sträckan.

Trafikplats Trafikplatserna längs sträckan visas i tabellens vänstra kant, antingen endast signatur eller både fullständigt namn och signatur, beroende på om kryssrutan "Visa fullständiga trafikplatsnamn" under trafik­informa­tions­tabellen är förbockad eller inte. Den inbördes ordningen är bestämd av den verkliga positionen, men riktningen på sträckan kan ändras med knappen i tabellhuvudet.

Tid Tidpunkten då en händelse registrerats för ett tåg visas vid den trafikplats där den inträffat. Händelser visas för den senaste timmen och någon eventuell dygnsmarkering skrivs därför inte ut. Tidsangivelsen är också en knapp som markerar eller avmarkerar tåget i presentationen.

Riktning Tågets riktning och händelsetyp indikeras omedelbart till höger om tiden för händelsen med någon av följande symboler.

Tåget är på väg i riktning nedåt i sträckans tabellpresentation och händelsen gäller ankomst till trafikplatsen.

Tåget är på väg i riktning uppåt i sträckans tabellpresentation och händelsen gäller ankomst till trafikplatsen.

Tågets riktning i sträckans tabellpresentation är osäker och händelsen gäller ankomst till trafikplatsen. Symbolen används både där färdvägen är osäker vid knutpunkter mellan linjer och där tågens riktning inte kan bestämmas av andra skäl.

Tåget är på väg i riktning nedåt i sträckans tabellpresentation och händelsen gäller avgång från trafikplatsen.

Tåget är på väg i riktning uppåt i sträckans tabellpresentation och händelsen gäller avgång från trafikplatsen.

Tågets riktning i sträckans tabellpresentation är osäker och händelsen gäller avgång från trafikplatsen. Symbolen används både där färdvägen är osäker vid knutpunkter mellan linjer och där tågens riktning inte kan bestämmas av andra skäl.

Tågnummer Det operativa tågnummer som händelsen är registrerad på visas omedelbart till höger om riktningsindikatorn.

Läge Differensen mellan tågets tekniska tid och den verkliga tiden. Positivt tal indikerar att tåget är tidigt ocn markeras med gröna siffror, negativt tal indikerar att tåget är försenat och markeras med röda siffror. Asterisk före lägessiffra anger att tiden gäller ankomst till trafikplatsen.

Symbolen placerad omedelbart till höger om lägessiffran för en händelse är en länk till Trafikradar för tåg centrerad på det aktuella tåget. Symbolen längst ut till höger i tabellen är en länk till Trafikradar för trafikplats centrerad på den aktuella trafikplatsen.

Länk till Jvgfoto.se med mer info om och bilder från den aktuella trafikplatsen.

Knapp uppe till höger i sträcktabellens huvud som flyttar sträckan ett steg uppåt då flera sträckor visas samtidigt.

Knapp uppe till höger i sträcktabellens huvud som flyttar sträckan ett steg nedåt då flera sträckor visas samtidigt.

Knapp uppe till höger i sträcktabellens huvud som byter riktning på den aktuella sträckan.

Knapp uppe till höger i sträcktabellens huvud som tar bort den aktuella sträckan från presentationen.

Trafikinfo för näraliggande sträcka Länkar till Trafikinfo för sträcka gällande sträckor som angränsar till de som redan visas i Trafikinfo för sträcka. Länken i sträckans rubrik visar endast trafikinfo för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar trafikinfo för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Realtidsgraf för näraliggande sträcka Länkar till Realtidsgraf för sträcka gällande de sträckor som redan visas i Trafikinfo för sträcka och angränsande sträckor till dessa. Länken i sträckans rubrik visar endast grafen för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar grafer för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2024.
Data från Trafikverket, Öppet API.