Realtidsgraf för sträcka 
Trafikinfo för sträcka 
Trafikinfo för trafikplats 
Trafikinfo för tåg
Trafikradar för trafikplats 
Trafikradar för tåg
Jvgfoto.se Trafikinfo
Jvgfoto.se
Realtidsgraf för sträcka
Trafikverket har stängt av data om godståg i Öppet API som används som datakälla till tjänsterna, därför kan nu endast data om persontåg sökas och visas här.
Välj en sträcka i menyn ovan och tryck på "Visa" för att visa grafen för sträckan, eller välj en länk nedan. Om du vill lägga till fler sträckor, välj dem en och en i menyn och lägg till med plusknappen.
Samtliga tillgängliga sträckor
07:49:49 Uppdateringstid:

Jvgfoto.se Realtidsgraf för sträcka

Realtidsgraf för sträcka visar tågens rörelser längs en eller flera ban­sträckor den senaste timmen i form av en graf, ett diagram med trafik­platserna på den verti­kala axeln och klock­slagen på den hori­son­tella axeln. Upp till sex sträckor kan visas sam­tidigt och deras in­bördes ord­ning kan väljas med knapp­arna i tabell­huvudet där även varje sträckas rikt­ning kan väljas. Ope­ra­tivt tåg­nummer visas till­sammans med tågets läge i för­håll­ande till tiden i kör­planen.

Sträcka En sträcka är en för den här tjänsten på förhand definierad bansträcka, ett antal i järnvägsnätet på varandra följande trafikplatser som här presenteras som en graf med aktuella tågrörelser. Sträckor väljs genom listrutan i sidhuvudet, Visa-knappen visar endast den valda sträckan medan plus-knappen lägger till den valda sträckan efter de sträckor som redan visas. Om flera sträckor visas, tryck på sträckans namn i tabellhuvudet för att visa endast den sträckan.

Trafikplats Trafikplatserna längs sträckan visas i grafens vänstra och högra kant, av utrymmesskäl endast med signatur, dessa är också länkar till Trafikinformation för trafikplats. Den inbördes ordningen är bestämd av den verkliga positionen, men riktningen på sträckan kan ändras med knappen i tabellhuvudet.

Tid Tidpunkten då en händelse registrerats för ett tåg kan läsas av i grafens koordinatsystem vid den trafikplats där den inträffat. Klockslagen för den senaste timmen visas ovanför och nedanför grafytan, tjocka linjer ritas dessutom i grafen var femte minut och tunna linjer varje minut.

Tåg Varje tåg indikeras i grafen med symboler för ankomst och avgång placerade i koordinatsystemet så att trafikplatsen och tidpunkten kan utläsas på respektive skala. Händelser med samma operativa tågnummer sammanbinds med en linje som visar hur tåget har rört sig på sträckan den senaste timmen.

Tåget har ankommit till trafikplatsen.

Tåget har avgått till trafikplatsen.

Tågnummer Det operativa tågnummer som händelsen är registrerad på visas omedelbart nedanför symbolen för ankomst eller avgång. Vid näraliggande händelser på samma driftplats kan tågnumret visas centrerat mellan dessa. Numret utgör också en länk till Trafikinfo för tåg.

Läge Differensen mellan tågets tekniska tid och den verkliga tiden visas under tågnumret. Positivt tal indikerar att tåget är tidigt ocn markeras med gröna siffror, negativt tal indikerar att tåget är försenat och markeras med röda siffror. Asterisk före lägessiffra anger att tiden gäller ankomst till trafikplatsen. Lägesangivelsen utgör också en länk till Trafikinfo för tåg.

Knapp uppe till höger i sträcktabellens huvud som flyttar sträckan ett steg uppåt då flera sträckor visas samtidigt.

Knapp uppe till höger i sträcktabellens huvud som flyttar sträckan ett steg nedåt då flera sträckor visas samtidigt.

Knapp uppe till höger i sträcktabellens huvud som byter riktning på den aktuella sträckan.

Knapp uppe till höger i sträcktabellens huvud som tar bort den aktuella sträckan från presentationen.

Realtidsgraf för näraliggande sträcka Länkar till Realtidsgraf för sträcka gällande sträckor som angränsar till de som redan visas i Realtidsgraf för sträcka. Länken i sträckans rubrik visar endast grafen för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar grafer för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikinfo för näraliggande sträcka Länkar till Trafikinfo för sträcka gällande de sträckor som redan visas i Realtidsgraf för sträcka och angränsande sträckor till dessa. Länken i sträckans rubrik visar endast trafikinfo för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar trafikinfo för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2024.
Data från Trafikverket Öppet API.