Trafikverket har stängt av data om godståg i Öppet API som används som datakälla till tjänsterna, därför kan nu endast data om persontåg sökas och visas här.
Felaktig radie
02:25:33 Uppdateringstid:

Jvgfoto.se Trafikradar för trafikplats

Trafik­radar för trafikplats visar rappor­terade händelser för tåg vid trafik­platser inom ett område som begrän­sas av ett givet avstånd från en given trafik­plats. Upp­gift­erna grupp­eras på det ope­ra­tiva tåg­numret som visas till­sammans med tågets läge i för­håll­ande till den tekniska tiden i kör­planen. I kolumnen historik kan även tidigare händelser för tåget ses, klicka i kolumnen för att visa en längre lista.

Centrumtrafikplats Textfältet i sidhuvudet visar signaturen för den trafikplats som definierar centrum för radarns bevakningsområde. För att välja en centrumtrafikplats kan antingen signaturen eller det fullständiga trafikplatsnamnet anges i fältet.

Radie Textfältet i sidhuvudet visar den radie i kilometer som tillsammans med centrumtrafikplatsen definierar radarns bevakningsområde. Om ingen radie anges används 20 kilometer, men större eller mindre radie kan anges i rutan.

Tid Tidpunkten då en händelse registrerats för ett tåg. Händelser visas för den senaste timmen och någon eventuell dygnsmarkering skrivs därför inte ut. Tidsangivelsen är också en knapp som markerar eller avmarkerar tåget i presentationen. Händelser som inträffat för mer än 20 minuter sedan visas under en horisontell linje.

Tpl Trafikplatsen där händelsen registrerats, antingen endast signatur eller både fullständigt namn och signatur, beroende på om kryssrutan "Visa fullständiga trafikplatsnamn" under trafik­informa­tions­tabellen är förbockad eller inte. Asterisk före trafikplats anger att tiden gäller ankomst till trafikplatsen. Trafikplatsen är en länk till Trafikinfo för trafikplats.

OTN Det operativa tågnummer som händelsen är registrerad på. Tågnumret är en länk till Trafikinfo för tåg.

Läge Differensen mellan tågets tekniska tid och den verkliga tiden. Positivt tal indikerar att tåget är tidigt ocn markeras med gröna siffror, negativt tal indikerar att tåget är försenat och markeras med röda siffror. Asterisk före lägessiffra anger att tiden gäller ankomst till trafikplatsen.

Historik Visar tid, trafikplats och läge för den närmast tidigare händelsen för det aktuella tåget, tryck i kolumnen för att visa alla händelser för tåget den senaste timmen.

Tåg i området Visar en lista sorterad i nummerordning med de tåg vars rörelser har registrerats i området den senaste timmen. Tågnumret är en länk till Trafikinfo för tåg och symbolen en länk till Trafikradar för tåg centrerad på det akturlla tåget.

Trafikplatser i området Visar en lista sorterad i bokstavsordning med de trafikplatser som finns inom området. Trafikplatsnamnet är en länk till Trafikinfo för trafikplats och symbolen en länk till Trafikradar för trafikplats centrerad på den aktuella trafikplatsen. Symbolen är en länk till Jvgfoto.se med mer info om och bilder från trafikplatsen.

Realtidsgraf för sträcka Länkar till Realtidsgraf för sträcka gällande de sträckor som berörs av det bevakade området. Länken i sträckans rubrik visar endast grafen för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar grafer för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikinfo för sträcka Länkar till Trafikinfo för sträcka gällande de sträckor som berörs av det bevakade området. Länken i sträckans rubrik visar endast trafikinfo för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar trafikinfo för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2024.
Data från Trafikverket, Öppet API.