Jvgfoto.se trafikinfo

Trafikinfo för sträcka 
Realtidsgraf för sträckaBETA 
Trafikinfo för trafikplats 
Trafikinfo för tåg
Trafikradar för trafikplats 
Trafikradar för tåg
Startsidan / Hjälp
Jvgfoto.se

Trafikinfo för sträcka | Visar rapporterade händelser för tåg vid trafikplatser längs en eller flera valda sträckor. Används för att få överblick över alla tågrörelser på begränsade delar av spårnätet.

Realtidsgraf för sträckaBETA | Visar tågens rörelser längs en eller flera valda sträckor den senaste timmen i form av en graf. Används för att få överblick över alla tågrörelser nu och nyss på begränsade delar av spårnätet.

Trafikinfo för trafikplats | Visar alla händelser i form av ankomster och avgångar för alla tåg vid en specifik trafikplats. Används för att se vad som har hänt vid trafikplatsen så långt bakåt i tiden som möjligt.

Trafikinfo för tåg | Visar tider och läge för ett specifikt tåg vid ankomst till och avgång från de trafikplatser det passerar. Används för att följa ett speciellt tåg eller se så mycket data som möjligt om tåget bakåt i tiden.

Trafikradar för trafikplats | Visar rapporterade händelser för tåg vid trafikplatser inom ett område som begränsas av ett givet avstånd från en given trafikplats. Används för att få överblick över alla tågrörelser i området.

Trafikradar för tåg | Visar rapporterade händelser för tåg vid trafikplatser inom ett område som begränsas av ett givet avstånd från ett givet tåg. Används för att få överblick över alla tågrörelser i närheten av det aktuella tåget.

Förklaringar

Historik | Kolumnen Historik i Trafikradar innehåller tidigare registeringar av trafikplats, tid och läge för tåget inom det specificerade området och inom tidsintervallet. Från början visas endast den närmast föregående uppgiften, men med ett klick på denna visas alla uppgifter. Önskas äldre uppgifter och uppgifter utanför området, klicka på tågnumret för att gå till Trafikinfo för tåg.

Läge | Läget för ett tåg är differensen i minuter mellan den i körplanen planerade tiden och den faktiska tiden och redovisas i kolumnen Läge samt som en del av informationen i kolumnen Historik i Trafikradar. Om tåget är försenat är talet negativt och skrivs med röd text, om tåget är i tid eller tidigt är talet 0 eller positivt och skrivs med grön text. I det fall då det inte finns någon planerad tidi registrerad och läge inte kan beräknas skrivs ett tankstreck (–) med svart text. Om tidsuppgiften avser en ankomst till en trafikplats föregås talet av en asterisk (*).

Markera tåg | I Trafikradar kan valfritt antal tåg markeras med avvikande färg så att de lättare kan följas när nya rapporter laddas in, sidan uppdateras automatiskt varje minut. Markeringar läggs till och tas bort genom att klicka i tidskolumnen.

Plan | I tabellkolumnen Plan redovisas den i körplanen planerade tiden för händelsen. Om inget annat anges avser en tid innevarande dygn. Tider föregående dygn markeras med ett minustecken direkt efter minuttalet. Vid tidsangivelser ännu längre bakåt i tiden skrivs antalet dygn bakåt med siffra efter minustecknet.

Radie | I Trafikradar begränsas området som bevakas av en trafikplats i centrum och en radie runt den. Radien anges i kilometer.

Tid | I tabellkolumnen Tid redovisas alltid verklig registrerad tid vid olika trafikplatser. Tiden kan vara antingen ankomsttid eller avgångstid, vilket framgår av huruvida kolumnen läge innehåller en asterisk eller inte. Om inget annat anges avser en tid innevarande dygn. Tider föregående dygn markeras med ett minustecken direkt efter minuttalet. Vid tidsangivelser ännu längre bakåt i tiden skrivs antalet dygn bakåt med siffra efter minustecknet.

Trafikplats, Tpl | Trafikplatserna är de platser vid vilka tågens passagetider rapporteras in. I tabellernas kolumn Tpl redovisas trafikplatsernas signatur och den används också för att ange centrum för övervakningsområdet i trafikradarn och för att visa händelser för en trafikplats. I Trafikradar och i Trafikinfo för tåg är signaturerna klickbara som länk till Trafikinfo för trafikplats med den aktuella trafikplatsen förvald. I Trafikradar visas under händelsetabellen en sammanställning av samtliga trafikplatser i det specificerade området med såväl fullständigt namn som signatur. Trafikplatserna är klickbara och ändrar radarns centrumpunkt till trafikplatsen med övriga inställningar oförändrade.

Tåg | I tabellkolumnen Tåg redovisas det tekniska tågnumret som också används i grafer och körplaner. I Trafikinfo för tåg kan både tekniskt och annonserat tågnummer ges som indata. Om ett tekniskt nummer som inte också är ett annonserat nummer används visas data endast för det tekniska numret, annars visas data för alla de olika tekniska nummer som berörs. Därför finns även här en kolumn Tåg där det tekniska numret redovisas. I Trafikradar är tågnumret klickbart som länk till Trafikinfo för tåg med det annonserade tågnumret förvalt.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016. Data från Trafikverket Öppet API.