Signaler

En viktig del av järnvägens säkerhetssystem är de signaler och skyltar som finns placerade längs spåren, de reglerar om och hur järnvägsfordon får framföras. Motsvarande gäller naturligtvis även andra trafikslag men systemen ser inte likadana ut. Exempelvis kan man från väg­tra­fikens skyltar och signaler härleda be­tydelsen av vissa av järn­vägens dito, men långt ifrån alla.

I den här avdelningen av Jvgfoto.se beskrivs järn­vägens signaler och skyltar med ut­gångs­punkt från Järn­vägens trafik­före­skrifter (JTF), illu­strerat med ex­empli­fi­erande bilder från verk­lig­heten. Sidorna här är också kate­gori­serade på samma sätt som i föreskriften.