Tvärålund–Vindeln II

Den norra delen av den 11,1 kilometer långa linjen Tvärålund–Vindeln norr om bron över Vindelälven präglas en hel del av närheten till älven och dess sandnipor. Linjen når sin lägsta punkt på bron över Vindelälven, 153 meter över havet och stiger sedan upp till 177 meter över havet på de återstående fyra kilometerna upp till Vindelns station.

Järnvägsbron över Vindelälven tar på norra sidan mark på en stor udde som bildats där Vindelälven först rinner ett par kilometer rakt västerut och sedan vänder om österut. Järnvägen passerar alltså på landtungan mellan två djupa raviner. Dessutom vrider älven sig drygt 90 grader precis under bron, så även i den mindre skalan tar banan mark på en udde. På bron inleds dels en halvkilometerlång högerkurva med radie 600 meter där järnvägen vrider österut för att inte nå fram till älven en gång till på andra sidan näset, dels börjar också en drygt halvkilometerlång kraftig stigning på 16 promille där spåret ska ta sig upp på den platta sandhed som finns på udden. Den gamla banvallen från den tidigare bron över älven syns väster om nuvarande spår och vid denna ligger banvaktstugan 192 Vindelälven. Den kan skymtas från dagens linje, men ligger alltså vid den gamla linjesträckningen.

Vid kilometer 888 nås en raklinje i nordostlig riktning och banan blir tillfälligt horisontell. Med en något svagare vänsterkurva vrider spåret av mot nordnordost och närmar sig samtidigt åter älven uppströms bron där den rinner söderut före omvägen västerut. På den följande 800 meter långa raklinjen kan man se nipbranten ner mot älven i skogskanten på den lilla åkermark som finns väster om banan. På östra sidan ligger ett industriområde och här finns också en obevakad plankorsning med en mindre väg ut på udden. Härefter följer en S-kurva med två kortare kurvor med radie något under 600 meter där järnvägen når fram till väg 363 i södra änden av Vindelns tätortsbebyggelse.

Järnvägen fortsätter sedan norrut med väg 363 i närheten på östra sidan. På västra sidan visar sig på den följande raklinjen en av linjens och ortens största sevärdheter, Vindelns kyrka. Kyrkan är byggd 1901-03 i nygotisk stil med ljus putsad fasad är som en stor katedral på landsbygden. Bredvid kyrkan ligger dess föregångare, en röd timrad kyrka som idag fungerar som begravningskapell. Vid plankorsningen för vägen till kyrkan passeras banvaktstugan 193 Degerfors. En ytterst svag kurva leder fram mot den närmare en och en halv kilometer långa raklinje som även Vindelns station ligger vid samtidigt som det blir kraftigt medlut på nordgång. Före infarten går spåret genom den öppna marken närmast älven väster om Vindelns tätorts södra delar. Vid kilometer 891 strax söder om infarten passerar banan över en av de många små bäckar som strax väster om järnvägen bildar djupa raviner ner mot den djupt nedskurna Vindelälven.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (11)

Söndag 15 juni 2008

Kurvan ner mot Vindelälven från norr, i förgrunden nere till höger syns den gamla banvallen vika av mot den gamla broplatsen över älven. 10 mån
ID-nummer:  05295
Direktlänk: /bild/00005295/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den djupa skärningen ner i den flacka sandheden på västra sidan om järnvägen i kurvan ner mot älven. 10 mån
ID-nummer:  05294
Direktlänk: /bild/00005294/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid kilometer 888 där banan kommer upp till omgivande marks nivå. 10 mån
ID-nummer:  05292
Direktlänk: /bild/00005292/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Backen ner mot Vindelälven norrifrån sedd söderut från samma plats som ovan. 10 mån
ID-nummer:  05293
Direktlänk: /bild/00005293/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot den obevakade plankorsningen längre norrut. 10 mån
ID-nummer:  05290
Direktlänk: /bild/00005290/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, vid kilometer 889. 10 mån
ID-nummer:  05291
Direktlänk: /bild/00005291/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd söderut från plankorsningen vid Vindelns kyrka och banvaktsstugan 193 Degerfors. 10 mån
ID-nummer:  05287
Direktlänk: /bild/00005287/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från södra stationsgränsen i Vindeln, till vänster syns väg 363. 10 mån
ID-nummer:  05285
Direktlänk: /bild/00005285/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juni 2007

Vindelns kyrka ligger väl synlig från järnvägen strax söder om Vindeln. 10 mån
ID-nummer:  05286
Direktlänk: /bild/00005286/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den obevakade plankorsningen vid industriområdet strax söder om Vindeln. 10 mån
ID-nummer:  05288
Direktlänk: /bild/00005288/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma obevakade plankorsning. 10 mån
ID-nummer:  05289
Direktlänk: /bild/00005289/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!