Ragunda–Bispgården I

Linjen Ragunda–Bispgården är 11 kilometer lång och är därmed den längsta linjen mellan Bräcke och Långsele. Linjen är uppdelad i två blocksträckor varav vi här tittar på den södra 4,5 kilometer långa blocksträckan från Ragunda fram till blocksignalen strax efter bron över Indalsälven. Denna på det hela taget ganska kurviga linje inleds med en 280 meter lång raklinje från utfarten i ostlig riktning, men sedan tar kurvorna genast vid. Med en kurvserie om sammanlagt sju kurvor där alla utom en har radier omkring 440 meter passerar järnvägen norr om Storberget och fortsätter ner mot Indalsälven med ett sammanhängande medlut på omkring 10 promille. Singsån mynnar i Indalsälven strax norr om järnvägsbroarna och i åns nedersta lopp rinner den genom ett öppet jordbrukslandskap som utgjorde Ragundasjöns botten före tömningen av sjön. Åkerlandskapet begränsas i söder av betydligt högre terräng och här finns en mer eller mindre sammanhängande brant bergssluttning i öst-västlig riktning som järnvägen använder för att ta sig ner mot älven. På sträckan ges tidvis god utsikt mot byn Näset vid Siljemyrbergets fot på Singsåns norra sida, en by som verkligen låg på ett näs i Ragundasjön medan den ännu fanns kvar.

Flera platser att notera finns i backen ner mot älven. I den andra kurvan räknat från Ragunda i den långa kurvserien låg rälsbusshållplatsen Näsbyn (Nbn) mellan åren 1937 och 1959. Hållplatsen låg nära vägskälet mellan landsvägen mellan Bispgården och Ragunda och den mindre vägen till byn Näset på Singsåns norra sida. I den sjätte kurvan finner vi den 127 meter långa Ragundatunneln genom en mindre bergsutlöpare från den högre terrängen i söder. Strax öster om tunneln anslöt spåret till upplagsplatsen Ragunda som var en berganläggning insprängd i samma berg som tunneln. Strax därefter i den sista skarpa kurvan i serien följer Vid försignalen till mellanblocksignalen söderifrån och där korsar järnvägen också landsvägen mellan Ragunda stationssamhälle och Bispgården på en relativt ny bro, korsningen låg tidigare något längre österut. Hållplatsen Indalsbron (Idn) låg i denna korsning mellan åren 1936 och 1961

Med två svaga kurvor lämnar nuvarande järnväg efter den långa kurvserien den gamla banvall som ledde fram till den gamla bron över Indalsälven och fortsätter fram mot den nya bron. Lastplatsen Indalsbron (Idn) låg fram till 1933 vid gamla linjen omedelbart väster om gamla bron och hade ett stickspår mot sydost fram till en timmerlossningsränna ner mot älven. Lastplatsens namn och signatur övertogs alltså av den nyss nämnda hållplatsen tre år efter att lastplatsen lagts ned. Den nya bron ligger på en 300 meter lång raklinje, som till största delen utgörs av just bron, fram mot mellanblocksignalen på östra sidan av älven. På bron ligger spåret omkring 130 meter över havet, och här avslutas nu en flera mil lång sammanhängande nedförsbacke där järnvägen huvudsakligen genom Singsåns dalgång har fallit ner mot Indalsälven och förlorat en stor del av höjdskillnaden från hela banans högsta punkt vid Dockmyr.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (10)

Lördag 21 augusti 2010

Vy mot järnvägsbron från söder längs vägen i riktning mot Ragunda.  3 år
ID-nummer:  09792
Direktlänk: /bild/00009792/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot järnvägsbron över landsvägen från plats närmare Ragundatunneln, här anslöt spåret till berganläggningen vid upplagsplats 146 från höger i bild.  3 år
ID-nummer:  09793
Direktlänk: /bild/00009793/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Ragunda från samma plats som ovan.  3 år
ID-nummer:  09794
Direktlänk: /bild/00009794/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt norrut mot det bördiga jordbrukslandskap norr om järnvägen som tidigare utgjorde Ragundasjöns botten. En bit bort i bild syns också Singsån i dess nedersta lopp innan utloppet i Indalsälven strax norr om järnvägsbroarna.  3 år
ID-nummer:  09795
Direktlänk: /bild/00009795/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 22 juli 2008

Järnvägen sedd i riktning mot Bispgården från plankorsningen i norra/östra delen av Ragunda driftplats med Storberget i bakgrunden.  3 år
ID-nummer:  09800
Direktlänk: /bild/00009800/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid passagen av Storberget är terrängen mycket brant och järnvägen går en bit upp i sluttningen högt över landsvägen. Här kan hjälpkraften i toppen av kontaktledningsstolparna skymtas bland träden i sluttningen.  3 år
ID-nummer:  09799
Direktlänk: /bild/00009799/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen sedd i riktning mot Bispgården vid Ragundatunnelns västra mynning.  3 år
ID-nummer:  09797
Direktlänk: /bild/00009797/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Ragunda från samma plats som ovan. I bakgrunden syns Storberget, ett av de berg vars nordsluttning som banan följer.  3 år
ID-nummer:  09798
Direktlänk: /bild/00009798/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen i riktning mot Ragunda i kurvan in mot Ragundatunneln.  3 år
ID-nummer:  09796
Direktlänk: /bild/00009796/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron över landsvägen mellan Bispgården och Ragunda stationssamhälle på på södra sidan av Indalsälven sedd från nordväst. Till vänster syns den tidigare vägsträckningen som då korsade järnvägen något längre österut.  3 år
ID-nummer:  09791
Direktlänk: /bild/00009791/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 30 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!