Moälven

Älven

Den egentliga Moälven är endast omkring 40 kilometer lång och rinner från Anundsjön väster om Mellansel, 50 meter över havet, till Bottenhavet i Domsjö, Örnsköldsvik. Älven har dock tre stora källföden som flyter samman och bildar älven närmast havet, nämligen Södra Anundsjöån, Norra Anundsjöån och Utterån. De båda förstnämnda har sina källor i allra västligaste delen av Örnsköldsviks kommun, nära gränsen mot Sollefteå kommun vid Junsele. Strax väster om kommungränsen flyter Ångermanälven i nord-sydlig riktning. Norra och Södra Anundsjöån rinner samman vid utloppet i Anundsjöns västra ände vid Bredbyn.

Öster om Mellansel, där stambanan passerar över älven, flyter den genom ett flackt jordbrukslandskap. Detta lugna parti bryts emellertid relativt snabbt av en omkring en mil lång brant forsande sträcka där älven faller största delen av höjdskillnaden mellan Anundsjön och havet. Mitt på sträckan vid Gottne ansluter det tredje källflödet Utterån norrifrån som vi sett i tidigare avsnitt. Mellan Mellansel och Gottne ligger också Söderåfors där Mo vattensåg startades 1759. Sågen blev grunden för den koncern som 1873, åtta år efter en ny sågverksetablering i Domsjö, grundades under namnet Mo och Domsjö Aktiebolag, senare MoDo, idag Holmen AB, ett storföretag inom skogsindustrin.

Vid Mo samhälle lugnar älven åter ner sig och har ett kortare meandrande avsnitt före utflödet i Happstafjärden vid Österalnö. Happstafjärden är den försa av de tre fjärdar som Moälvens nedre lopp består av, efter denna följer Själevadsfjärden och Veckefjärden. Dessa kantas av ett öppet jordbrukslandskap och sedan allt mer bebyggelse närmare Örnsköldsvik. Vid utloppet ur Själevadsfjärden rinner älven förbi Själevads vackra kyrka, här korsar även E4:an älven. För Botniabanan har en ny järnvägsbro byggts över Veckefjärdens södra spets, härifrån återstår drygt tre kilometer flodsträcka till utloppet i Örnsköldsviksfjärden vid Domsjö.

Järnvägsbron

Den ursprungliga bron över Moälven var en 40 meter lång stålbro i ett spann. Den låg i ett västligare läge än dagens med skarpare kurvor på båda sidor om älven. Jag känner inte till något mer om eventuella brobyten i detta broläge men någon form av förstärkning och/eller brobyte torde ha skett under de drygt 100 år som banan gick i denna sträckning, Idag återstår här endast det norra landfästet och resterna av det södra. Dagens bro byggdes alltså öster om den gamla och togs i bruk i september 1995. Bron är en samverkansbro i tre spann med södra spannet och mellanstödet på land. Det nya broläget gav också svagare kurvor på älvens båda sidor. Banan lades om på en knappt 1,5 kilometer lång sträcka mellan omformarstationen och bangården i Mellansel.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (20)

Söndag 20 juli 2008

Det gamla norra landfästet, gång- och cykelbron samt norra delen av dagens järnvägsbro sedd från södra stranden.  12 år
ID-nummer:  07378
Direktlänk: /bild/00007378/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd underifrån.  12 år
ID-nummer:  07379
Direktlänk: /bild/00007379/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons norra del sedd från sydost.  12 år
ID-nummer:  07380
Direktlänk: /bild/00007380/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons södra del, det sydligaste spannet ligger helt och hållet över land.  12 år
ID-nummer:  07381
Direktlänk: /bild/00007381/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av bron sedd från öster, terrängen är lägre på södra stranden än på den norra.  12 år
ID-nummer:  07382
Direktlänk: /bild/00007382/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett sent nattåg norrifrån passerar över Moälven.  12 år
ID-nummer:  07383
Direktlänk: /bild/00007383/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 19 juli 2008

Bron över Moälven sedd från norr.  12 år
ID-nummer:  07369
Direktlänk: /bild/00007369/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron är inte helt rak eftersom den ligger vid övergången mellan kurvorna på de båda sidorna av älven.  12 år
ID-nummer:  07371
Direktlänk: /bild/00007371/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från norra brofästet.  12 år
ID-nummer:  07373
Direktlänk: /bild/00007373/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Träbron för gång- och cykelbanan över järnvägen strax norr om bron över älven.  12 år
ID-nummer:  07374
Direktlänk: /bild/00007374/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samverkansbrons stålbalkar sträcker sig över älvens mörka vatten.  12 år
ID-nummer:  07375
Direktlänk: /bild/00007375/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra landfästet från den gamla norra, resterna av det gamla södra landfästet syns nere till höger.  12 år
ID-nummer:  07376
Direktlänk: /bild/00007376/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landskapet öster om Mellansel är ett flackt jordbrukslandskap.  12 år
ID-nummer:  07377
Direktlänk: /bild/00007377/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Bron över Moälven sedd från älvens norra sida.  14 år
ID-nummer:  01658
Direktlänk: /bild/00001658/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Välskyltat är det för den geografiintresserade tågresenären.  14 år
ID-nummer:  01659
Direktlänk: /bild/00001659/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från bron kan man skymta banan från Örnsköldsvik som ansluter till stambanan i Mellansel.  14 år
ID-nummer:  01660
Direktlänk: /bild/00001660/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från norr, längs till höger skymtar det norra brofästet på den gamla något krokigare linjesträckningen över älven.  14 år
ID-nummer:  01661
Direktlänk: /bild/00001661/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax norr om bron finns denna träbro över banan för gång- och cykeltrafik.  14 år
ID-nummer:  01662
Direktlänk: /bild/00001662/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om älven är banan nedschaktad. Den gamla bansträckningen ligger strax utanför vänster bildkant.  14 år
ID-nummer:  01663
Direktlänk: /bild/00001663/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan norrut mot Gottne. Vägen som skymtar en bit bort i kurvan går i den gamla bansträckningen.  14 år
ID-nummer:  01664
Direktlänk: /bild/00001664/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)