Gideälven

Älven

Gideälven rinner liksom sina skogsälvsgrannar Lögdeälven och Öreälven upp på Stöttingfjället, det höglänta och skogsrika området i södra Lappland mellan Lycksele och Vilhelmina. Gideälvens källsjö kan närmare bestämt sägas vara Hacksjön drygt tre mil öster om Vilhelmina varifrån Gigån utgår i sydsydostlig riktning. Från Borgsjö mellan Åsele och Fredrika blir riktningen mer varierande men ändå huvudsakligen sydostlig fram till Skinnmuddselet strax väster om Fredrika, varifrån den egentliga Gideälven utgår. Skinnmuddselet är ett långsmalt regleringsmagasin som gör att skogsälvens mycket varierande vattenflöden över året utjämnas.

Trots närvaron av dammen vid Sinnmuddselet är den på följande sex mil långa älvsträckan ned till Björna kraftverk som älvens största naturvärden finns med många orörda forsar, nipbranter och kortare meandrande avsnitt. Nedströms Björna finns ytterligare ett antal vattenkraftverk samtidigt som omgivningarna kring älven präglas av jordbrukslandskap. Älven vrider vid Björna mer österut fram till Gideå varefter den åter flyter mer söderut till utloppet i Bottenhavet i Husum.

Järnvägsbron

Stambanan genom övre Norrland korsar Gideälven omedelbart norr om bangården i Björna. Ursprungligen byggdes här en stålbro med underliggande fackverksbalk i tre spann, ett 36 meter långt mittspann och två 27 meter långa sidospann, och med spåret belägna 14 meter över älvens högvattenyta. Den ursprungliga bron hade mellanstöd i form av fackverksbockar som vilade på lägre stenfundament. Vid bygget av bron lades ett provisoriskt spår förbi byggplatsen på östra sidan på en tillfällig bro över älven. På detta drogs arbetslok och material över till norra sidan älven så att rälsläggningen kunde fortsätta norrut medan bron byggdes.

Redan 1912 behövde bron över Gideälven förstärkas varvid mellanstöden kringmurades och hela broöverbyggnaden byttes ut, brotypen förblev dock densamma. Idag är denna fackverksbro ersatt av en 105 meter lång lådbalksbro av betong placerad omedelbart öster om det gamla broläget, också denna med tre spann. Den gamla bron är riven, endast det södra landfästet finns kvar bredvid den nya brons dito.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (17)

Tisdag 25 augusti 2009

Bron sedd från sydväst.  13 år
ID-nummer:  07119
Direktlänk: /bild/00007119/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 20 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nuvarande betongbro till vänster och södra landfästet för den gamla stålbron till höger.  13 år
ID-nummer:  07120
Direktlänk: /bild/00007120/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 20 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gideälven sedd uppströms från södra stranden.  13 år
ID-nummer:  07121
Direktlänk: /bild/00007121/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 20 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från nordost, i bakgrunden skymtar den gamla pumparstugan på södra stranden.  13 år
ID-nummer:  07122
Direktlänk: /bild/00007122/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 20 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från norra landfästet.  13 år
ID-nummer:  07123
Direktlänk: /bild/00007123/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 20 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 19 juli 2008

Den nya bron över älven placerades omedelbart öster om den gamla vars södra landfäste här syns bredvid dagens bro. Under järnvägsbron finns en träbro för gångtrafik, på vintern passerar också en skoterled över älven här.  13 år
ID-nummer:  07124
Direktlänk: /bild/00007124/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 20 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brostödet på älvens norra sida sett norrut.  13 år
ID-nummer:  07125
Direktlänk: /bild/00007125/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 20 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gideälven sedd nedströms.  13 år
ID-nummer:  07126
Direktlänk: /bild/00007126/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 20 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från norra strandbrinken.  13 år
ID-nummer:  07127
Direktlänk: /bild/00007127/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 20 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående godståg passerar över Gideälven.  13 år
ID-nummer:  07128
Direktlänk: /bild/00007128/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 20 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Bron över Gideälven sedd söderifrån på östra sidan av banan.  14 år
ID-nummer:  00830
Direktlänk: /bild/00000830/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron och forsarna uppströms järnvägsbron, vattenflödet är här reglerat av kraftverksdammen lite längre upp.  14 år
ID-nummer:  00831
Direktlänk: /bild/00000831/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från sydost.  14 år
ID-nummer:  00832
Direktlänk: /bild/00000832/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under järnvägsbron finns en enkel träbro.  14 år
ID-nummer:  00833
Direktlänk: /bild/00000833/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På södra sidan av älven finns ett gammalt brofäste kvar på västra sidan av järnvägen.  14 år
ID-nummer:  00834
Direktlänk: /bild/00000834/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En halv kilometer norr om älvpassagen skymtar Björna kraftstation.  14 år
ID-nummer:  00835
Direktlänk: /bild/00000835/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Därefter breder dammen ut sig intill järnvägen.  14 år
ID-nummer:  00836
Direktlänk: /bild/00000836/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!