Björna (Bj)

Björna är den största tätorten längs järnvägen mellan Mellansel och Vännäs med drygt 400 invånare. Björna kyrkby omkring två kilometer väster om tätorten har liksom byn Gide lika långt öster om densamma anor från medeltid. Tätorten Björna har däremot uppstått som ett renodlat stationssamhälle, här fanns ingen bebyggelse när järnvägen drogs fram 1891. Under början av 1900-talet växte samhället allt mer och tog därmed över rollen som bygdecentrum. Björna är ännu idag ett levande samhälle med mataffärer, grundskola upp till högstadium och flera småföretag.

Björna station öppnades samtidigt med järnvägen den 1 oktober 1891. Bangårdens södra del ligger i en lång kurva som vrider banan omkring 90 grader, medan den norra delen av bangården är rak i nordsydlig riktning. Vägen mot kyrkbyn passerar under bangården i kurvan, detta är den enda vägförbindelsen mellan östra och västra sidan av järnvägen i byn. På bangårdens östra sida i kurvans norra ände uppfördes ett stationshus av Hällnäsmodellen. Godshanteringen vid stationen lades ned 1974 och persontrafiken 1975, varefter stationen avbemannades. Stationshuset revs slutligen hösten 2006 och platsen gapar idag tom.

Tätortsbebyggelsen i Björna är koncentrerad till den östra sidan av järnvägen där också stationshuset fanns. Två modernare järnvägsrelaterade byggnader finns på bangårdens västra sida, utöver fjärrkuren har Banverket också en större personal-, garage- och verkstadsbyggnad. Bangården har idag två huvudspår och dessutom ett stickspår vid norra bangårdsänden. Normalhuvudspåret ligger på östra sidan och i ytterkurvan, kurvradien för detta spår är i södra delen av kurvan 360 meter. Kurvan vrider alltså banan från sydlig vid norra bangårdsänden till västlig vid den södra, den långa skarpa kurvan gör driftplatsen lätt att känna igen för den medvetne tågresenären. Mellan södra bangårdsänden och utfarten söderut följer ytterligare en skarp kurva med radie på endast drygt 340 meter vilket gör att utfarten sker i sydvästlig riktning. Björna styrs av ett ställverk 59 som tillåter samtidig infart (ESIL).

Geografisk översikt
Bilder och filmer (40)

Tisdag 25 augusti 2009

Bangården i Björna har relativt moderna kontaktledningsstolpar, omväxlande utförda med bryggor eller som s.k. hästar som närmast i bild. Kurvan gör också att stolparna står tätt i södra delen av bangården.  14 år
ID-nummer:  07163
Direktlänk: /bild/00007163/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården nära södra bangårdsänden sedd mot nordost.  14 år
ID-nummer:  07164
Direktlänk: /bild/00007164/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd västerut.  14 år
ID-nummer:  07165
Direktlänk: /bild/00007165/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid växeln i södra bangårdsänden går tillåten hastighet ner från 85 km/h på bangården till 80 km/h i utfartskurvan söderut, i båda fallen tillåts max 5 km/h överhastighet.  14 år
ID-nummer:  07166
Direktlänk: /bild/00007166/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från väster.  14 år
ID-nummer:  07167
Direktlänk: /bild/00007167/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen söderut finns i slutet av den vänsterkurva som följer efter bangården.  14 år
ID-nummer:  07168
Direktlänk: /bild/00007168/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen söderifrån i närbild.  14 år
ID-nummer:  07169
Direktlänk: /bild/00007169/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 19 juli 2008

Infafarten till Björna norrifrån sker stt par hundra meter norr om Gideälven.  14 år
ID-nummer:  07142
Direktlänk: /bild/00007142/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid kilometer 762 mot bron över Gideälven, bangården börjar på andra sidan älven.  14 år
ID-nummer:  07143
Direktlänk: /bild/00007143/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd norrut.  14 år
ID-nummer:  07144
Direktlänk: /bild/00007144/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från samma plats som ovan.  14 år
ID-nummer:  07145
Direktlänk: /bild/00007145/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden med stopplyktor för samtidig infart.  14 år
ID-nummer:  07146
Direktlänk: /bild/00007146/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nordligaste delen av bangården är rak, men i höjd med stationshusets gamla plats inleds den långa kurva som resterande del av bangården ligger i.  14 år
ID-nummer:  07147
Direktlänk: /bild/00007147/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna norrut finns strax norr om kurvan.  14 år
ID-nummer:  07148
Direktlänk: /bild/00007148/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren i Björna står på bangårdens västra sida en bit från spåren.  14 år
ID-nummer:  07149
Direktlänk: /bild/00007149/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid norra änden av kurvan på bangården.  14 år
ID-nummer:  07150
Direktlänk: /bild/00007150/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan sedd söderut, längst bort i bild skymtar bron över väg 352.  14 år
ID-nummer:  07151
Direktlänk: /bild/00007151/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron över väg 352 sedd från öster.  14 år
ID-nummer:  07152
Direktlänk: /bild/00007152/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron över väg 352 sedd från väster.  14 år
ID-nummer:  07153
Direktlänk: /bild/00007153/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens norra ände sedd norrut från västra sidan.  14 år
ID-nummer:  07154
Direktlänk: /bild/00007154/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets större byggnad på västra sidan av bangården.  14 år
ID-nummer:  07155
Direktlänk: /bild/00007155/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren som i Björna ovanligt nog är placerad med långsidan mot spåren.  14 år
ID-nummer:  07156
Direktlänk: /bild/00007156/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut vid fjärrkuren, till höger syns en del av den öppna plats där stationshuset stod.  14 år
ID-nummer:  07157
Direktlänk: /bild/00007157/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från västra sidan.  14 år
ID-nummer:  07158
Direktlänk: /bild/00007158/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna söderut i slutet av kurvan.  14 år
ID-nummer:  07159
Direktlänk: /bild/00007159/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordost i södra delen, normalhuvudspåret ligger i ytterkurvan.  14 år
ID-nummer:  07160
Direktlänk: /bild/00007160/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  07161
Direktlänk: /bild/00007161/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I kurvan mellan bangården och södra driftplatsgränsen är kontaktledningsstolparna stöttade av snedställda stolpar.  14 år
ID-nummer:  07162
Direktlänk: /bild/00007162/
Fotodatum: den 19 juli 2008
Publicerad: den 26 mars 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Utfarten mot Mellansel, vy västerut. Huvudspåret ligger i ytterkurva, dvs. till vänster i bild.  15 år
ID-nummer:  00529
Direktlänk: /bild/00000529/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten mot Mellansel. Banan söderut mot Björnsjö är relativt krokig söder om Björna.  15 år
ID-nummer:  00530
Direktlänk: /bild/00000530/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–40
Andra bilder från platsen (3)