Grönåsen–Stormyran

Linjen grönåsen–Stormyran är 5,9 kilometer lång och består av en blocksträcka. Den svaga utfartskurvan norrut från Grönåsen vrider banan till rakt ostlig riktning och här följer två raklinjer, den första något längre än den andra och med en kort svag mellanliggande kurva. En längre vänsterkurva som har rätats från 300 till 450 meters radie leder fram till linjens lägsta punkt 230 meter över havet, 14 meter lägre än Grönåsen, vid passagen över Svarttjärnbäcken. Fram hit dominerar måttliga till kraftiga medlut samtidigt som ett par motlut förekommer efter passage av ytterligare ett par mindre vattendrag.

Från Svarttjärnbäcken är det nu 55 höjdmeter upp till Stormyran vilket innebär att resterande del av linjen består av kraftiga motlut som endast bryts av ett par korta horisontella sträckor. Bäcken korsas i en kortare högerkurva som dock genast följs av en drygt 400 meter lång kurva med radie 450 meter som vrider banan till nordnordvästlig riktning, i kurvans södra ände finns spåren av en numera stängd plankorsning med en skogsbilväg och intill denna spåren efter en av de tre banvaktstugor som en gång har legat längs denna linjesträcka. Genom den långa kurvan går banan in i den avslutande delen den rundtur runt Storsjöhöjden i norr vilken påbörjades redan på förra linjen. Här följer när banan går allt längre in i Hmptjärnsbäckens allt smalare dalgång tre allt kortare raklinjer med svaga mellanliggande vänsterkurvor som tillsammans ger banan nordvästlig riktning. Vid det här laget ligger dock Stormyrans driftplats snett bakom oss på höjden på andra sidan dalgången, varför banan nu måste korsa såväl bäck som dalgång i den så kallade Hamptjärnskurvan.

Hamptjärnbäcken är ett vattendrag som trots sin ringa storlek kraftigt har påverkat järnvägens sträckning. I bäckens djupa dalgång finner vi stambanans sett till riktningsändring kraftigaste kurva när den går över från ena sidan av dalgången till den andra. Hamptjärnskurvan vrider med 720 meters längd och 300 meters radie banan nästan 180 grader till ostsydostlig riktning, hastigheten genom kurvan är begränsad till 75 km/h. Trots den skarpa kurvan krävs en relativt hög bank där den lilla bäcken korsas mitt i kurvan. Strax söder om bäcken finns en plankorsning med en skogsbilväg bevakad med ljus- och ljudsignal. Det kraftiga motlutet planar tillfälligt ut på en sträcka av ett par hundra meter i södra änden av kurvan men ökar sedan åter till 15 promille. Av linjen återstår sedan endast en längre men inledningsvis svag vänsterkurva fram till södra driftplatsgränsen i Stormyran, fram till bangårdsänden följer ytterligare en högerkurva.

Bilder och filmer (19)

Söndag 18 juli 2010

Vy i riktning mot Grönåsen från det mindre backkrönet nära kilometer 679, infartssignalen skymtar längst bort i bild.  11 år
ID-nummer:  08799
Direktlänk: /bild/00008799/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Stormyran från samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  08798
Direktlänk: /bild/00008798/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trädgårdsblommor mitt ute i skogen brukar vara ett tecken. Detta är platsen för banvaktstugan Svarttjärnsbäcken.  11 år
ID-nummer:  08797
Direktlänk: /bild/00008797/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst i riktning mot Grönåsen i södra änden den långa kurvan öster om Svarttjärnbäcken.  11 år
ID-nummer:  08796
Direktlänk: /bild/00008796/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i samma kurva som ovan, här vrids banan till nordnordvästlig riktning in mot Hamptjärnsbäckens dalgång.  11 år
ID-nummer:  08795
Direktlänk: /bild/00008795/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Grönåsen vid södra änden av Hamptjärnskurvan, här syns baksidan av södra försignalen till Stormyran. Vid kurvans slut höjs tillåten hastighet till 90 km/h.  11 år
ID-nummer:  08794
Direktlänk: /bild/00008794/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Stormyran i Hamptjärnskurvans södra del, plankorsningen skymtar längst bort i bild.  11 år
ID-nummer:  08793
Direktlänk: /bild/00008793/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen i Hamptjärnskurvan sedd från öster där skogsbilvägen stiger ganska brant upp mot järnvägen. Det är den djupare dalgången österut som hindrar järnvägen från att gå i rakare sträckning på platsen.  11 år
ID-nummer:  08792
Direktlänk: /bild/00008792/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hamptjärnskurvan sedd från plankorsningens östra sida.  11 år
ID-nummer:  08791
Direktlänk: /bild/00008791/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mycket korta siktsträckan gör att ljud- och ljussignalen kommer väl till pass vid skogsbilvägen.  11 år
ID-nummer:  08789
Direktlänk: /bild/00008789/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, notera smörjapparaten till höger.  11 år
ID-nummer:  08790
Direktlänk: /bild/00008790/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan sedd i riktning mot Stormyran från plankorsningen.  11 år
ID-nummer:  08788
Direktlänk: /bild/00008788/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen saknar bommar men har ljus- och ljudsignal, vy från väster.  11 år
ID-nummer:  08787
Direktlänk: /bild/00008787/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Grönåsen från Hamptjärnskurvans nordligaste del.  11 år
ID-nummer:  08786
Direktlänk: /bild/00008786/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hamptjärnskurvans nordligaste del, vy i riktning mot Stormyran.  11 år
ID-nummer:  08785
Direktlänk: /bild/00008785/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Hamptjärnskurvans södra del sedd från väster. Mitt i kurvan finns en plankorsning med ljus- och ljudsignaler men utan bommar.  14 år
ID-nummer:  00923
Direktlänk: /bild/00000923/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hamptjärnskurvans norra del sedd från väster.  14 år
ID-nummer:  00924
Direktlänk: /bild/00000924/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen mitt i Hamptjärnskurvan, vägen som passerar över spåret är en mindre skogsbilväg.  14 år
ID-nummer:  00925
Direktlänk: /bild/00000925/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Smörjningsapparatur strax söder om plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  00926
Direktlänk: /bild/00000926/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!