Forsmo–Selsjön

Linjen Forsmo–Selsjön är 4,7 kilometer lång och saknar mellanblocksignaler. Här korsas Ångermanälven och det mycket kuperade landskapet kring älven gör linjen intressant för tågresenären men lär ha gjort den till en svår nöt att knäcka för de som en gång stakade ut den. Höjdskillnaden mellan driftplatserna är 58 meter när banan stiger från 82 meter över havet i Forsmo till 140 meter över havet i Selsjön. Linjens lägsta punkt finns dock på Forsmobron vilket gör att den totala höjdskillnaden på linjen ökar med ytterligare omkring 5 meter. På hela sträckan från bron fram till rundningen av Selsjöns södra ände råder ett kraftigt motlut på 16 promille, vid bygget av banan blev man till och med tvungen att sänka Selsjöns yta 1,5 meter för att kunna lägga järnvägen i en sammanhängande stigning på sträckan och därmed klara den stora höjdskillnaden.

Från bangården i Forsmo utgår banan norrut men vrider omedelbart vid utfarten av österut genom två kurvor och lämnar banan mot Forsmo för att i 12 promilles lutning ta sig ner mot Ångermanälvens dalgång. Banan går närmast västra brofästet i skärning genom strandbrinken och når linjens längsta raklinje, 350 meter lång, på själva Forsmobron. På östra stranden tar det kraftiga motlutet vid och med det en lång kurvserie om totalt tio kurvor med radier mellan 310 och 400 meter. Den första av dessa kurvor är närmare 240 meter lång och vrider banan norrut när den når marknivån efter att ha gått på en hög bank öster om bron, i kurvan finns en vägport för en ägoväg då banan här omges av ett blandat jordbrukslandskap i den mycket kuperade terrängen.

Jordbrukslandskapet breder ut sig kring banan upp till drygt en kilometer norr om bron, järnvägen går här genom Forsmo by som alltså ligger på älvens östra sida. I nordligaste delen av byn finns också en obevakad plankorsning. När skogen åter sluter sig kring banan dyker efter ett antal kurvor banvaktstugan Forsmo norra upp i sluttningen på banans östra sida, här är färdriktningen nu nordvästlig. Efter ytterligare ett par kurvor passeras en kreftledning samtidigt som järnvägen ligger i den mycket branta älvbrinken på östra sidan av Ångermanälven omkring 80 meter över älvens yta. Här nås den skärning där banan lämnar älvens dalgång för att i stället gå in öster om Kullberget och fram till Selsjön.

Den långa skärningen i den drygt 400 meter lång kurva med radie 300 meter som vrider banan 90 grader bort från Ångermanälvens dalgång vållade stora problem vid bygget av järnvägen. Marken bestod nämligen till stor del av lös blålera som inte kunde motstå trycket från sidorna varför man var tvungen att uppföra ett galleri av trä för att hindra ras under utgrävningen. För att kunna lägga spåret på stabil grund fick skärningen dessutom grävas upp till två meter djupare än rälsens blivande läge och sedan återfyllas med grus. De tillfälliga stödgallerierna av trä ersattes med stödmurar av sten som ännu kan ses i skärningen. Efter kurvan passerar riksväg 90 på bro över banan varefter Selsjöns södra ände genast finns alldeles intill spåret. Södra gränsen till Selsjöns driftplats ligger i den 360 meter långa kurva med radie 400 meter som börjar vid vägbron och som bjuder på god utsikt norrut över Selsjön.

Bilder och filmer (32)

Måndag 21 juli 2008

Infartskurvan till Forsmo sedd från nordost vid stambanans backe väster om Forsmobron, i bakgrunden syns Forsm-Hotingbanan.  12 år
ID-nummer:  09029
Direktlänk: /bild/00009029/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I slutet av första kurvan väster om bron tar skärningen i norr slut och landskapet öppnas.  12 år
ID-nummer:  09028
Direktlänk: /bild/00009028/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nedfarten fram mot Forsmobron, söder om spåret har en öppen plan bildats mellan nuvarande och den gamla bansträckningen.  12 år
ID-nummer:  09027
Direktlänk: /bild/00009027/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om bron är tillåten hastighet 100 km/h, medan den på nordgång sjunker till 75 km/h vilket sedan gäller fram till den skarpa kurvan söder om Selsjön. Här skymtar också sliprar utlagda inför sliperbyte i kurvan.  12 år
ID-nummer:  09026
Direktlänk: /bild/00009026/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den låga och smala vägporten för en mindre ägoväg i kurvan fram mot Forsmobron.  12 år
ID-nummer:  08992
Direktlänk: /bild/00008992/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma vägport sedd från motsatt håll jämfört med ovan, här syns också kilometertavlan 662.  12 år
ID-nummer:  08993
Direktlänk: /bild/00008993/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från ägovägen har man sedan denna utsikt mot den stora bron över Ångermanäven.  12 år
ID-nummer:  08994
Direktlänk: /bild/00008994/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av Forsmo by finns en obevakad korsning med en väg till en gård på järnvägens västra sida.  12 år
ID-nummer:  08989
Direktlänk: /bild/00008989/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den obevakade plankorsningen.  12 år
ID-nummer:  08990
Direktlänk: /bild/00008990/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plankorsning.  12 år
ID-nummer:  08991
Direktlänk: /bild/00008991/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut intill banvaktstugan Forsmo norra, kurvorna och den kraftiga lutningen ner mot Forsmobron fortsätter.  12 år
ID-nummer:  08987
Direktlänk: /bild/00008987/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd norrut från samma plats, Kullberget skymtar till höger.  12 år
ID-nummer:  08986
Direktlänk: /bild/00008986/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 18 juli 2010

Forsmobron skymtar i fjärran på flera platser, vid banvaktstugan har skogen nyligen huggits ner med broutsikt som följd.  12 år
ID-nummer:  08988
Direktlänk: /bild/00008988/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 21 juli 2008

Vy norrut från byn Edbolet på östra sidan av älven med Kullberget i fonden. Järnvägens skärning in mot Selsjön skymtar vid masten något till höger om bildmitt, banan kommer dit från bildens högerkant och går alldeles förbi kraftledningsstolpen där.  12 år
ID-nummer:  08985
Direktlänk: /bild/00008985/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 24 augusti 2009

Vid Yttersel kan man se två järnvägar, i förgrunden Forsmo-Hotingbanan genom byn och i bakgrunden stambanan på andra sidan älven.  12 år
ID-nummer:  08984
Direktlänk: /bild/00008984/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från Yttersel på älvens västra sida mot stambanan högt upp i den branta slänten ner mot älven söder om skärningen.  12 år
ID-nummer:  08983
Direktlänk: /bild/00008983/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 21 juli 2008

Vy i riktning mot Selsjön i den skarpa kurvan och skärningen söder om Kullberget.  12 år
ID-nummer:  08979
Direktlänk: /bild/00008979/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan sedd i riktning mot Forsmo vid den djupa skärningen.  12 år
ID-nummer:  08980
Direktlänk: /bild/00008980/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningsstolpe i den djupa skärningen, här syns också den höga muren längst ner närmast spåret.  12 år
ID-nummer:  08981
Direktlänk: /bild/00008981/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra delen av kurvan öppnar sig Ångermanälvens djupa dalgång på västra sidan av järnvägen.  12 år
ID-nummer:  08982
Direktlänk: /bild/00008982/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd i riktning mot Forsmo från samma bro, här inleds den skarpa kurvan fram till Ångermanälvens dalgång.  12 år
ID-nummer:  08978
Direktlänk: /bild/00008978/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron för riksväg 90 över järnvägen sedd från sydost, i bakgrunden skymtar Kullberget.  12 år
ID-nummer:  08977
Direktlänk: /bild/00008977/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan vid södra driftplatsgränsen i Selsjön sedd från bron för riksväg 90 över järnvägen, infartssignalen syns en bit bort i bild.  12 år
ID-nummer:  08976
Direktlänk: /bild/00008976/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 24 augusti 2009

Järnvägen rundar Selsjöns södra spets, vy mot sydost från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  08975
Direktlänk: /bild/00008975/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Selsjön sedd norrut, järnvägen följer östra stranden bakom träden till höger.  12 år
ID-nummer:  08974
Direktlänk: /bild/00008974/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 21 juli 2008

En södergående stålpendel rundar Selsjön vid utfarten från driftplatsen med samma namn.  12 år
ID-nummer:  08973
Direktlänk: /bild/00008973/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

En knapp kilometer söder om Selsjöns station lämnar respektive når banan Ångermanälvens dalgång. Detta sker genom denna kraftiga skärning som kan skymtas ända från Österås. Här vy söderut.  15 år
ID-nummer:  01829
Direktlänk: /bild/00001829/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från samma plats som ovan men vy norrut mot Selsjön.  15 år
ID-nummer:  01830
Direktlänk: /bild/00001830/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningsstolpe i kurvan, av en typ som är vanlig längs stambanan.  15 år
ID-nummer:  01831
Direktlänk: /bild/00001831/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banans passage under riksväg 90 sedd från väster.  15 år
ID-nummer:  01832
Direktlänk: /bild/00001832/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–32