Aspeå - Holmån

Linjen Aspeå-Holmån är 5,5 kilometer lång och är indelad i två blocksträckor. Höjdskillnaden mellan linjens ändpunkter är 46 meter, från 247 meter över havet i Aspeå till 201 meter över havet i Holmån, inga motlut finns på linjen. Linjen omges nästan helt av skog, först vid infarten till Holmån öppnas lanskapet då järnvägen går alldeles intill Byvattsjöns södra strand. Utfarten från Aspeå mot Holmån sker österut i en kortare vänsterkurva i vilken också ett kraftigt medlut på 15 promille också inleds. Den 200 meter långa högerkurva som sedan följer när banan rundar den mindre höjden Abrahamskullen är en av stambanans absolut skarpaste, radien i den 200 meter långa är blott 293 meter varför också hastigheten här begränsas till 70 km/h. Abrahamskullen sticker ut från den bergssluttning söder om Nätraån som järnvägen följer större delen av sträckan österut mot Skorped.

Efter passagen av Abrahamskullen vidgas dalgången och plats ges för något mer generösa kurvradier, även lutningen mildras något här. Genom tre korta raklinjer med tre likaledes korta och svaga kurvor följer järnvägen bergssluttningen i en båge från sydostlig till ostlig riktning fram mot en serie om tre längre kurvor. Den första i serien är skarpast med radie 440 meter medan övriga har radie strax under 600 meter, i den sista kurvan av dessa tre finns också mellanblocksignalen ungefär mitt på linjen. I kurvserien råder kraftigt medlut på 15-16 promille.

På den andra blocksträckan fortsätter järnvägen österut längs bergssluttningen i söder, men terrängen i längsriktningen blir lättare och kurvradierna här understiger aldrig 600 meter. Strax öster om mellanblocksignalen vid inledningen av blocksträckans första raklinje passeras Pärmsjöån på en kort bro, Pärmsjöån är ett större biflöde till Flärkån, Nätraåns största källflöde. Efter en kortare kurva med radie precis 600 meter följer fyra raklinjer av varierande längd separerade av svaga korta kurvor. Den västligaste av raklinjerna är drygt 200 meter lång och är belägen söder om Byvattsjöns västra ände, sjön är dock ännu dold bakom skog. Härefter följer en kortare s-kurva varefter linjen avslutas med en halvkilometerlång raklinje med infarten till Holmån i östra änden. På blocksträckan varierar lutningen mellan 9 promilles motlut och horisontell bana.

Bilder och filmer (17)

Söndag 20 juli 2008

Kurvan vid Abrahamskullen strax öster om Aspeå sedd från öster. Hastigheten begränsas till 70 km/h när kurvradien kryper ner under 300 meter.  12 år
ID-nummer:  07796
Direktlänk: /bild/00007796/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Abrahamskullen sedd från öster.  12 år
ID-nummer:  07795
Direktlänk: /bild/00007795/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kilometer 691 vid Abrahamskullen strax öster om den skarpa kurvan.  12 år
ID-nummer:  07794
Direktlänk: /bild/00007794/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd mot sydost nedanför bergssluttningen vid Abrahamskullen, här är kurvorna kortare och har större radier.  12 år
ID-nummer:  07792
Direktlänk: /bild/00007792/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västerut försvinner järnvägen bakom den brantare sluttningen vid Abrahamskullen. I bakgrunden reser sig Aspeåkullen som ligger en kilometer norr om byn Aspeå och två kilometer norr om bangården i Aspeå.  12 år
ID-nummer:  07793
Direktlänk: /bild/00007793/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt österut från bergssluttningen nära Abrahamskullen, i fjärran syns Byvattsjön. Från järnvägen i bildens nederkant ges tyvärr inte denna utsikt.  12 år
ID-nummer:  07790
Direktlänk: /bild/00007790/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blickar man norrut från samma bergssluttning breder de skogklädda bergen ut sig.  12 år
ID-nummer:  07791
Direktlänk: /bild/00007791/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västligaste av de tre längre kurvorna sedd västerut. Här syns baksidan av försignalen till mellanblocksignalen, försignalen till Aspeå i motsatt riktning finns strax bakom den följande kurvan.  12 år
ID-nummer:  07789
Direktlänk: /bild/00007789/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västligaste kurvan av tre sedd västerut från plats något längre österut än ovan.  12 år
ID-nummer:  07788
Direktlänk: /bild/00007788/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats som ovan med den andra kurvan av de tre i serien väster om mellanblocksignalen.  12 år
ID-nummer:  07787
Direktlänk: /bild/00007787/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvorna och motlutet väster om mellanblocksignalen.  12 år
ID-nummer:  07786
Direktlänk: /bild/00007786/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanblocksignalen Ap L4, på nordgång minskar lutningarna och ökar kurvradierna efter passage av denna signal.  12 år
ID-nummer:  07785
Direktlänk: /bild/00007785/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från mellanblocksignalen.  12 år
ID-nummer:  07784
Direktlänk: /bild/00007784/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut med bron över Pärmsjöån i förgrunden och mellanblocksignalen längre bort.  12 år
ID-nummer:  07783
Direktlänk: /bild/00007783/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen vid Pärmsjöån sedd österut från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  07782
Direktlänk: /bild/00007782/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen vid Pärmsjöån sedd västerut, mellanblocksignalen finns i kurvan längst bort i bild.  12 år
ID-nummer:  07781
Direktlänk: /bild/00007781/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats som ovan i riktning mot Holmån i kurvan strax öster om Pärmsjöån. Skogen dominerar helt kring linjen.  12 år
ID-nummer:  07780
Direktlänk: /bild/00007780/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!