Sydvästra växeln mot Piteå

Den del av drift­platsen Nyfors som trafik­erings­mässigt ledde till störst för­änd­ringar vid drift­sättning torde vara spåret som leder tåg söder­ifrån på stam­banan direkt in på Piteå­banan och vice versa, en färd­väg som tidigare krävde rund­gång i Älvsbyn. För färd norr­ifrån mot Piteå blev skill­naden mindre, färd­vägen blev bara något längre och ligger mindre inom tätort än den gamla. Triangel­spåret i Nyfors skiljer sig från de i exempel­vis i Bastuträsk och Vännäs eftersom hela triangel­spåret byggdes samtidigt, i de andra två fallen har den gamla utfarten först lagts om med bibe­hållen riktning och först senare komplett­erats till ett triangel­spår.

Vid färd norrut på stam­banan är färd­rikt­ningen på linjen från Kors­träsk mot Nyfors huvud­sak­ligen ostlig och riksväg 94 finns oftast inom synhåll i odlings­land­skapet. Infarten till Nyfors sker strax före den bro på vilken Industri­leden korsar järnvägen, vägen ansluter till riks­vägen strax söder om bron och är den västra infarten till det stora industri­området Altuna. Vid infarten ligger banan i öst-västlig riktning men vrider svagt av en aning mot söder under vägbron, denna kurva var före stam­banans omlägg­ning något längre. Växeln mot Piteå följer direkt efter bron och det spåret vrider genom en 140 meter lång kurva med radie 580 meter av till ost­syd­ostlig riktning och stannar därmed till skillnad från stam­banan kvar på södra sidan av Kors­träsk­bäcken. Efter en 150 meter lång raklinje följer den närmare 300 meter långa kurva som fortsätter vrid­ningen söderut till den syd­syd­ostliga rikt­ning som råder vid växeln mellan de båda tri­angel­benen. I kurvan finns en skydds­sektion i kontakt­led­ningen.

Det syd­västra spåret skiljer sig från övriga genom att det saknar stopp­lyktor som komplement till huvud­signal­erna i båda ändar. Närmast stam­banan kompen­seras detta med en skydds­växel mellan huvud­signalen och anslut­nings­växeln medan även det saknas i södra änden. Det ger en hinder­fri längd på cirka 660 meter trots att detta spår har det kortaste avståndet mellan växlarna i triangeln. Det syd­västra anslut­nings­spåret har som sig bör stam­banans kilo­meter­räkning med Stockholm C som noll­punkt, medan det nord­östra har Piteå­banans kilo­meter­räkning med noll­punkt Älvsbyn. På stam­banans spår genom Nyfors råder hela tiden medlut in mot Älvsbyn, oftast lite drygt 10 promille. Även på syd­västra spåret mot Piteå är det inled­nings­vis medlut, då knappt 10 promille, däremot vänds detta i kurvan fram mot södra växeln till ett lika stort motlut.

Bilder och filmer (27)

Tisdag 14 februari 2012

Den västra anslutningsväxeln för Piteåbanan till stambanan sedd från stambanans norra sida, spåret mot Piteå viker av mot höger. Till vänster är banken relativt hög då Korsträskbäcken rinner alldeles vid vänster bildkant, stambanans bro över samma vattendrag skymtar lite längre bort till vänster.  11 år
ID-nummer:  11968
Direktlänk: /bild/00011968/
Fotodatum: den 14 februari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägbron för Industrileden, en västlig infart till industriområdet i västra Älvsbyn, över stambanan strax väster om triangelspårets västligaste växel sedd från östra sidan.  11 år
ID-nummer:  11969
Direktlänk: /bild/00011969/
Fotodatum: den 14 februari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron för Industrileden sedd från järnvägens södra sida vid triangelspårets västligaste växel.  11 år
ID-nummer:  11970
Direktlänk: /bild/00011970/
Fotodatum: den 14 februari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats som ovan med stambanan till vänster och spåret till Piteå till höger, det senare är utrustat med skyddsväxel med tillhörande stoppbock till höger i bild.  11 år
ID-nummer:  11971
Direktlänk: /bild/00011971/
Fotodatum: den 14 februari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Nyf 3/5 står omedelbart före skyddsväxeln vid spåret från Piteå, i bakgrunden syns landsvägens bro över Korsträskbäcken.  11 år
ID-nummer:  11972
Direktlänk: /bild/00011972/
Fotodatum: den 14 februari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanan till vänster och Piteåbanans västra triangelben går åt varsitt håll. Kilometertavlan 1096 finns dock vid båda spåren i höjd med skogskanten mellan spåren, dock knappast läsbara i denna bild  11 år
ID-nummer:  11973
Direktlänk: /bild/00011973/
Fotodatum: den 14 februari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot västra växeln med Industrileden på bro i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  11974
Direktlänk: /bild/00011974/
Fotodatum: den 14 februari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bebyggelsen i Nyfors på norra sidan av Korsträskbäckens nedskurna flodfåra, därefter följer stambanans spår och Piteåbanans spår närmast.  11 år
ID-nummer:  11975
Direktlänk: /bild/00011975/
Fotodatum: den 14 februari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen på det sydvästra anslutningsspåret sett österut mot Piteå, stambanans sträckning kan skymtas bakom träden längst till vänster.  11 år
ID-nummer:  11976
Direktlänk: /bild/00011976/
Fotodatum: den 14 februari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I kurvan öster om raksträckan finns liksom på det andra triangelbenet en skyddssektion i kontaktledningen med tillhörande nedkopplingstavla.  11 år
ID-nummer:  11979
Direktlänk: /bild/00011979/
Fotodatum: den 14 februari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående tåg ses passera på stambanan från raklinjen på västra anslutningsspåret från Piteå.  11 år
ID-nummer:  11980
Direktlänk: /bild/00011980/
Fotodatum: den 14 februari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 14 januari 2012

Västra växeln i triangelspåret sedd från Industrileden vid bron över stambanan. Stambanans spår mot älvsbyn syns till vänster medan spåret mot Piteå viker av mot höger, stambanans ursprungliga sträckning låg mitt mellan dessa spår.  11 år
ID-nummer:  11942
Direktlänk: /bild/00011942/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stambanans utfart västerut mot Korsträsk och vidare söderut mot Jörn från samma bro.  11 år
ID-nummer:  11943
Direktlänk: /bild/00011943/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 14 juni 2011

Piteåbanans sydvästra anslutning till stambanan sedd från södra sidan vid kilometer 1096 som här finns parallellt på både stambanans och Piteåbanans spår.  11 år
ID-nummer:  11956
Direktlänk: /bild/00011956/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot västra växeln längs med sydvästra anslutningsspårets kortare raklinje mellan de kurvor som finns närmast växlarna.  11 år
ID-nummer:  11957
Direktlänk: /bild/00011957/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats som ovan, vid den följande kurvan finns en skyddssektion i kontaktledningen och därför också en nedkopplingstavla.  11 år
ID-nummer:  11958
Direktlänk: /bild/00011958/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juni 2010

Triangelspårets västra växel där det sydvästra spåret mot Piteå viker av från stambanan.  11 år
ID-nummer:  11953
Direktlänk: /bild/00011953/
Fotodatum: den 23 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten västerut mot Korsträsk sedd från Industriledens bro över stambanan.  11 år
ID-nummer:  11954
Direktlänk: /bild/00011954/
Fotodatum: den 23 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På Piteåbanans anslutningsspår finns en skyddsväxel före anslutningsväxeln till stambanan. Mellansignalen står där omedelbart före skyddsväxeln medan stambanan har en stopplykta före växeln och mellansignalen på skyddsavstånd före den.  11 år
ID-nummer:  11955
Direktlänk: /bild/00011955/
Fotodatum: den 23 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 10 juni 2010

Ett tåg mot Piteå passerar skydssektionen i början av den kurva som vrider Piteåbanans sydvästra anslutningsspår mot sydost fram till växeln med spåret från nordost från Älvsbyn som skymtar nere till höger.  11 år
ID-nummer:  11959
Direktlänk: /bild/00011959/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 7 juni 2008

Skyddsväxel på spåret från Piteå vid triangelspårets västra spets.  15 år
ID-nummer:  04017
Direktlänk: /bild/00004017/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hastigheten är begränsad till 70 på spåret mot Piteå i triangeln, längs stambanan till vänster orienteras om hastighetssänkning till 120 km/h vid infarten till Älvsbyn. Före kurvrätningen vid Nyfors gick stambanans spår mellan de nuvarande båda spåren in bakom huvudsignalen till höger i bild. Banvaktstugan 276 Nyfors låg norr om gamla linjen intill Korsträskbäcken.  15 år
ID-nummer:  04018
Direktlänk: /bild/00004018/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrileden utgör västra infarten till industriområdet i Älvsbyn. Vägen går på bro över järnvägen omedelbart väster om triangelspåret och sedan över Korsträskbäcken längre bort i bild.  15 år
ID-nummer:  04019
Direktlänk: /bild/00004019/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västra spetsen i triangeln med spåret mot Piteå till höger och stambanan norrut rakt fram sett från Industriledens bro. Stambanan passerar över Korsträskbäcken i början av vänsterkurvan.  15 år
ID-nummer:  04020
Direktlänk: /bild/00004020/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanans södra utfart från Nyfors mot Korsträsk sker rakt västerut, här ser vi utfarten från Industriledens bro över järnvägen.  15 år
ID-nummer:  04021
Direktlänk: /bild/00004021/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Banan söderut vid utfarten från Nyfors mot Korsträsk och Jörn sedd från vägbron över järnvägen och Korsträskbäcken strax väster om triangelspåret.  15 år
ID-nummer:  01718
Direktlänk: /bild/00001718/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Triangelspårets västra anslutning sedd från samma bro som ovan.  15 år
ID-nummer:  01719
Direktlänk: /bild/00001719/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!