Sävarån

Skogsälven Sävarån rinner upp i sjön Lossmenträsket mellan Norsjö och Åmsele, omkring två mil nordväst om Ekträsk. Ån rinner i sydostlig riktning, möter stambanan strax norr om Ekträsk och fortsätter sedan genom orter som Botsmark, Bullmark och Sävar innan den rinner ut i havet öster om Umeå. Längden är totalt omkring 140 kilometer.

Åns övre lopp i gränslandet mellan Skellefteå och Vindelns kommuner karakteriseras av samma flacka och av mindre sjöar och myrar uppsplittrade landskap som järnvägen passerar genom mellan Ekträsk och Lubboträsk. De första två milen fram till järnvägen tappar ån endast cirka 10 höjdmeter från källsjön 261 meter över havet. Sjöprocenten är hög och ån passerar genom flera större sjöar som Trehörningsjön, Stor-Godträsket, Stoir-Renträsket och Torrträsket. Detta landskap fortsätter även ett par mil nedströms järnvägsbron där ån passerar sjöar som Lappsjön, Storsävarträsket och Lillsävarträsket.

När ån här kommer in i Umeå kommun byter den karaktär och blir till en forsande skogsälv med flera längre forsar och fall. Ån tar successivt emot vatten från flera större biflöden, vilket ökar flödet i ån. Sävarån rinner huvudsakligen genom skogsmark, men mellan Botsmark och Sävar förekommer uppodlad mark intill ån. Här förekommer till och med kortare sträckor där ån är meandrande. Efter att ha passerat genom Sävar blir landkapet mycket flackt den sista milen ut till havet. Ån rinner här genom svårframkomliga sumpskogar och kärr med mycket rik flora och fauna.

Generellt är växtligheten och djurlivet i och kring hela ån speciellt och skyddsvärt med sällsynta och hotade arter. I ån finns en stor bäverstam, dessutom finns utter och flodpärlmussla. Fågellivet är mycket rikt, speciellt vid kärren söder om Sävar. Flottning förekom i ån fram till 1970-talet och har lämnat spår i form av dammar och rensade flodfåror. Idag klassas hela ån som riksintresse för naturvård och är skyddad som Natura 2000-område. Sävarån är en av de större outbyggda skogsälvarna och är också skyddad mot vattenkraftsutbyggnad och vattenreglering.

Järnvägsbron över Sävarån omkring en kilometer norr om Ekträsk är en enkel modernare stålbalksbro med förstärkta och pågjutna landfästen. Västerut ges god utsikt över Torrträsket och österut breder myren Sävaråänget ut sig.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (7)

Söndag 15 juni 2008

Utsikt västerut över Torrträsket från södra brofästet för järnvägsbron över Sävarån. 10 år
ID-nummer:  05018
Direktlänk: /bild/00005018/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 20 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Sävarån sedd från sydväst. 10 år
ID-nummer:  05019
Direktlänk: /bild/00005019/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 20 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra brofästet i detalj, ett gammalt brofäste verkar vara pågjutet och förstärkt. 10 år
ID-nummer:  05020
Direktlänk: /bild/00005020/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 20 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brobalken och norra brofästet. 10 år
ID-nummer:  05021
Direktlänk: /bild/00005021/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 20 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från sydost. 10 år
ID-nummer:  05022
Direktlänk: /bild/00005022/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 20 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under-bron-vy västerut mot Torrträsket. 10 år
ID-nummer:  05023
Direktlänk: /bild/00005023/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 20 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sävarån fortsätter österut över myrarna. 10 år
ID-nummer:  05024
Direktlänk: /bild/00005024/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 20 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!