Nyhem (Ny)

Den första stationen norr om Bräcke som togs i drift i samband med första banetappens öppnande 1883 var Nyhem. Stationen placerades 22 järnvägskilometer norr om Bräcke på Håvdsjö bys skogsskiften vid Mellsjöns sydöstra ände omedelbart norr om bron över Håvdsjöån, en å som förbinder sjön med Gimån söderut. Endast drygt 40 år tidigare hade ett antal byar från Gimdalen och Håvdsjö i söder till Rotsjö och Rammsjö i norr brutit sig ur Revsunds församling och bildat Nyhems församling. Namnet Nyhem i betydelsen det nya hemmet tillkom samtidigt och syftar troligen på de flera relativt unga byar som utbrytningen omfattade. En liten kyrka byggdes genast i Ulvsjö knappt tre kilometer nordost om nuvarande stationssamhälle där det då inte fanns någon bebyggelse. Samhället som växte upp kring den nya stationen som då som nu naturligtvis bar stationens och den unga församlingens namn blev ett nytt centrum för bygden med olika typer av service, från 1891 var samhället också centralort i Nyhems landskommun. Kommunen införlivades i Bräcke 1952 men det gamla stationssamhället lever idag kvar som en småort med drygt 100 invånare.

Nyhem fick liksom övriga ursprungliga stationer på denna först öppnade sträcka norr om Bräcke ett stationshus av Åshammar/Hällnäsmodellen som uppfördes på bangårdens östra sida omkring 300 meter norr om bron över Håvdsjöån. Bangården ligger på en raklinje i nordnordost-sydsydvästlig riktning och stationshuset placerades där bangården ligger som närmast Mellsjön på motsatt sida. Redan då låg stationshuset något söder om bangårdens mittpunkt då den sträckte sig från bron i söder upp till strax söder om banvaktstugan Håvdsjö i norr. Vid stationshuset fanns tre genomgående spår, men det västligaste av dessa var kortare och slutade strax söder om den plankorsning som än idag finns på bangården. Dessutom fanns ett kort spår på bangårdens östra sida vid det magasin som fanns söder om stationshuset i höjd med banmästarstugan i Nyhem. Utöver dessa spår fanns ett industrispår som utgick från bangårdens västligaste spår och vred av mot sydväst längs Mellsjöns strand fram till Håvdsjöåns utlopp ur denna. Det spåret användes av den tjärindustri som låg här, dessutom fanns annan träindustri och ett uppfordringsverk för lastning av timmer från sjön på järnvägsvagnar. Stationshuset revs 1963 medan den lokala persontrafiken fortsatte att angöra Nyhem fram tills den lades ner 1986.

Både industrispåret i väster och magasinsspåret i öster är liksom stationshuset idag rivna, i övrigt har bangården kvar sin gamla grundläggande struktur med tre huvudspår som dock har förlängts i flera omgångar. Med ledning av kontaktledningsbryggorna kan konstateras att att bangården redan vid elektrifieringen 1939 eller åtminstone inte så långt därefter hade utvidgats något norrut och att det västligaste spåret redan då hade fått full längd. Senare har ytterligare en bangårdsförlängning skett i norr så att bangården nu utnyttjar hela raklinjen på normalhuvudspåret i öster. Ställverket i Nyhem är idag en 59:a som tillåter samtidig infart (ESIL), detta ersatte 1992 den 59:a från 1960 som kom till inför fjärrstyrningen och kanske skedde bangårdsförlängningen i samband med bytet. Teknikhuset som idag har hamnat söder om mellansignalerna vid södra bangårdsänden bör med ledning av modellen också ha haft en föregångare, varför nuvarande byggnads position i förhållande till stationshusets gamla position inte är helt lätt att fastställa. Den obevakade plankorsningen över bangårdens tre spår finns alltså ännu kvar och används för att nå bebyggelsen på bangårdens västra sida. Söder om Håvdsjöån mellan södra bangårdsänden och drifplatsgränsen finns också en bevakad plankorsning med landsvägen mot Rissna.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (36)

Lördag 18 augusti 2012

Stationsskylten från Nyhems nu rivna stationshus finns bevarad och uppsatt på en byggnad inte långt från järnvägen i Nyhem vid vägen mot Gimdalen. Skylten tycks ha blivit ommålad med mindre bokstäver vid något tillfälle.  11 år
ID-nummer:  13784
Direktlänk: /bild/00013784/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 7 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyltens nuvarande placering, till höger skymtar såväl väg 323 som järnvägens kontaktledning med hjälpkraftledning.  11 år
ID-nummer:  13785
Direktlänk: /bild/00013785/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 7 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 23 augusti 2009

Bangården sedd norrut från plankorsningen mitt på densamma.  13 år
ID-nummer:  10349
Direktlänk: /bild/00010349/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plankorsningen, teknikhuset syns till vänster.  13 år
ID-nummer:  10350
Direktlänk: /bild/00010350/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Håvdsjöån omedelbart söder om södra bangårdsänden sedd från landsvägsbron för väg 323 i öster.  13 år
ID-nummer:  10351
Direktlänk: /bild/00010351/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juli 2008

Dagens norra bangårdsände sedd mot nordost från västra sidan.  13 år
ID-nummer:  10352
Direktlänk: /bild/00010352/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot växlarna i norra bangårdsänden, här syns också stopplyktorna före växlarna. Orienteringstavlan gäller plankorsningen strax norr om driftplatsgränsen.  13 år
ID-nummer:  10353
Direktlänk: /bild/00010353/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, här tar de gamla kontaktledningsbryggorna vid.  13 år
ID-nummer:  10354
Direktlänk: /bild/00010354/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid norra bangårdsänden finns strax norr om banvaktstugan Håvdsjö från vars tomt denna bild är tagen.  13 år
ID-nummer:  10355
Direktlänk: /bild/00010355/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den obevakade plankorsningen mitt på dagens bangård sedd från öster.  13 år
ID-nummer:  10356
Direktlänk: /bild/00010356/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från den obevakade plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  10357
Direktlänk: /bild/00010357/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
EN klassisk kontaktledningsbrygga med vissa moderna modifieringar strax norr om plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  10358
Direktlänk: /bild/00010358/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den obevakade plankorsningen med teknikhuset i den södra delen av bangården till vänster.  13 år
ID-nummer:  10359
Direktlänk: /bild/00010359/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppfarten till bangården och plankorsningen från öster, till höger syns ett tillfälligt upplag av gamla träslipers.  13 år
ID-nummer:  10360
Direktlänk: /bild/00010360/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från sydväst där det ligger mellan järnvägen utanför vänster bildkant och väg 323 som skymtar till höger.  13 år
ID-nummer:  10361
Direktlänk: /bild/00010361/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut strax norr om teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  10362
Direktlänk: /bild/00010362/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid teknikhuset ges fin utsikt mot nordväst ut över Mellsjön. Här syns också mellansignalerna mot söder som idag finns strax norr om teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  10363
Direktlänk: /bild/00010363/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot Mellsjöberget på Mellsjöns södra sida från bangården vid teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  10364
Direktlänk: /bild/00010364/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  10365
Direktlänk: /bild/00010365/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot södra bangårdsänden, de längre kontaktledningsbryggorna skvallrar om det korta spår som låg till vänster i bild öster om normalhuvudspåret vid ett numera rivet godsmagasin.  13 år
ID-nummer:  10366
Direktlänk: /bild/00010366/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med vägen mot Rissna mellan södra bangårdsänden och driftplatsgränsen sedd från öster.  13 år
ID-nummer:  10367
Direktlänk: /bild/00010367/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen med bebyggelse i södra delen av samhället på östra sidan av väg 323 till höger, bland annat den röda banmästarstugan.  13 år
ID-nummer:  10368
Direktlänk: /bild/00010368/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och bron över Håvdsjöån sedda från söder.  13 år
ID-nummer:  10369
Direktlänk: /bild/00010369/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot driftplatsgränsen från plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  10370
Direktlänk: /bild/00010370/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

Infartssignalen söderifrån till Nyhem finns strax söder om vägen mot Rissna.  15 år
ID-nummer:  01705
Direktlänk: /bild/00001705/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut sedd från plankorsningen med Rissnavägen.  15 år
ID-nummer:  01706
Direktlänk: /bild/00001706/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderifrån.  15 år
ID-nummer:  01707
Direktlänk: /bild/00001707/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med vägen mot Rissna.  15 år
ID-nummer:  01708
Direktlänk: /bild/00001708/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nyhems bangård med tillhörande teknikhus till höger.  15 år
ID-nummer:  01709
Direktlänk: /bild/00001709/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västerut har man fin utsikt över Mellsjön.  15 år
ID-nummer:  01710
Direktlänk: /bild/00001710/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–36