Kälarne (Kln)

När stambanan drogs fram norrut genom östra delarna av Jämtland i början av 1880-talet anlades den tredje stationen räknat norrut från Bräcke vid gränsen mellan Håsjö och Hällesjö socknar i skogarna mellan byarna Västanede, Håsjö nya kyrkby, och Ansjö vid Ansjön omkring fem kilometer söderut. Stationen fick namnet Kälarne, ett namn som i allmänhet användes för de skogrika bygderna söder om Indalsälven och mer specifikt som ett samlingsnamn för Hällesjö och Håsjö socknar. Namnet kan i sig härledas som pluralformen av käl i betydelsen större höglänt obebott område. Detta ingår också i Rotakäl (Rotokyl, Rotakiæl) som är ett äldre namn för Hällesjö socken till vilken Håsjö en tid var annexförsamling. Trots att namnet Kälarne var bekant fanns det alltså ingen bebyggelse med det namnet före järnvägens ankomst. Det stationssamhälle som växte upp kom dock att allt mer bli bygdens centrum och blev också centralort när Hällesjö och Håsjö landskommuner slogs samman till Kälarne landskommun 1952. Den upphörde 1974 då den gick upp i Bräcke kommun, men Kälarne har kvar sin vikt i egenskap av enda tätort i den nordöstra delen av kommunen. Tätorten har nu knappt 500 invånare.

Bangården vid Kälarne station ligger i nordost-sydvästlig riktning och stationshuset av Åshammar/Hällnäs-modell uppfördes på sydöstra sidan, den sida som stationssamhället senare också i huvudsak växte upp på. Stationen har åtminstone sedan elektrifieringen 1939 haft tre genomgående spår på hela längden, dessa utgör idag driftplatsens huvudspår med normalhuvudspåret längst västerut. Utöver dessa tre spår har det funnits ett fjärde spår på bangårdens östra sida både norr och söder om stationshuset med växlar i samtliga ändar till spåret intill. Av dessa återstår det södra men nu som stickspår utan växel i södra änden. Vid det norra spåret fanns tidigare en kolbrygga, idag står här en större förrådsbyggnad. Vid det södra spåret låg två lastkajer och två magasinsbyggnader varav den norra revs vintern 2007/2008. Då revs även stationshuset och hus 10A omedelbart norr om detta. Kvar finns utöver det ena magasinet dock hus 9 som är privatbostad samt naturligtvis teknikhuset strax söder om stationshusets gamla plats. Stamplattformen finns också kvar, tidigare har det också funnits två smala mellanplattformar mellan de tre spåren. Kälarne driftplats har ett ställverk modell 59 som tillåter samtidig infart ESIK, dvs med stopplyktor före mellansignalerna vid bangårdsändarna.

Den södra delen av bangården ligger i en kurva där banan vrider något mot väst för att sedan i en längre motriktad kurva mellan bangårdsänden och driftplatsgränsen runda en del av Ansjön söder om Kälarne, här ges fin utsikt söderut över sjön. Den södra driftplatsgränsen följer först efter denna kurva omkring 600 meter söder om bangårdens sydligaste växel. Den utflyttade driftplatsgränsen är antagligen en följd av det industrispår som tidigare anslöt till stambanan omedelbart söder om bangården. Spåret vek av österut och grenas nästan genast ut till två parallella spår intill en hårdgjord lastyta. Längre österut korsar spåret väg 320 innan det når fram till sågverket som ligger vid Ansjöåns utlopp ur Ansjön. Här utnyttjade man tidigt åns vatten både för att driva en vattensåg och för ett kraftverk som försåg samhället med ström. Jag har inga säkra uppgifter om när detta industrispår byggdes, men det finns inte med på ekonomiska kartan från 1966. Spåret var elektrifierat ända fram till sågverket, men ledningen togs ned för några år sedan, likaså är växeln till stambanan numera riven.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (56)

Lördag 21 augusti 2010

Järnvägsbron över väg 320 norr om bangården sedd från sydost.  13 år
ID-nummer:  10047
Direktlänk: /bild/00010047/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från den gamla plattformen vid det rivna stationshuset.  13 år
ID-nummer:  10048
Direktlänk: /bild/00010048/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformen med teknikhuset till vänster.  13 år
ID-nummer:  10049
Direktlänk: /bild/00010049/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från den norra av de två lastkajerna i södra halvan av bangården.  13 år
ID-nummer:  10066
Direktlänk: /bild/00010066/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från samma lastkaj som ovan.  13 år
ID-nummer:  10067
Direktlänk: /bild/00010067/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost vid södra bangårdsänden, längre bort skymtar den gamla banmästarstugan i Kälarne.  13 år
ID-nummer:  10068
Direktlänk: /bild/00010068/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens sydligaste växel sedd från sydöstra sidan.  13 år
ID-nummer:  10069
Direktlänk: /bild/00010069/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispåret sett bort från stambanan med skyddsväxeln vid anslutningen i bildens nederkant.  13 år
ID-nummer:  10070
Direktlänk: /bild/00010070/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det igenväxta industrispåret vid lastytans västra ände.  13 år
ID-nummer:  10071
Direktlänk: /bild/00010071/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid den belagda lastytan finns två spår, varav ett syns här och det andra är dolt av sly.  13 år
ID-nummer:  10072
Direktlänk: /bild/00010072/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 23 augusti 2009

Vy mot norra bangårdsänden nära stationshusets gamla plats.  13 år
ID-nummer:  10050
Direktlänk: /bild/00010050/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juli 2008

Norra bangårdsänden sedd norrut, här syns också bron över väg 320 alldeles bortom den nordligaste växeln.  13 år
ID-nummer:  10029
Direktlänk: /bild/00010029/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från samma plats som ovan, här finns de avvikande huvudspårens mellansignaler.  13 år
ID-nummer:  10030
Direktlänk: /bild/00010030/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En större förrådsbyggnad står intill järnvägen på östra sidan intill norra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  10031
Direktlänk: /bild/00010031/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från söder.  13 år
ID-nummer:  10032
Direktlänk: /bild/00010032/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, stopplyktorna som föregår mellansignalerna finns vid nästa kontaktledningsbrygga.  13 år
ID-nummer:  10033
Direktlänk: /bild/00010033/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En tom plan finns på bangårdens östra sida söder om förrådsbyggnaden.  13 år
ID-nummer:  10034
Direktlänk: /bild/00010034/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid stopplyktorna, förrådsbyggnaden syns i bakgrunden till höger.  13 år
ID-nummer:  10036
Direktlänk: /bild/00010036/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, stationshuset låg bakom trädet till vänster.  13 år
ID-nummer:  10035
Direktlänk: /bild/00010035/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från stationshusets gamla plats in mot centrala Kälarne längs Stationsvägen.  13 år
ID-nummer:  10037
Direktlänk: /bild/00010037/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Där stationshuset stod finns nu endast en stor utjämnad sandyta kvar utöver plattformen närmast spåren.  13 år
ID-nummer:  10038
Direktlänk: /bild/00010038/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plattformen där stationshuset stod.  13 år
ID-nummer:  10039
Direktlänk: /bild/00010039/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut i södra änden av plattformen med teknikhuset till vänster. Här ansluter också ett stickspår till det ostligaste avvikande huvudspåret.  13 år
ID-nummer:  10040
Direktlänk: /bild/00010040/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset på bangårdens östra sida strax söder om stationshusets gamla plats.  13 år
ID-nummer:  10041
Direktlänk: /bild/00010041/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårplan för Kälarne i teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  10042
Direktlänk: /bild/00010042/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hus 9 rakt söder om stationshuset på motsatt sida den gata som följer parallellt med bangårdens östra sida. 1  13 år
ID-nummer:  10043
Direktlänk: /bild/00010043/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
#1 Tor , 3 oktober 2022, 11:31
Banvaktsstuga ? Jag letar efter banvakstugan i Ansjö där en gammal släkting bott
Söder om teknikhuset finns ytterligare ett par mindre moderna kurer, bakom dessa stod tidigare också en gammal magasinsbyggnad.  13 år
ID-nummer:  10044
Direktlänk: /bild/00010044/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från den första lastkajen söder om stationshusets plats, det rivna magasinet som nämndes ovan låg här vid kajens norra ände.  13 år
ID-nummer:  10045
Direktlänk: /bild/00010045/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  10046
Direktlänk: /bild/00010046/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den norra lastkajen med den kvarvarande magasinsbyggnaden till vänster. Närmast syns stickspåret vid kajerna och längst till höger normalhuvudspåret, i gräset där emellan skymtar de båda avvikande huvudspåren.  13 år
ID-nummer:  10074
Direktlänk: /bild/00010074/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–56