Grötingen (Grö)

Den lilla byn Grötingen ligger på södra sidan av sjön med samma namn längs väg 323 knappt 15 kilometer norr om Bräcke. När järnvägen drogs fram här i början av 1880-talet var detta helt öde bygder på mark tillhörande Stavre by i Revsunds församling, men en militärmötesplats förbereddes här på den horisontella sträckan närmast söder om banans passage över sjön. Att järnvägen drogs fram genom öde marker betyder inte att den inte genast skulle komma till användning för lokalbefolkningen i byarna omkring, det dröjde inte många år innan timmer lastades upp ur Gimån till järnvägsvagnar för vidare transport ut mot kusten. I början av 1890-talet började man även med kolning här vid Grötingens lastageplats som platsen då kallades. Detta var inledningen på ortens storhetstid som industriort, omkring sekelskiftet 1900 byggdes nämligen en stor träindustri upp i Grötingen med sågverk, hyvleri och kolugnar. Byn kom därmed att bli en viktig träindustriort under 1900-talets första fyra decennier. Verksamheten som inledningsvis drevs under företagsnamnet AB Carbo drabbades genom åren av flera konkurser och avvecklades slutligen helt 1938.

Efter många år som militärmötesplats och också hållplats blev Grötingen slutligen station 1918. Ett stort för tiden och banan karakteristiskt stationshus i två våningar i vinkel mot spåren sammanbyggt med ett godsmagasin parallellt med spåren uppfördes på banans sydöstra sida året innan. Uppgraderingen till station skedde under byns storhetstid då en befolkningstopp nåddes under 1910- och 1920-talen med omkring 250 invånare, därefter har befolkningen sjunkit stadigt. Ett litet brott i den negativa trenden inträffade när en fångvårdsanstalt förlades till byns redan då nedlagda skola 1955. Den lades dock i sin tur ned redan i slutet av 1960-talet samtidigt som en utflyttningsvåg drog fram genom glesbygden. Stationen lades också ned 1968 varefter Grötingen endast har status som mötesstation. Stationshuset finns dock kvar än idag som privatbostad i mycket gott skick, en mycket gott exempel på den hustyp som användes för stambanans nya stationer under andra halvan av 1910-talet.

Bangården i Grötingen har idag två huvudspår och ligger i nordost-sydvästlig riktning med en svag kort kurva mitt på och med normalhuvudspåret på sydöstra sidan närmast stationshuset. Dessutom finns ett stickspår på nordvästra sidan med infart från det avvikande huvudspåret i norr och med en stoppbock i höjd med stationshuset. Detta spår var tidigare genomgående med växel även i södra änden och intill detta fanns tidigare utöver den idag kvarvarande lastkajen också en magasinsbyggnad mitt emot stationshuset. Bangården har genom åren förlängts norrut från att ursprungligen ha slutat i norra delen av raklinjen i bangårdens norra halva till att bangårdsänden nu ligger i slutet av den följande kurvan norrut. Söder om stationshuset ansluter väg 323 till bangårdens östra sida och går parallellt med den en kort sträcka. Här finns också en gångfålla över till bangårdens nordvästra sida där mer bebyggelse finns. Teknikhuset står strax norr om stationshuset och hyser ett ställverk 59 utan samtidig infart.

På kvällen den 17 januari 2011 spårade ett södergående godståg ur i södra delen av bangårdsänden och orsakade stora skador på järnvägsanläggningen. Urspårningen som orsakades av varmgång i en hjulaxel resulterade i nära fyra dygns totalstopp på stambanan. Tåget var lastat med papper och olyckan orsakade inga personskador.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (45)

Söndag 23 augusti 2009

Stationshusets omgivningar sedda från bangårdens västra sida. 1  13 år
ID-nummer:  10467
Direktlänk: /bild/00010467/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 11 maj 2011
#1 Håkan , 13 augusti 2020, 14:05
Min barndoms lekplats!
Stationshuset sett från nordväst från motsatt sida av bangården.  13 år
ID-nummer:  10468
Direktlänk: /bild/00010468/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 11 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret och bangården med lastkajen till vänster sedda från stickspårets stoppbock i söder.  13 år
ID-nummer:  10469
Direktlänk: /bild/00010469/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 11 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut vid gångfållan i södra delen, till höger syns länsväg 323 och längre bort skymtar stationshuset.  13 år
ID-nummer:  09207
Direktlänk: /bild/00009207/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångfållan i södra delen av bangården ger en genväg för gående från bangårdens västra sida till övriga byn och busshållplatsen vid väg 323.  13 år
ID-nummer:  09208
Direktlänk: /bild/00009208/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd söderut från gångfållan.  13 år
ID-nummer:  09209
Direktlänk: /bild/00009209/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från västra sidan vid gångfållan.  13 år
ID-nummer:  09210
Direktlänk: /bild/00009210/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  09211
Direktlänk: /bild/00009211/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 18 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juli 2008

Mellansignalerna vid norra bangårdsänden med sjön Grötingen och Grötingskleven i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  10470
Direktlänk: /bild/00010470/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot utfarten norrut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  10471
Direktlänk: /bild/00010471/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd i riktning mot norra bangårdsänden från lastkajen på nordvästra sidan, mellansignalerna skymtar längst bort.  13 år
ID-nummer:  10472
Direktlänk: /bild/00010472/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av kontaktledningsbryggorna i norra delen av bangården där de två huvudspåren har sällskap av stickspåret närmast lastkajen.  13 år
ID-nummer:  10473
Direktlänk: /bild/00010473/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastkajen och stickspåret intill den som här framträder bättre än det avvikande huvudspåret omedelbart till höger om det.  13 år
ID-nummer:  10474
Direktlänk: /bild/00010474/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst i den korta kurvan söder om lastkajen där bangårdens södra del och utfarten söderut blir synlig.  13 år
ID-nummer:  10475
Direktlänk: /bild/00010475/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Av den magasinsbyggnad som stod ungefär mitt emot stationshuset finns idag bara stenfundament kvar.  13 år
ID-nummer:  10476
Direktlänk: /bild/00010476/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst från motsatt sida av bangården.  13 år
ID-nummer:  10477
Direktlänk: /bild/00010477/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra delen av bangården löper en mindre väg längs med bangårdens nordvästra sida till bebyggelsen där från plankorsningen längre söderut. Här finns dock en gångfålla vars gångväg syns strax till vänster om bildmitt.  13 år
ID-nummer:  10478
Direktlänk: /bild/00010478/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna i södra bangårdsänden, arbeten med att byta signaler och växlar pågick här.  13 år
ID-nummer:  10479
Direktlänk: /bild/00010479/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangårdens norra del vid gångfållan i söder.  13 år
ID-nummer:  10480
Direktlänk: /bild/00010480/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från gångfållan.  13 år
ID-nummer:  10481
Direktlänk: /bild/00010481/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från samma övergång med väg 323 till höger, stationshuset skymtar längre bort vid vägen.  13 år
ID-nummer:  10482
Direktlänk: /bild/00010482/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra bangårdsänden från övergångens östra sida, här fanns en tillfällig 40-nedsättning i samband med banarbete.  13 år
ID-nummer:  10483
Direktlänk: /bild/00010483/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder, järnvägen till vänster. 1  13 år
ID-nummer:  10484
Direktlänk: /bild/00010484/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2011
#1 Håkan , 13 augusti 2020, 14:08
Vårt köksfönster på 50-talet
Stationshuset sett från väster.  13 år
ID-nummer:  10485
Direktlänk: /bild/00010485/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets nordvästfasad mot järnvägen.  13 år
ID-nummer:  10486
Direktlänk: /bild/00010486/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla godsmagasinsdelen av stationsbyggnaden ligger parallellt med spåren.  13 år
ID-nummer:  10487
Direktlänk: /bild/00010487/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utöver de äldre byggnaderna finns idag det vanliga modernare byggnadsbeståndet strax norr om stationshuset.  13 år
ID-nummer:  10488
Direktlänk: /bild/00010488/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset med en sliten namnskylt.  13 år
ID-nummer:  10489
Direktlänk: /bild/00010489/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut vid teknikhuset med lastkajen på motsatt sida.  13 år
ID-nummer:  10490
Direktlänk: /bild/00010490/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid stationshuset där den vrider svagt söderut.  13 år
ID-nummer:  10491
Direktlänk: /bild/00010491/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 11 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–45