Bodsjön–Grötingen

Mellan de ursprungliga stationerna Bräcke och Nyhem finns idag ytterligare två mötesplatser, Bodsjön och Grötingen, som båda har hämtat sina namn från de sjöar i Gimåns vattensystem som de ligger vid. Räknar vi dessutom med Bräcke vid Revsundssjön möter järnvägen här de tre översta sjöarna i Gimåns lopp. Detta betyder dock inte att järnvägen följer åns dalgång mellan dessa sjöar, så är nämligen inte fallet. Gimån rinner in i sjön Grötingens västra ände medan driftplatsen ligger mitt på sjöns södra sida, därför tar järnvägen här en ostligare genväg mot nästa sjö uppströms. Höjdskillnaden mellan sjöarna är 11 meter, men eftersom bangården i Grötingen ligger högre över sjön jämfört med vid Bodsjön blir höjdskillnaden mellan bangårdarna blott 7 meter. Då banan inte följer vattenflödet mellan sjöarna klättrar den dock upp ytterligare 8 meter från Grötingen för att sedan falla ner mot Bodsjön.

Linjen norrut från Bodsjön inleds med en kurvserie bestående av tre stycken var och en omkring 300 meter långa kurvor med radie omkring 440 meter där järnvägen följer Bodsjöns östra strand så nära som möjligt. I de högerkurvor som inleder och avslutar kurvserien finns mindre bergskärningar där järnvägen inte kan nå ända ut till stranden på grund av kurvradierna, omvänt genar banan något över den innersta delen av viken i vänsterkurvan mellan dessa. Här befinner sig banan liksom vid driftplatsen Bodsjön i väglöst land då landvägen istället går över högre terräng längre österut, sjön kan inte ses från någon allmän väg. Järnvägens sjönära läge i kurvpassagerna borgar för fina fönstervyer för tågresenärer om ljuset är tillräckligt. Efter kurvserien lämnar banan Bodsjöns strand i ett motlut där banvaktstugan Bodsjön låg fram till 2007. I den följande svaga högerkurvan nås linjens högsta punkt varefter medluten ner mot Grötingen inleds.

Från Bodsjön går banan vidare i nordostlig riktning genom en flack dalgång, detta genom tre raklinjer med mellanliggande svaga kurvor. Efter måttliga medlut planar banan ut till horisontell inför den tredje av dessa raklinjer när Vällingsmyrtjärnen passeras, på den sista raklinjen korsar också en större kraftledning banan. Härefter följer en drygt 500 meter lång svag vänsterkurva i vilken det tidigare fanns en anslutningsväxel till Lövbäckens grusgrop fram till 1970, grusgropen hade då varit i drift sedan banan byggdes. I kurvan går banan ner i en mindre dalsänka där Lövbäcken passeras, ett motsvarande motlut finns efter bäckpassagen i inledningen av linjens sista 1,2 kilometer långa raklinje i nordostlig riktning. Här finns åter ett halvkilometerlångt medlut fram till linjens enda bevakade plankorsning strax söder om driftplatsgränsen i Grötingen, vägen som här korsar banan leder bland annat till bebyggelsen inom byn Grötingen som ligger på järnvägens västra sida.

Bilder och filmer (10)

Söndag 23 augusti 2009

Vy mot sydost längs kraftledningsgatan som korsar järnvägen knappt två kilometer söder om Grötingen. 9 år
ID-nummer:  10500
Direktlänk: /bild/00010500/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost längs järnvägen i riktning mot Grötingen från kraftledningsgatan, försignalen dit skymtar strax före kurvan där växeln till Lövbäckens grusgrop fanns. 9 år
ID-nummer:  10501
Direktlänk: /bild/00010501/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, kilometertavla 526 skymtar mitt i bild. I kurvan längre bort passeras Vällingsmyrtjärnen och banan fortsätter sedan i sydvästlig riktning med svaga korta kurvor fram till Bodsjöns östra strand. 9 år
ID-nummer:  10502
Direktlänk: /bild/00010502/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juli 2008

I södra delen av linjen följer järnvägen Bodsjöns östra strand, vy norrut. 9 år
ID-nummer:  10503
Direktlänk: /bild/00010503/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tomt timmertåg draget av det svartmålade SJ-loket Rc3 1057 slingrar sig fram längs Bodsjöns strand. 9 år
ID-nummer:  10506
Direktlänk: /bild/00010506/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den nordligaste av de tre långa kurvorna vid stranden finns en mindre bergskärning som här ses på avstånd. Banan vrider därmed österut och går till höger om den högre terräng som syns ännu längre bort medan Gimån i stället rinner väster om denna. 9 år
ID-nummer:  10505
Direktlänk: /bild/00010505/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, här genar järnvägen över en vik av sjön fram mot infarten till Bodsjön vid ingången i nästa kurva. 9 år
ID-nummer:  10504
Direktlänk: /bild/00010504/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bevakade plankorsningen strax söder om driftplatsgränsen i Grötingen betjänar dels bebyggelsen i den del av byn som ligger på järnvägens västra sida och dels ett skogsbilvägnät mellan sjöarna Grötingen och Bodsjön. 9 år
ID-nummer:  10497
Direktlänk: /bild/00010497/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen söderut sedd från samma plankorsning, grusgropen låg vid kurvan längst bort i bild. 9 år
ID-nummer:  10499
Direktlänk: /bild/00010499/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost mot driftplatsgränsen från plankorsningen. 9 år
ID-nummer:  10498
Direktlänk: /bild/00010498/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!