Skellefteälven, gamla linjen

När stambanans ursprungliga sträckning nådde Skellefteälvens dalgång från söder vred den av kraftigt mot väster för att ta upp höjdskillnaderna ner mot älven och passera över densamma vid en forssträcka uppströms f.d. Abborrselet, sedan dämt till Rengårdsdammen. I den kurva som vred banan 90 grader västerut passerade järnvägen under linbanan Kristineberg–Boliden, se nedan, skyddsportalen över den gamla banvallen finns kvar än idag. I den gamla banvallens följande kurva fram mot älven passerar väg 370 på bro över den gamla bansträckningen.

Den första bron över älven var en mycket speciell skapelse. Den var en stålbro i tre spann, ett längre mittspann och två kortare sidospann. Mittspannet hade ett stående parabelfackverk medan de båda sidospannen hade hängande dito. Detta gjorde att brons konturer fick en vågfunktion som för tankarna till en sinuskurva. År 1943 hade den ursprungliga bron tjänat ut. Då byttes de tre stålspannen och de båda sidospannen delades på mitten genom att ytterligare två mellanstöd uppfördes. Den nya bron hade underliggande stålbalkar i alla fem spann. Det långa mittspannet var dessutom utformat som en bågbro med vertikala stag ned till den underliggande balken. Bron trafikerades fram till linjeomläggningen 1993 men var mot slutet i dåigt skick. Idag finns inga spår kvar av bron utöver de båda banvallarna som går ut en bit i vattnet både från norr och söder.

Den gamla bangården i Kusfors låg i öst-västlig riktning på norra stranden av Rengårdsdammen, före dämningen Abborrselet. Norr om bron över älven vred banan av österut genom en skarp 90-graderskurva. Bangården i Kusfors nåddes sedan efter en motriktad kurva. Avståndet från bron över Skellefteälven till stationshuset i Kusfors var drygt en kilometer. Före dämningen rundade banan här Kusforsen i vars översta del järnvägsbron låg.

Linbanan Kristineberg–Boliden

Linbanan mellan Kristineberg och Boliden var i drift mellan 1943 och 1987. Den byggdes efter att man börjat bryta koppar i Kristineberg 1939. Flera olika transportmetoder provades först men slutligen togs beslut om att bygga en linbana, ett arbete som sedan tog endast ett år att utföra. Därmed stod världens längsta linbana klar 96 kilometer lång. Linorna var upphängda i 514 stolpar med höjd mellan 8 och 38 meter. Sju drivstationer fanns på sträckan och 25 spännstationer. Linbanan sysselsatte 40 man, en stor del av dem var linbanevakter som fanns utposterade på alla stationer. Antalet korgar varierade mellan 900 och 1400 som vardera lastade 1200 kg. Under de första åren transporterades omkring 250 000 ton slig per år på linbanan.

På 60-talet automatiserades stationerna längs linbanan och linbanevakterna var historia. I mitten av 80-talet kom en utredning som visade att en överföring av transporterna från linbanan till lastbilar skuller leda till en besparing och beslut kom om nedläggning. Sista korgen lastades i januari 1987. Redan då hade en förening, Världens Längsta Linbaneförening, bildats i syfte att bevara delar av linbanan för framtiden. Idag kan man åka med linbanan mellan Örträsk och Mensträsk några mil väster om Kusfors. I övrigt är linbanan riven, men många betongstolpar står kvar ännu.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (22)

Lördag 14 juni 2008

Vy mot dagens järnväg där den gamla banvallen vrider av söderut. 8 år
ID-nummer:  04694
Direktlänk: /bild/00004694/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyddsgalleriet för linbanan sett från sydost. 8 år
ID-nummer:  04693
Direktlänk: /bild/00004693/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyddsgalleriet för linbanan Kristineberg-Boliden sett från väster. Notera att ett lintorn är placerat på dess tak. 8 år
ID-nummer:  04692
Direktlänk: /bild/00004692/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla broläget sett från norra banvallen. 8 år
ID-nummer:  04684
Direktlänk: /bild/00004684/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västerut öppnar sig magasinet åter till en bred sjö, också här fanns en mindre sjö före vattenkraftsutbyggnaden. 8 år
ID-nummer:  04683
Direktlänk: /bild/00004683/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Österut ser man ut över det som en gång var den brusande Kusforsen. 8 år
ID-nummer:  04682
Direktlänk: /bild/00004682/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda banvallsstumparna vittnar om att detta är platsen för den gamla järnvägsbron. 8 år
ID-nummer:  04681
Direktlänk: /bild/00004681/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i kurvan på älvens norra strand. 8 år
ID-nummer:  04680
Direktlänk: /bild/00004680/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I kurvan ges utsikt österut mot den nya järnvägsbron, södra halvan är synlig. 8 år
ID-nummer:  04679
Direktlänk: /bild/00004679/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen svänger ut i älven, här har vi vatten på båda sidor. 8 år
ID-nummer:  04678
Direktlänk: /bild/00004678/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt söderut från banvallen i kurvan norr om den gamla broplatsen med de båda banvallsstumparna som sticker ut i vattnet. Här hade man förr utsikt över Kusforsen hitom bron. 8 år
ID-nummer:  04677
Direktlänk: /bild/00004677/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen, slänt och bebyggelse ovanför mitt i kurvan norr om älven. 8 år
ID-nummer:  04676
Direktlänk: /bild/00004676/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid början av kurvan fram mot älven går banvallen djupt nedskuren i sluttningen ner mot älven, vy västerut. 8 år
ID-nummer:  04675
Direktlänk: /bild/00004675/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Rengårdsdammen och den nya bron över densamma från gamla linjen vid södra utfarten från Kusfors. 8 år
ID-nummer:  04674
Direktlänk: /bild/00004674/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Banvallen norrut sedd från platsen där den lämnar dagens järnväg strax söder om linbanepassagen. 8 år
ID-nummer:  04695
Direktlänk: /bild/00004695/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen söderut sedd från bron för väg 370. 8 år
ID-nummer:  04691
Direktlänk: /bild/00004691/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen norrut sedd från bron för väg 370. 8 år
ID-nummer:  04690
Direktlänk: /bild/00004690/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron för väg 370 över den gamla banvallen i första kurvan söder om älven. 8 år
ID-nummer:  04689
Direktlänk: /bild/00004689/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast vattnet är banvallen på södra sidan av älven kraftigt igenväxt, vy söderut från gamla broplatsen. 8 år
ID-nummer:  04688
Direktlänk: /bild/00004688/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från södra banvallen vid älven. 8 år
ID-nummer:  04687
Direktlänk: /bild/00004687/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla broläget sett från den södra banvallen. 8 år
ID-nummer:  04685
Direktlänk: /bild/00004685/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av den kurvan på norra stranden sedd från södra stranden, banvallen ute i vattnet är betydligt längre på den norra sidan än på den södra. 8 år
ID-nummer:  04686
Direktlänk: /bild/00004686/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!