Bastuträsk–Karsbäcken

Linjen Bastuträsk–Karsbäcken är 11,5 kilometer lång och indelad i två blocksträckor som är 6,5 respektive 5,0 kilometer långa. Utfarten från Bastuträsk är belägen 240 meter över havet och linjen inleds efter utfartskurvan med en halvkilometerlång raklinje i nordvästlig riktning. Från kraftledningsgatan med järnvägens matarledning vrider banan mot norr i en längre kurva med radie strax under 600 meter och passerar Bastuträskets sydostligaste vik på en bank med kortare bro, en naturskön plats med utsikt mot bastuträsks by mot nordväst i andra änden av sjön. Banan går ganska rakt vidare i nordnordvästlig i närheten av sjön Bastuträskets östra strand efter en svag vänsterkurva direkt efter bron. Två kilometerlånga raksträckor med mellanliggande svag kurva tar den upp till linjens högsta punkt i närheten av Bastuträsks by vid kilometer 972, 249 meter över havet.

En s-kurva leder banan i medlut ut på Stormyran som den passerar på en 1350 meter lång raklinje, här planar också lutningen ut tillfälligt. I den följande kurvan med radie strax under 600 meter ligger blir medlutet kraftigt och banan går nu i nordnordostlig riktning för att kunna runda Karsträskets östra sida. Mot slutet av raklinjen finns mellanblocksignalerna mitt på linjen och intill dessa syns också den gamla banvallen till upplagsplatsen i Gomtjärnberget vika av mot nordost. Banan rundar så i en längre kurva med radie strax under 800 meter.

När banan lämnar sjön följer en kilometerlång raklinje varav den norra halvan har kraftigt motlut på nordgång. Den når här ett backkrön där man kan ana en anslutande banvall från sydost från den gamla upplagsplatsen Förrådet. På krönet finns en svag kort kurva som utgör den södra begränsningen av stambanans längsta raksträcka med totallängd 4,6 kilometer, en raklinje som också Karsbäckens station, 224 meter över havet, är belägen på. Cirka 3 kilometer av raklinjen ligger på linjen söder om driftplatsen, en sträcka på vilken järnvägen först passerar en skogsbilväg i en obevakad plankorsning och därefter också ån Karsbäcken på bro. Lutningsförhållandena på sträckan är mycket varierande med kraftiga men korta lutningar på båda sidor om backkrönet vid den långa raksträckans södra ände och på båda sidor som bron över Karsbäcken.

Ån Karsbäcken som passeras i norra delen av linjen rinner upp i sjön Bastuträsket som linjen passerar i södra delen. Från bastuträsket rinner den först mot sydväst till Stavträsket, västerut mot Myrträsket, mot nordväst till Månsträsket och den större sjön Långträsket. Därifrån fortsätter ån i nordvästlig riktning till Kroktjärnen en knapp mil från järnvägen där den tvärt vänder österut mot Braxträsket. Härifrån rinnder ån mot sydost fram till järnvägen och fortsätter i den riktningen ytterligare några kilometer för att där efter nästan 40 kilometer flodsträcka vara endast 4 kilometer från sin källsjö. Ån fortsätter sedan österut och mynnar efter en mil i Skellefteälven några kilometer uppströms Finnforsfallet.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (21)

Lördag 14 juni 2008

Linjens sydligaste raksträcka med infartssignalen till Bastuträsk synlig längre bort.  15 år
ID-nummer:  04753
Direktlänk: /bild/00004753/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 25 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets elmatning passerar över järnvägen i södra änden av kurvan söder om Bastuträsket.  15 år
ID-nummer:  04752
Direktlänk: /bild/00004752/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 25 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan omedelbart söder om Bastuträsket. Orienteringstavlan för sth 40 gällde under ombyggnaden av Bastuträsk bangård.  15 år
ID-nummer:  04751
Direktlänk: /bild/00004751/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 25 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Passagen över Bastuträsket sedd från söder.  15 år
ID-nummer:  04750
Direktlänk: /bild/00004750/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 25 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bastuträskets vik öster om jänvägen som sedan övergår i Bastumyran.  15 år
ID-nummer:  04749
Direktlänk: /bild/00004749/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 25 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den innersta viken av Bastuträsket på banans östra sida.  15 år
ID-nummer:  04748
Direktlänk: /bild/00004748/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 25 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Passagen över sydöstra änden av sjön Bastuträsket sedd norrut.  15 år
ID-nummer:  04747
Direktlänk: /bild/00004747/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 25 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd norrut vid höjdpunkten i skogen strax utanför Bastuträsk by.  15 år
ID-nummer:  04745
Direktlänk: /bild/00004745/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 25 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd söderut från samma plats som ovan, vid kilometer 972.  15 år
ID-nummer:  04746
Direktlänk: /bild/00004746/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 25 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från mellanblocksignalen, i förgrunden syns anslutningen av den gamla banvallen från upplagsplatsen i Gomtjärnberget.  15 år
ID-nummer:  04744
Direktlänk: /bild/00004744/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 25 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanblocksignalen Bst L4.  15 år
ID-nummer:  04743
Direktlänk: /bild/00004743/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 25 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanblocksignalposten mitt på linjen sedd norrut.  15 år
ID-nummer:  04742
Direktlänk: /bild/00004742/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 25 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanblocksignalen Krb L3 står några hundra meter söder om kurvan runt Karsträsket.  15 år
ID-nummer:  04741
Direktlänk: /bild/00004741/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 25 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan runt Karsträskets östra ände sedd norrut från kurvans södra del.  15 år
ID-nummer:  04740
Direktlänk: /bild/00004740/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 25 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Regnskurar över Karsträsket vid kilometer 977.  15 år
ID-nummer:  04739
Direktlänk: /bild/00004739/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 25 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan runt sjön Karsträsket sedd från nordost.  15 år
ID-nummer:  04738
Direktlänk: /bild/00004738/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 25 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raksträckan norrut från kurvan runt Karsträsket. På backkrönet längst bort i bild låg upplagsplatsen Förrådet.  15 år
ID-nummer:  04737
Direktlänk: /bild/00004737/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 25 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raksträckan går genom väglöst land den knappa kilometern fram till den gamla upplagsplatsen.  15 år
ID-nummer:  04736
Direktlänk: /bild/00004736/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 25 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från Förrådet där den gamla banvallen till upplagsplatsen viker av mot sydost. I bortre delen av den drygt kilometerlånga raksträckan skymtar försignalen till mellanblocksignalen.  15 år
ID-nummer:  04735
Direktlänk: /bild/00004735/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 25 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanans längsta raksträcka sedd norrut mot Karsbäcken från den obevakade plankorsningen mellan en skogsbilväg ett par kilometer söder om stationen, försignalen till Karsbäcken syns lite längre bort i bild.  15 år
ID-nummer:  04733
Direktlänk: /bild/00004733/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 25 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma raksträckas södra del sedd söderut från samma plankorsning som ovan, på höjden i raksträckans slut låg den gamla upplagsplatsen Förrådet på vänster sida.  15 år
ID-nummer:  04734
Direktlänk: /bild/00004734/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 25 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)