Boden S–Boden C

Linjen Boden S–Boden C skiljer sig i många avseenden från övriga linje­sträckor längs Stam­banan genom övre Norrland. Den är endast 2,1 kilometer lång och består således av endast en block­sträcka, dessutom går den i sin helhet genom tät­orts­be­byggelse vilket natur­ligt­vis är ovanligt på en järnväg som går genom det gles­befolk­ade Norr­land.

Järnvägen lämnar drift­platsen Boden södra i syd­syd­ostlig rikt­ning och 14 promilles medlut på nordgång, men en svag 200 meter lång vänster­kurva vrider banan närmare rakt ostlig riktning samtidigt som den passerar över Heden­bro­vägen på en betong­bro i fyra spann vid kilo­meter 1142. På den följande 600 meter långa rak­linjen planar banan först ut till nära hori­son­tell fram mot linjens enda bevakade plan­kors­ning varefter ett kort medlut följer fram till bron över Bodån i östra änden av rak­linjen; Järn­vägs­bron över Bodån är en drygt 20 meter lång stål­balk­bro. Plan­kors­ningen torde vara stam­banans bredaste då den breda Drott­ning­gatan med breda trotto­arer korsar järnvägen i omkring 45 graders vinkel. Vid kors­ningen finns också för­signalen till Boden C.

Öster om ån följer ännu en vänster­kurva, kortare men skarpare än den förra. I kurvan passeras dels den mot­riktade för­signalen till Boden S och dels kilo­meter­tavla 1143. Efter kurvan passerar banan över Kyrk­gatan på ännu en betong­bro i början av banans sista rak­linje, knappt 300 meter lång. När den långa infarts­kurvan som vrider banan från ostlig riktning till nordlig inne på ban­gården vid Boden C korsar riksväg 97, Lulevägen, järnvägen på en bro. Längre fram i kurvan med radie strax under 500 meter når järnvägen fram till Lill­avans strand och korsar samtidigt Lillån på en kort bro. Strax därefter följer infartz­signalen till Boden C. Lutningarna i östra delen av linjen är vari­erande med ett kort motlut från Bodån och därefter hori­sont­ellt och medlut ner mot Lillavan och drift­plats­gränsen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (49)

Måndag 27 februari 2012

Vy västerut över järnvägen från Lulevägens viadukt över stambanan.  12 år
ID-nummer:  12279
Direktlänk: /bild/00012279/
Fotodatum: den 27 februari 2012
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från Lulevägens viadukt mot det gamla fortet på Degerberget som gatan tar sikte mot, en vy som inte kan ses från järnvägen under bron.  12 år
ID-nummer:  12280
Direktlänk: /bild/00012280/
Fotodatum: den 27 februari 2012
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut i riktning mot Boden C från samma viadukt, infarten till driftplatsen finns längre fram i kurvan.  12 år
ID-nummer:  12281
Direktlänk: /bild/00012281/
Fotodatum: den 27 februari 2012
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut mot Lulevägens viadukt från en plats något längre österut i infartskurvan till Boden C.  12 år
ID-nummer:  12282
Direktlänk: /bild/00012282/
Fotodatum: den 27 februari 2012
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning jämfört med ovan, här syns infartssignalen till Boden C.  12 år
ID-nummer:  12283
Direktlänk: /bild/00012283/
Fotodatum: den 27 februari 2012
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Lillån sedd från nordväst, framför järnvägsbron syns en enklare bro för gång- och cykelvägen längs med järnvägen.  12 år
ID-nummer:  12284
Direktlänk: /bild/00012284/
Fotodatum: den 27 februari 2012
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 22 juni 2010

Järnvägsbron över Hedenbrovägen sedd från väster från norra sidan av järnvägen.  12 år
ID-nummer:  12285
Direktlänk: /bild/00012285/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma bro sedd från sydost.  12 år
ID-nummer:  12286
Direktlänk: /bild/00012286/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd västerut från västra änden av Järnvägsgränd där den stiger upp mot Boden södra.  12 år
ID-nummer:  12287
Direktlänk: /bild/00012287/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut i riktning mot Boden C från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  12288
Direktlänk: /bild/00012288/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen går här in genom tätortsbebyggelsen, vy västerut längs Järnvägsgränd.  12 år
ID-nummer:  12289
Direktlänk: /bild/00012289/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot plankorsningen med Drottninggatan från samma plats, hastighetsbegränsningen till 40 km/h var tillfällig efter ett akut banarbete.  12 år
ID-nummer:  12290
Direktlänk: /bild/00012290/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den breda plankorsningen med Drottninggatan sedd från sydväst.  12 år
ID-nummer:  12291
Direktlänk: /bild/00012291/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan i riktning mot Boden S med omgivande bebyggelse sedd från Drottninggatan.  12 år
ID-nummer:  12292
Direktlänk: /bild/00012292/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart öster om plankorsningen med Drottninggatan finns försignalen till Boden C. Bron över Bodån passeras i slutet av raklinjen i bild.  12 år
ID-nummer:  12293
Direktlänk: /bild/00012293/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med drottninggatan sedd från nordost.  12 år
ID-nummer:  12294
Direktlänk: /bild/00012294/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron över Bodån sedd från nordost.  12 år
ID-nummer:  12295
Direktlänk: /bild/00012295/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Bodån sedd från söder.  12 år
ID-nummer:  12296
Direktlänk: /bild/00012296/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut i kurvan öster om Bodån, längst bort skymtar försignalen till Boden S.  12 år
ID-nummer:  12297
Direktlänk: /bild/00012297/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I kurvan passeras kilometertavla 1143, vy österut.  12 år
ID-nummer:  12298
Direktlänk: /bild/00012298/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron över Kyrkgatan sedd från söder.  12 år
ID-nummer:  12299
Direktlänk: /bild/00012299/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägens passage över Kyrkgatan sedd från norr, här är järnvägsbron skymd av bron för gång- och cykelbanan parallellt med järnvägen.  12 år
ID-nummer:  12300
Direktlänk: /bild/00012300/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från bron över Kyrkgatan med Överluleå kyrka i fonden.  12 år
ID-nummer:  12301
Direktlänk: /bild/00012301/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd västerut från gång- och cykelbron över Kyrkgatan.  12 år
ID-nummer:  12302
Direktlänk: /bild/00012302/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd österut från samma bro, efter raklinjen skymtar Lulevägens viadukt över spåret till vänster i bild.  12 år
ID-nummer:  12303
Direktlänk: /bild/00012303/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Öster om Lulevägen når banan fram till Lillavans strand och korsar Lillån.  12 år
ID-nummer:  12304
Direktlänk: /bild/00012304/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägens och gång- och cykelbanans broar över Lillån vid infarten till Boden C, infartssignalen syns mitt i bild.  12 år
ID-nummer:  12305
Direktlänk: /bild/00012305/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma broplats sedd i motsatt riktning där banan vrider västerut i riktning mot Boden S.  12 år
ID-nummer:  12306
Direktlänk: /bild/00012306/
Fotodatum: den 22 juni 2010
Publicerad: den 12 april 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 4 juni 2008

Stambanans bro strax söder om stationsgränsen till Boden C över Lillån som rinner mellan Svartbyträsket och Lillavan, den senare syns bakom bron. Parallellt med järnvägsbron finns också en bro för gång- och cykeltrafik över vattnet.  15 år
ID-nummer:  03648
Direktlänk: /bild/00003648/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 11 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under bron finns en spång för gångtrafik till andra sidan järnvägen. Man måste dock vara kortväxt för att inte behöva böja sig vid passage under bron.  15 år
ID-nummer:  03649
Direktlänk: /bild/00003649/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 11 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–49
Andra bilder från platsen (1)