Hösten 2015

Arbetet med betongtunneln fortsätter under hösten 2015 och arbetet med att gräva och spränga ur de två mellanrummen mellan de tre tunneldelar som byggts pågår. Återfyllnad har skett vid Storgården där vägen till Groaplan är återställd. Vattholmavägen har lagts upp på tunneltaket vid Gamla Uppsala skola och järnvägen ska läggas upp på tunneltaket vid södra mynningen så att provisoriet väster om denna kan rivas. Spårarbeten pågår vid Vittulsbergsvägen där provisoriet tas bort i september. En ny provisorisk bro tas samtidigt i drift vid Tycho Hedéns väg där de gamla järnvägsbroarna ersätts med nya. Schaktarbetena söder om tunneln färdigställs och därmed är snart större delen av den nya banunderbyggnaden vid sidan av tunneln färdig.

Bilder och filmer (191)

Onsdag 19 augusti 2015

Den färdiga vägporten för Vittulsbergsvägens passage under järnvägen sedd från väster.  8 år
ID-nummer:  19419
Direktlänk: /bild/00019419/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Porten sedd från vägens norra sida ovanför slänten, spåret ligger ännu på tillfällig bro över vägporten.  8 år
ID-nummer:  19420
Direktlänk: /bild/00019420/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbete med nya spår pågår där det tillfälliga spåret inte ligger i vägen.  8 år
ID-nummer:  19421
Direktlänk: /bild/00019421/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det blivande uppspåret görs i ordning ovanpå vägporten, det tillfälliga spåret ligger i högre läge i bakgrunden.  8 år
ID-nummer:  19422
Direktlänk: /bild/00019422/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det tillfälliga spåret är anslutet till uppspårssidan på dubbelspåret norr om driftplatsen Samnan. På bron över motorvägen som skymtar i bakgrunden har spår lagts ut på andra sidan för att bilda nytt nedspår.  8 år
ID-nummer:  19423
Direktlänk: /bild/00019423/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg på väg söderut har just passerat över den tillfälliga bron över den nya vägporten, men snart får tågen flytta ner på mer permanent nivå på portens tak.  8 år
ID-nummer:  19425
Direktlänk: /bild/00019425/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägporten sedd från öster, här syns också spontningen för den tillfälliga bron som ännu ligger kvar över porten.  8 år
ID-nummer:  19426
Direktlänk: /bild/00019426/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Porten sedd från öster, i bakgrunden backen upp mot marknivån och korsningen med Vattholmavägen.  8 år
ID-nummer:  19427
Direktlänk: /bild/00019427/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Porten sedd från nordost, vägen gick tidigare på södra sidan av skärningen.  8 år
ID-nummer:  19428
Direktlänk: /bild/00019428/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Porten sedd på avstånd från öster från den gamla vägsträckningen.  8 år
ID-nummer:  19429
Direktlänk: /bild/00019429/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Porten sedd från väster nere i skärningen.  8 år
ID-nummer:  19430
Direktlänk: /bild/00019430/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående tåg passerar över den nya vägporten.  8 år
ID-nummer:  19431
Direktlänk: /bild/00019431/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvorna där den nya bansträckningen lämnar den gamla består, men viss förändring stundar när den provisoriska bron ska tas bort.  8 år
ID-nummer:  19432
Direktlänk: /bild/00019432/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid passagen över ån Samnan ligger ännu en tryckbank för att stabilisera marken.  8 år
ID-nummer:  19433
Direktlänk: /bild/00019433/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I tunnelbyggets norra ände pågår arbete med det tunneltråg som ska leda spåren fram till själva tunneln.  8 år
ID-nummer:  19434
Direktlänk: /bild/00019434/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bottenplattan byggs väggar med ökande höjd söderut mot tunnelmynningen.  8 år
ID-nummer:  19435
Direktlänk: /bild/00019435/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På östra sidan byggs en separat stödmur norr om tråget.  8 år
ID-nummer:  19436
Direktlänk: /bild/00019436/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den blivande norra nedfarten till tunneln med den nya sträckningen av Vattholmavägen till höger.  8 år
ID-nummer:  19437
Direktlänk: /bild/00019437/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trågets norra ände med stödmurbygget på östra sidan i bakgrunden.  8 år
ID-nummer:  19438
Direktlänk: /bild/00019438/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skärningen norr om tunneln sedd från sydväst.  8 år
ID-nummer:  19439
Direktlänk: /bild/00019439/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av trågets väggar, vy från sydväst.  8 år
ID-nummer:  19440
Direktlänk: /bild/00019440/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelbygget avancerar också norrut, här med skolbyggnaderna i bakgrunden.  8 år
ID-nummer:  19441
Direktlänk: /bild/00019441/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en del av tunneln börjar bli klar för gjutning.  8 år
ID-nummer:  19442
Direktlänk: /bild/00019442/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen norr om tunneln sedd från sydväst vid den nu färdiga tunneldelens norra ände, den norra tunnelmynningen kommer att ligga där spontgropen vidgas på vänster sida.  8 år
ID-nummer:  19443
Direktlänk: /bild/00019443/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Armerad men inte gjuten tunneldel vid den nordligaste av tre tunnelarbetsplatser intill den gamla skolbyggnaden.  8 år
ID-nummer:  19444
Direktlänk: /bild/00019444/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nordligaste tunnelarbetsplatsen sedd från sydväst.  8 år
ID-nummer:  19445
Direktlänk: /bild/00019445/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneltaket hamnar här i höjd med eller till och med något över den tidigare marknivån.  8 år
ID-nummer:  19446
Direktlänk: /bild/00019446/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägen har nu flyttats in på tunneltaket intill skolbyggnaden så att man kan schakta ur och färdigställa tunneln även där vägen tidigare passerade något längre söderut.  8 år
ID-nummer:  19447
Direktlänk: /bild/00019447/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nordligaste delen av tunnelbygget, vy norrut från samma plats som ovan.  8 år
ID-nummer:  19448
Direktlänk: /bild/00019448/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i tunnelsträckningen från Vattholmavägen där den nu ligger på tunneltaket.  8 år
ID-nummer:  19450
Direktlänk: /bild/00019450/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från vägen är det nu enkelt för arbetsfordon att köra ut på taket och nå fram till arbetena i tunnelns norra ände.  8 år
ID-nummer:  19449
Direktlänk: /bild/00019449/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från vägen, här syns södra änden av den nordligaste av tre färdiggjutna tunnelavsnitt och den spont som tidigare skiljde tunnelgropen från vägen bortom den.  8 år
ID-nummer:  19451
Direktlänk: /bild/00019451/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här ska nu en grop schaktas ur för att kunna bygga klart tunneln, detta är nu den enda del i tunnelsträckningen där schaktning inte påbörjats.  8 år
ID-nummer:  19452
Direktlänk: /bild/00019452/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneln utanför den gamla skolbyggnaden, vy norrut.  8 år
ID-nummer:  19453
Direktlänk: /bild/00019453/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägens nya tillfälliga sträckning över tunneltaket sedd från sydost.  8 år
ID-nummer:  19454
Direktlänk: /bild/00019454/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om vägen syns södra änden av det nordligaste färdigställda tunnelavsnittet. Vägen gick tidigare bortom och till vänster om gropen.  8 år
ID-nummer:  19455
Direktlänk: /bild/00019455/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den oschaktade delen sedd mot sydväst.  8 år
ID-nummer:  19456
Direktlänk: /bild/00019456/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En blick ner i underjorden där tågen kommer att gå i framtiden.  8 år
ID-nummer:  19457
Direktlänk: /bild/00019457/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grävmaskin har påbörjat arbetet med att gräva ur även detta avsnitt.  8 år
ID-nummer:  19459
Direktlänk: /bild/00019459/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något längre söderut öppnar sig gropen där den mellersta tunnelarbetsplatsen avancerar norrut.  8 år
ID-nummer:  19460
Direktlänk: /bild/00019460/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats mot Vattholmavägens nya sträckning, den gamla sträckningen kan anas till vänster.  8 år
ID-nummer:  19461
Direktlänk: /bild/00019461/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är en trång passage för vägen, men nu finns plats för att gräva för tunneln även mellan Groaplan och Gamla Uppsala skola.  8 år
ID-nummer:  19462
Direktlänk: /bild/00019462/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Groaplan syns många steg i arbetet med tunneln samtidigt. Längst till höger skymtar den ännu inte urgrävda delen, sedan en spontgrop där bygget av betongtunneln pågår, och sist en del där tunneln är klar och marknivån återställd ovanpå den.  8 år
ID-nummer:  19463
Direktlänk: /bild/00019463/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny del av tunneln ska armeras vid den mellersta tunnelarbetsplatsen.  8 år
ID-nummer:  19464
Direktlänk: /bild/00019464/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid den mellersta tunnelarbetsplatsen där gropen nu ska utvidgas norrut.  8 år
ID-nummer:  19465
Direktlänk: /bild/00019465/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den färdigbyggda mellersta delen av tunneln sedd mot sydväst mot den ombyggda Storgården, framför byggnaden har infarten till Groaplan återställts på tunneltaket.  8 år
ID-nummer:  19466
Direktlänk: /bild/00019466/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägen följer tunnelarbetsplatsens östra sida.  8 år
ID-nummer:  19467
Direktlänk: /bild/00019467/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneln sedd norrut vid Groaplan.  8 år
ID-nummer:  19468
Direktlänk: /bild/00019468/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrut öppnar sig hålrummet mellan tunnelväggen och spontgropens sida.  8 år
ID-nummer:  19469
Direktlänk: /bild/00019469/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Genmom en tillfällig spång når man tunneltaket intill den mellersta tunnelarbetsplatsen, vy norrut vid Groaplan.  8 år
ID-nummer:  19470
Direktlänk: /bild/00019470/
Fotodatum: den 19 augusti 2015
Publicerad: den 1 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–100