Råtsi–Peuravaara

Järnvägen Råtsi–Peuravaara är Malmbanans nya sträckning väster om Kirunavaara som driftsattes den 28 och invigdes den 31 augusti 2012. Den gamla järnvägen mellan Råtsi och Kiruna C låg nära den deformationszon som breder ut sig allt mer österut när malmbrytningen i Kirunavaara fortsätter och togs ur drift natten mot den 25 augusti. Den nya genomgående linjen är endast marginellt längre än den gamla, men tåg som angör Kiruna C måste nu köra den knappt fyra kilometer långa sträckan Peuravaara–Kiruna C i båda riktningar med körriktningsbyte på Kiruna C. Totalt omfattade projektet omkring 18 kilometer ny järnväg.

Den nya järnvägen utgår i söder från triangelspåret i Råtsi som har byggts om för den nya utfarten norrut. Den viker nu av mot nordväst och når efter en lång kurva den nya driftplatsen Kirunavaara rakt söder om berget med samma namn, här byggs Kiruna nya godsbangård. Strax efter bangården går järnvägen in på LKAB:s område och vrids samtidigt tillbaka mot nordlig riktntning mellan gruvberget Kirunavaara och processvattendammarna väster om det. Här finns utöver flera broar också ett par akvedukter som leder processvatten ut i dammarna. Efter att de stora gråbergsupplagen passerats på nära håll når banan sjön Luossajärvis västra strand där den nya Norra sjöbangårdens norra ände ansluter från sydost inom Peuravaara driftplats. Inom den ligger också det triangelspår som sedan ansluter den nya banan till den gamla nordväst om Kiruna.

Geografisk översikt