Juli 2017 I

Under den första halvan av juli 2017, i den här delen finns bilder tagna 1–15 juli, fortsatte de schaktarbeten som pågått sedan mitten av juni månad mellan södra bangårdsänden och de gamla växlarna i norr. Grundläggningen för spår 2 var redan klar i slutet av juni och där kunde nu arbetet med att bygga själva spåret påbörjas och sedan även färdigställas under första halvan av juli. I stället fortsatte djupschaktningen för spår 3 och den grundare schaktningen för spår 4 och detta kunde också färdigställas under perioden så att underbyggnaden för dessa båda spår var redo för spårbygge.

Nattetid pågick en större omdaning av bangårdens visuella utseende då de gamla kontaktledningsbryggorna revs på en stor del av bangården och ersattes med nya. Arbetet påbörjades även det redan under juni månad, men fortsatte i högt tempo omkring tre nätter i veckan med som mest tre bryggor per nattpass. Den begränsande faktorn här var naturligtvis till stor del att spåren måste vara farbara med eltåg direkt efter varje arbetspass på som mest 5 timmar och att själva kontaktledningen därmed inte kunde bytas samtidigt som bryggorna. Under dessa två första veckor i juli revs ändå de flesta gamla kontaktledningsbryggorna mellan stationshuset och plankorsningen i norra änden av bangården och alla återstående nya bryggor sattes upp. Alldeles i slutet av perioden kunde också kontaktledning dras över det nybyggda spår 2, detta strax före sommarens tredje längre planerade trafikavbrott den 16–17 juli.

Bilder och filmer (637)
Bild 551–600

Lördag 15 juli 2017

På väg fram mot den andra bryggan där utliggaren ännu inte har vänts rätt. 1 år
ID-nummer:  29339
Direktlänk: /bild/00029339/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trumvagnen fortsätter norrut men får vänta in liftmotorvagnen för att inte trådarna ska hänga för slaka. 1 år
ID-nummer:  29340
Direktlänk: /bild/00029340/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under brygga 1312-21 finns två utliggare eftersom växeln mot spår 1 ligger här, ledningen över växelförbindelsen sätts dock upp senare. 1 år
ID-nummer:  29341
Direktlänk: /bild/00029341/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet passerar under gångbron. 1 år
ID-nummer:  29342
Direktlänk: /bild/00029342/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbron är låg och kräver att kontaktledningen placeras så lågt som möjligt, därav utliggarnas utseende. 1 år
ID-nummer:  29343
Direktlänk: /bild/00029343/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga för brygga fästs kontaktledningen i utliggarna. 1 år
ID-nummer:  29344
Direktlänk: /bild/00029344/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av bangården har den sektion av den gamla kontaktledningen som var tillfälligt upphängd i en ny brygga nu rivits för att ge plats för den nya ledningen. 1 år
ID-nummer:  29345
Direktlänk: /bild/00029345/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trumvagnen har nått fram till norra delen av plattformen vid tvåtiden på natten. 1 år
ID-nummer:  29346
Direktlänk: /bild/00029346/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den andra änden av den rivna ledningssektionen var den som var fäst vid gamla brygga 12, i den stolpen sitter dock en avspänningslina ännu förankrad. 1 år
ID-nummer:  29347
Direktlänk: /bild/00029347/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid plattformsänden pågår arbete med jordlinan som löper mellan stolparna längs med spår 1. 1 år
ID-nummer:  29348
Direktlänk: /bild/00029348/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sedan en sektion rivits är det nu åtminstone en ledning mindre att ta hänsyn till när den nya sätts upp över de gamla växlarna i norr. 1 år
ID-nummer:  29349
Direktlänk: /bild/00029349/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kaffepaus i sommarnatten. 1 år
ID-nummer:  29350
Direktlänk: /bild/00029350/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya kontaktledningen är inte riktigt spänd och saknar ännu litsar mellan bärlina och kontakttråd, därför blir nedhängningen mellan utliggarna tydlig. 1 år
ID-nummer:  29351
Direktlänk: /bild/00029351/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid tretiden påbörjas monteringen av litsar från söder. 1 år
ID-nummer:  29352
Direktlänk: /bild/00029352/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Litsarna är förtillverkade i rätta längder och skruvas fast med jämna mellanrum. 1 år
ID-nummer:  29353
Direktlänk: /bild/00029353/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En lits fästs i kontakttrådens övre del. 1 år
ID-nummer:  29354
Direktlänk: /bild/00029354/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En annan lits dras fast i bärlinan. 1 år
ID-nummer:  29355
Direktlänk: /bild/00029355/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När detta arbete är avklarat syns det att det är kontaktledning som monteras. 1 år
ID-nummer:  29356
Direktlänk: /bild/00029356/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norr går dragningen av kontaktledningen vidare in i de gamla växlarna. 1 år
ID-nummer:  29357
Direktlänk: /bild/00029357/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ledningen för växelförbindelsen har tillfälligt lossats och fästs i bryggan för att den nya ledningen ska kunna sättas upp innanför den. 1 år
ID-nummer:  29358
Direktlänk: /bild/00029358/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under gångbron fästs bärlinan tillfälligt i en kvarvarande utliggare för att inte ta i skyddstaket, senare ska bron dock bli fristående från kontaktledningsanläggningen. 1 år
ID-nummer:  29359
Direktlänk: /bild/00029359/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dragningen av ny ledning har passerat den återstående delen av brygga 18, men om hela bryggan hade varit kvar hade ledningsdragningen inte varit möjlig. 1 år
ID-nummer:  29360
Direktlänk: /bild/00029360/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trumvagnen med en gammal kontaktledning hängande i förgrunden. 1 år
ID-nummer:  29361
Direktlänk: /bild/00029361/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stållina dras ut för att bli avspänningslina i norra änden av den nya kontaktledningssektionen. 1 år
ID-nummer:  29362
Direktlänk: /bild/00029362/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En groda slås fast på kontakttråden för att kunna avsluta dragningen och så småningom kapa tråden. 1 år
ID-nummer:  29363
Direktlänk: /bild/00029363/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avspänningslinan har fästs i liftkorgen för att snart kunna binda ihop den med den nya kontaktledningen. 1 år
ID-nummer:  29364
Direktlänk: /bild/00029364/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett utjämningshjul används för att tillfälligt avsluta sektionen och i detta fästs ett lyftblock som förbinds med avspänningslinan. 1 år
ID-nummer:  29365
Direktlänk: /bild/00029365/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När utjämningshjul, lyftblock, lyftögla och grodor kopplats samman kan man så börja spänna ledningssektionen. 1 år
ID-nummer:  29366
Direktlänk: /bild/00029366/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här används nu viktavspänningen i stolpen där linan är fäst och vikternas position övervakas under det att ledningen spänns för att nå rätt dragspänning. 1 år
ID-nummer:  29367
Direktlänk: /bild/00029367/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När rätt spänning har nåtts och kontakttråd och bärlina har kapats binds de senare upp för att kunna hänga kvar en tid utan att vara i vägen även när ledningen spänningssätts. 1 år
ID-nummer:  29368
Direktlänk: /bild/00029368/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla ledningen plockas ned från den brygga den tillfälligt hängts upp i. 1 år
ID-nummer:  29370
Direktlänk: /bild/00029370/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ledningsdragningen är klar för denna natt och tågen kan snart passera även under den tillfälliga anordningen i sektionens norra ände. Det är också dags att se till att allt är klart för spänningssättning och lämna spåren fria för morgonens tåg nu när klockan passerat halv fem. 1 år
ID-nummer:  29369
Direktlänk: /bild/00029369/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under den följande dagen var det lugnt på bangården inför den stundande stora avstängningen som började dagen efter, för den behöver all personal vara utvilad. 1 år
ID-nummer:  29371
Direktlänk: /bild/00029371/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga anordningen i norra änden av den nya kontaktledningssektionen hänger intill den ledning som används av passerande tåg. 1 år
ID-nummer:  29372
Direktlänk: /bild/00029372/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill plankorsningen i norr har stålplåtar lagts ut över kabelrännan parallellt med spåren för att skydda den under de kommande grävarbetena. 1 år
ID-nummer:  29373
Direktlänk: /bild/00029373/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu hänger gammal kontaktledning i de nya stolparna här i bangårdens norra del. I bakgrunden syns fyra färdiga spårspann som ska användas under kommande arbeten. 1 år
ID-nummer:  29374
Direktlänk: /bild/00029374/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plankorsningen sent på kvällen. Snart ska den här platsen stå i fokus för arbetet när resterande nya växlar i norr ska läggas. 1 år
ID-nummer:  29375
Direktlänk: /bild/00029375/
Fotodatum: den 15 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!