Efterarbeten 2018

Under vintern, våren och sommaren 2018 utfördes efterarbeten på bangården som en sista del av den stora bangårdsombyggnaden, arbeten som inte hann bli klara under hösten 2017. Det handlade bland annat om kontaktledningsarbeten med ny matning, frånskiljare och sektionering av de nya ledningarna, men också om de många kablar som inte låg på rätt ställen när vintern drog in och gamla kablar som inte hann avlägsnas.

När snön låg djup över bangården kunde ändå arbeten utföras i kontaktledningen under tågfria perioder främst nattetid. Man arbetade med nya matningsledningar till kontaktledningsanläggningen och nya frånskiljare till dessa. Dessutom sattes sektionsskarvar upp i kontaktledningen på många ställen på bangården som en förberedelse för den nya matningen och den möjlighet som då ges att stänga av strömmen på vissa spår. Även skyddsnät på stolpar och bryggor mellan utliggare för kontaktledningar över olika spår monterades.

När snön tinat bort lyftes locken av från de flesta av de nya kabelrännorna och kabelarbetena kunde återupptas där de avslutades förra året. En del nya kablar drogs, men framför allt gick arbetet ut på att flytta befintliga kablar som skulle vara kvar ner i rännorna och att avlägsna de många gamla kablar som nu ersatts av nya. Många gamla kablar hade under projektets gång grävts ner tillfälligt för att skydda dem under vintern 2016-2017 och dessa behövde nu lokaliseras, grävas upp, kapas och städas bort. Detta arbete pågick framför allt under juni månad.

I mitten av juni kopplades slutligen den nya matningen för kontaktledningen in och även de nya ledningar som leder hjälpkraftledningen genom bangården och förser den med ström till exempelvis signaler och växelvärme. För kontaktledningen togs tidigare monterade nya frånskiljare i drift, men för hjälpkraftledningen flyttades frånskiljarna över från gammal till ny stolpe där de kopplades in på de nya ledningarna. När detta var klart kunde slutligen de gamla ledningarna för hjälpkraft och kontaktledningsmatning som hängt kvar i gamla stolpar framför stationshuset och något norr om gångbron rivas ner och stolparna slutligen avlägsnas. Även luftledningarna som hängt längs norra delen av bangården från lokstallet till bangårdsänden kunde därefter rivas.

När gamla stolpar och kablar rensats bort gick det stora bangårdsprojektet mot sitt slut och bangården antog slutligen sin slutliga gestalt. Byggarbetsplatsen avvecklades successivt och ytorna runt bangården städades upp. Med återstående schaktmassor byggdes en skyddsvall längs sidan av bangården norr om plankorsningen i norr där såväl spår som gamla luftledningar nu rensats bort.

Bilder och filmer (227)
Bild 1–30

Tisdag 29 maj 2018

Norr om plankorsningen i norra delen av bangården har de kvarvarande trälocken lyfts bort från kabelrännorna.  4 år
ID-nummer:  31752
Direktlänk: /bild/00031752/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vissa betonglock på andra sidan spåren har också lyfts bort.  4 år
ID-nummer:  31753
Direktlänk: /bild/00031753/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer kabel dras söderut från plankorsningen.  4 år
ID-nummer:  31754
Direktlänk: /bild/00031754/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna försvinner ner i kabelbrunnar och kanalisering under vägen vid plankorsningen.  4 år
ID-nummer:  31755
Direktlänk: /bild/00031755/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De schaktmassor som städas undan från det tidigare upplaget intill gångbron läggs upp längs med bangårdens sydvästra sida norr om plankorsningen.  4 år
ID-nummer:  31756
Direktlänk: /bild/00031756/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massorna ska här läggas upp som en skyddsvall där omformarspåret och Inlandsbanans spår tidigare låg.  4 år
ID-nummer:  31757
Direktlänk: /bild/00031757/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett lass massor tippas i vägkanten intill bangården.  4 år
ID-nummer:  31758
Direktlänk: /bild/00031758/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastbilen lossar sin last och kör tillbaka för att hämta mer.  4 år
ID-nummer:  31759
Direktlänk: /bild/00031759/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lock på rännor och kabelbrunnar har nu tagits bort på stora delar av bangården, här nära lokstallet.  4 år
ID-nummer:  31760
Direktlänk: /bild/00031760/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla kablar och diverse skåp samlas utanför ställverksbyggnaden vid lokstallet.  4 år
ID-nummer:  31761
Direktlänk: /bild/00031761/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla kablar läggs på hög även vid andra nyinstallationer runt bangården.  4 år
ID-nummer:  31762
Direktlänk: /bild/00031762/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyddsgaller som ska monteras vid utliggare i bryggor och på stolpar finns på lager intill stickspåret vid lokstallet.  4 år
ID-nummer:  31763
Direktlänk: /bild/00031763/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med kontaktledningsanläggningen måste bedrivas nattetid när tillräckligt långa tider med spänningslös anläggning kan ges.  4 år
ID-nummer:  31764
Direktlänk: /bild/00031764/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 4 juni 2018

Gamla kablar som ska tas bort och som ännu sticker upp ur bangårdens makadam har börjat kapas bit för bit.  4 år
ID-nummer:  31765
Direktlänk: /bild/00031765/
Fotodatum: den 4 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla kablar intill väderskyddet vid spår 1b.  4 år
ID-nummer:  31766
Direktlänk: /bild/00031766/
Fotodatum: den 4 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan plattformen och godsmagasinet samlas gamla kablar.  4 år
ID-nummer:  31767
Direktlänk: /bild/00031767/
Fotodatum: den 4 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabeltrasslet intill växel 471 börjar redas ut.  4 år
ID-nummer:  31768
Direktlänk: /bild/00031768/
Fotodatum: den 4 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 12 juni 2018

Vid södra delen av spår 1a har flera kablar ur den kabelkanal som härrör från en gammal tvärförbindelse under bangården nu kunnat kapas.  4 år
ID-nummer:  31769
Direktlänk: /bild/00031769/
Fotodatum: den 12 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I små steg förfinas kontaktledningsanläggningen allt mer, under natten har nya skyddsgaller kommit upp mellan ledningarna över spår 3 och spår 4.  5 år
ID-nummer:  23513
Direktlänk: /bild/00023513/
Fotodatum: den 12 juni 2018
Publicerad: den 18 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya skydd finns också på bryggan intill mitt framför stationshuset, däremot har de nya matningarna till kontaktledningarna inte kopplats in ännu.  5 år
ID-nummer:  23514
Direktlänk: /bild/00023514/
Fotodatum: den 12 juni 2018
Publicerad: den 18 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 14 juni 2018

Under natten har slutligen den gamla tillfälliga matningskabeln fram till spår 1 vid stationshuset tagits ner.  4 år
ID-nummer:  31770
Direktlänk: /bild/00031770/
Fotodatum: den 14 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I stället har den nya matningen i bryggan framför stationshuset tagits i drift.  4 år
ID-nummer:  31771
Direktlänk: /bild/00031771/
Fotodatum: den 14 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Matarkablarna har nu anslutits till kontaktledningarna.  4 år
ID-nummer:  31772
Direktlänk: /bild/00031772/
Fotodatum: den 14 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya matningen är på plats.  4 år
ID-nummer:  31773
Direktlänk: /bild/00031773/
Fotodatum: den 14 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från kablarna i bryggan förs kraften ner till kontaktledningen med dubbla kopparlinor.  4 år
ID-nummer:  31774
Direktlänk: /bild/00031774/
Fotodatum: den 14 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Högspänningskabeln som hängt kvar över bangården norr om gångbron är fortsatt kvar, men frånskiljarkronan i toppen av stolpen har monterats ner.  4 år
ID-nummer:  31775
Direktlänk: /bild/00031775/
Fotodatum: den 14 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I stället för frånskiljare har ledningarna tillfälligt kopplats samman för att sitta kvar ytterligare en kort tid.  4 år
ID-nummer:  31776
Direktlänk: /bild/00031776/
Fotodatum: den 14 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ledningen hänger kvar i stolparna som tidigare bar brygga 7.  4 år
ID-nummer:  31777
Direktlänk: /bild/00031777/
Fotodatum: den 14 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Frånskiljarna ska i stället monteras i toppen av den nya stolpen 1312-28 intill.  4 år
ID-nummer:  31778
Direktlänk: /bild/00031778/
Fotodatum: den 14 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om gångbron finns matarledningen i stolparna från gamla brygga 5 ännu kvar över spår 3 och 4, men numera utan nytta.  4 år
ID-nummer:  31779
Direktlänk: /bild/00031779/
Fotodatum: den 14 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 61–90