Augusti 2017

Efter ett trafikavbrott i maj, det stora under pingsthelgen i början av juni samt två kortare avbrott under juli månad gick bangårdsprojektet mot sitt slut när vi gick in i augusti månad. Siktet var nu inställt mot den sista stora avstängningen på två dygn i slutet av augusti då de sista stora schaktarbetena skulle utföras och de arbeten som utfördes fram tills dess var på många sätt föreberedelser för denna slutinkoppling. Ett visst semesterlugn kunde också få infinna sig någon vecka medan sommaren ännu varade. Här tittar vi på arbetena från månadens början fram till dagen före slutinkopplingen, den behandlas i ett separat avsnitt.

I början av månaden fortsatte arbetet med att bygga färdigt spår 3 och 4 efter ombyggnaden av underbyggnaden. Vissa arbeten med kabelrännor och kabeldragning pågick också, men arbetena bedrevs i allmänhet inte i något högre tempo och med några stora personalstyrkor. Fram mot mitten av månaden återupptogs vissa elarbeten med utbyte och komplettering av kontaktledningsanläggningen, men det var först mot slutet av månaden som dragningen av kontaktledning över fler spår än de två driftsatta närmast stationshuset började förberedas i större utsträckning och ledningen över spår 5 och vissa stickspår i norr kom på plats. I veckan före slutinkopplingen sattes också flera nya signaler upp över de ännu inte ibruktagna spåren.

Längst i norr påbörjades under slutet av månaden också arbetet med att lägga in den växel som ska binda samman omformarspåret med Inlandsbanans infartsspår strax innan detta svänger in på spår 2 norr om plankorsningen i norr. Så snart Inlandsbanans turisttrafik slutat för säsongen revs spåret och schaktning för den nya växeln påbörjades innan växeln kunde läggas på plats. Detta arbete hade ingen större tidspress då trafiken på Inlandsbanan är synnerligen begränsad utanför turisttrafikens säsong och växeln togs i drift först i september.

Bilder och filmer (397)
Bild 51–100

Onsdag 16 augusti 2017

Linan dras via den ensamma stolpen mellan spår 3 och spår 4 mellan de båda bryggorna. 3 mån
ID-nummer:  30109
Direktlänk: /bild/00030109/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från liftmotorvagnen på spår 2 kapas den gamla jordlinan ner. 3 mån
ID-nummer:  30110
Direktlänk: /bild/00030110/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den avklippta gamla jordlinan faller till marken. 3 mån
ID-nummer:  30111
Direktlänk: /bild/00030111/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När skarvningen är klar från söder kan den nya linan sättas upp permanent. 3 mån
ID-nummer:  30112
Direktlänk: /bild/00030112/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På dagen har signal, signalskåp och stolpe för huvuddvärgsignalen för spår 2 norrifrån före växelförbindelsen mot spår 1 norr om gångbron lagts fram. 3 mån
ID-nummer:  30113
Direktlänk: /bild/00030113/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mätning pågår längre norrut på bangården. 3 mån
ID-nummer:  30114
Direktlänk: /bild/00030114/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset har håltagning gjorts i den nya kabelrännan för att ansluta kablar till växeln intill. 3 mån
ID-nummer:  30115
Direktlänk: /bild/00030115/
Fotodatum: den 16 augusti 2017
Publicerad: den 15 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 17 augusti 2017

Nattliga arbeten med kontaktledningen i norra delen av bangården där ännu en del av den gamla ledningen ska bytas mot ny. 3 mån
ID-nummer:  30116
Direktlänk: /bild/00030116/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Litsar och andra detaljer demonteras från den gamla ledningen så att endast kontakttråd och bärlina återstår. 3 mån
ID-nummer:  30117
Direktlänk: /bild/00030117/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla kontaktledningen har nu bara kontakttråd och bärlina kvar. 3 mån
ID-nummer:  30118
Direktlänk: /bild/00030118/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut finns ännu en liftmotorvagn som arbetar med en avspänningslina för att fästa in den del kontaktledningssektionen som inte ska bytas under natten. 3 mån
ID-nummer:  30119
Direktlänk: /bild/00030119/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linan har försetts med en isolator och änden ska nu fästas i den befintliga ledningen för att hålla uppe den norrut. 3 mån
ID-nummer:  30120
Direktlänk: /bild/00030120/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Litsdemonteringen fortsätter norrut i den södra liftmotorvagnen i mörker och regn. 3 mån
ID-nummer:  30121
Direktlänk: /bild/00030121/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet passerar den norra änden av den nya kontaktledningssektionen över plattformsspåret, men också änden för den tillfälliga sektionen över den gamla växelförbindelsen från spår 1 mot spår 2 norrifrån. 3 mån
ID-nummer:  30122
Direktlänk: /bild/00030122/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya avspänningslinan fästs in i den befintliga kontaktledningssektionen så att den södra delen av sektionen sedan kan rivas och bytas ut mot en ny ledning. 3 mån
ID-nummer:  30123
Direktlänk: /bild/00030123/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra liftmotorvagnen passerar det som återstår av gamla brygga 18, den enda bryggdelen som ännu finns kvar söder om plankorsningen. 3 mån
ID-nummer:  30124
Direktlänk: /bild/00030124/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontakttråden lossas nu så att den nya ledningen kan sättas upp senare under natten. 3 mån
ID-nummer:  30125
Direktlänk: /bild/00030125/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om gångbron har en ny stållina satts upp som senare ska utgöra norra änden av kontaktledningssektionen över växelförbindelserna framför stationshuset. 3 mån
ID-nummer:  30126
Direktlänk: /bild/00030126/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stållinan med isolator på mitten hänger med änden upphängd i jordlinan. 3 mån
ID-nummer:  30127
Direktlänk: /bild/00030127/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangårdens sydvästra sida byggs den växel ihop som ska läggas in mellan Inlandsbanans utfartsspår och omformarspåret i bangårdens nordligaste del. 3 mån
ID-nummer:  30128
Direktlänk: /bild/00030128/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten med att bygga ihop spår 3 i norra änden av det under sommaren schaktade området pågår också. 3 mån
ID-nummer:  30129
Direktlänk: /bild/00030129/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya kontaktledningssektion som sattes upp över spår 1 under natten syns här från viktavspänningsstolpen i söder. 3 mån
ID-nummer:  30130
Direktlänk: /bild/00030130/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid nästa brygga tar sektionen som börjar i södra bangårdsänden slut, men här syns också änden av en tillfällig sektion över den gamla växelförbindelsen mot spår 2 från norr. 3 mån
ID-nummer:  30132
Direktlänk: /bild/00030132/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga sektionen över växelförbindelsen är avspänd i en gammal stolpe medan den nya sektionen från södra bangårdsänden är avspänd i den nya bryggstolpen. 3 mån
ID-nummer:  30133
Direktlänk: /bild/00030133/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga sektionen gör att det hänger tre kontaktledningar i två utliggare. I bakgrunden syns också södra änden av den återstående gamla ledningen över spår 2. 3 mån
ID-nummer:  30134
Direktlänk: /bild/00030134/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Över spår 1 börjar den återstående gamla kontaktledningen strax norr om växeln mot spår 2. 3 mån
ID-nummer:  30135
Direktlänk: /bild/00030135/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sektion som sattes upp under natten går omlott med den kvarvarande gamla till nästa stolpe. 3 mån
ID-nummer:  30136
Direktlänk: /bild/00030136/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avspänningslinan som håller den kvarvarande gamla ledningen över spår 1 är förankrad i vikter längre söderut. 3 mån
ID-nummer:  30137
Direktlänk: /bild/00030137/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här söder om plankorsningen i norr byggs också en kabelränna längs utsidan av spår 1. 3 mån
ID-nummer:  30138
Direktlänk: /bild/00030138/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggning för kabelrännan längs med spår 1. 3 mån
ID-nummer:  30139
Direktlänk: /bild/00030139/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya kontaktledningssektionens norra avslutning där den är fäst i stolpen närmast söder om plankorsningen, där finns också ännu en lina förberedd och upphängd i jordlinan. 3 mån
ID-nummer:  30140
Direktlänk: /bild/00030140/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelbrunnarna strax söder om plankorsningen med spår 1 närmast, fler brunnar grävs nu ner kring det nya stickspåret i bakgrunden. 3 mån
ID-nummer:  30141
Direktlänk: /bild/00030141/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av kabelrännan längs spår 1 sträcker sig fram till kabelbrunnen. 3 mån
ID-nummer:  30142
Direktlänk: /bild/00030142/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plankorsningen där gammal kontaktledning syns på marken till höger. 3 mån
ID-nummer:  30143
Direktlänk: /bild/00030143/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya kabelbrunnarna som har grävts ner på båda sidor av det gamla omformarspåret som ska bli stickspår på den nya bangården. 3 mån
ID-nummer:  30144
Direktlänk: /bild/00030144/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kanalisering har grävts ner under det gamla spåret som senare ska rivas. 3 mån
ID-nummer:  30145
Direktlänk: /bild/00030145/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sent på kvällen har demontering av det skyddstak under gångbron som numera sitter över plattformen och inte över något elektrifierat spår. 3 mån
ID-nummer:  30146
Direktlänk: /bild/00030146/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vissa delar av taket är svetsat direkt i brokonstruktionen. 3 mån
ID-nummer:  30147
Direktlänk: /bild/00030147/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dessa delar lossas med vinkelslip innan bultarna som bär upp taket kan börja lossas. 3 mån
ID-nummer:  30148
Direktlänk: /bild/00030148/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från arbetsplatsen inspekteras sedan om alla svetsar är lösa varefter arbetsplattformen kan köras upp och mot taket så att det kan frigöras helt. 3 mån
ID-nummer:  30149
Direktlänk: /bild/00030149/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bultarna som håller taket på plats lossas. 3 mån
ID-nummer:  30150
Direktlänk: /bild/00030150/
Fotodatum: den 17 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 18 augusti 2017

Taket lossnar allt mer och lägger sig på arbetsplattformens räcken. 3 mån
ID-nummer:  30151
Direktlänk: /bild/00030151/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till slut kan hela taket sänkas ner mot marken. 3 mån
ID-nummer:  30152
Direktlänk: /bild/00030152/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett av skyddstaken har därmed avlägsnats från gångbrons undersida. 3 mån
ID-nummer:  30153
Direktlänk: /bild/00030153/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra delen av spår 1 justeras den tidigare uppsatta nya kontaktledningen. 3 mån
ID-nummer:  30154
Direktlänk: /bild/00030154/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att utliggaren justerats behöver även litsar flyttas en aning. 3 mån
ID-nummer:  30155
Direktlänk: /bild/00030155/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liftmotorvagnen på spår 1 i den numera ganska mörka natten. 3 mån
ID-nummer:  30156
Direktlänk: /bild/00030156/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av bangården ska ny kontaktledning sättas upp i den nya växelförbindelsen mellan spår 1 och spår 2 söder om plankorsningen. 3 mån
ID-nummer:  30157
Direktlänk: /bild/00030157/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda trådarna behöver dras ut separat eftersom de ska passas in mellan de befintliga ledningarna, först dras bärlinan ut. 3 mån
ID-nummer:  30158
Direktlänk: /bild/00030158/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linan lyfts över de första utliggarna och ska fästas upp tillfälligt med ett linhjul under dragningen. 3 mån
ID-nummer:  30159
Direktlänk: /bild/00030159/
Fotodatum: den 18 augusti 2017
Publicerad: den 16 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 151–200