Nyfors–Arnemark II

Terrängen runt Älvsbyn är relativt kuperad med flera högre berg som land­märken. I sydväst ligger Lill- och Stor-Kanis­berget - det först­nämnda närmast tät­orten med sin slalom­backe - på rad i nord­sydlig rikt­ning med branta stup på östra sidan, i nord­ost på andra sidan älven ligger Rack­berget med sina betydligt rundare former. Genom Älvsbyn flyter Pite­älven i syd­ost­lig rikt­ning, något den fort­sätter med fram till en böj vid norra delen av Käls­berget varefter rikt­ningen blir sydlig.

Terrängen runt Älvsbyn är relativt kuperad med flera högre berg som land­märken. I sydväst ligger Lill- och Stor-Kanis­berget - det först­nämnda närmast tät­orten med sin slalom­backe - på rad i nord­sydlig rikt­ning med branta stup på östra sidan, i nord­ost på andra sidan älven ligger Rack­berget med sina betydligt rundare former. Genom Älvsbyn flyter Pite­älven i syd­ost­lig rikt­ning, något den fort­sätter med fram till en böj vid norra delen av Käls­berget varefter rikt­ningen blir sydlig.

Fram till den f.d. håll- och last­platsen Högheden på den rak­linje som tidigare var banans längsta stiger banan 12 meter från Älvsby station och trots att trafik­platsen låg på en hori­son­tell sträcka fort­sätter stig­ning­arna ytter­ligare omkring sex kilo­meter efter den med vissa avbrott. Det kan tyckas konstigt att en järn­väg som följer en älvdal ut mot havet har så mycket motlut, men efter­som älven på hela sträckan är djupt ned­skuren och omgiven av branta och instabila sand­nipor måste avståndet mellan älven och banan vara större. Därför tvingas banan här i norra delen upp i högre terräng ett kuperat land­skap som präglas av många mindre berg som ofta har brant stupande sidor. Vid Käls­berget möter järn­vägen sin kanske besvär­lig­aste passage i terrängen när avståndet mellan berg och älv är som allra minst.

Höghedens by och hållplatsen Granträskvägen

Höghedens håll- och last­plats låg inte i direkt anslutning till bebygg­else, åker­mark finns visser­ligen i nära anslut­ning på nord­östra sidan men sydvästra sidan består av skogsmark. Trafik­platsen låg egent­ligen närmare byn Nygård och på den byns ägor medan Hög­hedens by i huvudsak ligger söder om järn­vägen längs vägen mot Gran­träsk. Den vägen korsar järn­vägen omkring en kilo­meter sydost om den f.d. trafik­platsen och det var denna väg söderut och söder­ifrån som skulle betjänas av och anslöts till håll- och last­platsen. Kopplingen till byn med samma namn blir därmed klar, trafik­platsens läge torde ha bestämts av de tidigare beskrivna lut­nings­för­håll­andena.

Efter den hori­sont­ella sträckan vid Hög­hedens f.d. håll- och last­plats fort­sätter rak­linjen med mot­lut av vari­erande styrka mellan 5 och 14 promille. Omkring 200 meter in i mot­lutet finns en enkel obevakad plan­kors­ning med en ägoväg samtidigt som jord­bruks­land­skapet nu öppnar sig på båda sidor av banan, dock skymmer en smal trädrad längs spåret fort­farande en hel del av sikten. Vid rak­linjens sydöstra ände nås banans första bevakade plan­korsning med tidigare nämnda Gran­träsk­vägen. Här fanns räls­buss­håll­platsen Gran­träsk­vägen (Gtvg) under en kort period om tre år kring 1940, den åter­öppnades dock 1950 när Hög­heden upphörde som håll­plats och användes sedan fram till 1968. Söder om plan­kors­ningen följer den vänster­kurva som slut­ligen avslutar rak­linjen. Käls­berget har synts torna upp sig i fonden i flera kilometer och här måste banan slutligen vrida österut för att runda detta hinder.

Älvsby flygfält och vägbro norr om Kälsberg

Vid Gran­träsk­vägen tar den långa rak­linjen i syd­ost­lig riktning förbi Hög­heden alltså slut. Den knappt halv­kilo­meter­långa kurvan med radie 560 meter vrider banan till ost­lig rikt­ning i omkring 12 promilles motlut. Här går banan genom skogs­mark, men vid kurvans slut når den fram till den motor­bana som ligger i anslut­ning till Älvs­byns flyg­fält på järn­vägens södra sida i Käls­bergets svaga nord­sluttning. Infarts­vägen till flyg­fältet och motor­banan korsar järn­vägen i nästa bevakade plan­kors­ning på den lika­ledes knappt halv­kilo­meter­långa rak­linjen som följer. Vägen betjänar även fastig­heter längre österut och följer järn­vägens södra sida i den rikt­ningen.

Flyg­fältet ligger i syd­väst-nord­ostlig rikt­ning och den nord­östra änden ligger nära järn­vägen i slutet av den 200 meter långa höger­kurva som följer härnäst. Här vrider den mindre vägen på järn­vägens södra sida av sam­tidigt som en 300 meter lång rak­linje tar vid på järn­vägen. Lut­ningen planar i kurvan ut till nära hori­sont­ell för att följas av ett kortare medlut på rak­linjen, det övergår dock åter till motlut i slutet av densamma fram mot ännu ett tyd­ligare krön i den följande kurvan. Där når banan 76 meter över havet och har då stigit 35 meter sedan Älvsby station.

Efter en kilo­meter i omkring ostlig rikt­ning går järn­vägen nu för första gången riktigt nära Pite­älven, parallellt med och omkring 200 meter från denna. Höjd­skill­naden mellan spåret och älven är dock omkring 40 meter och älvens ned­skurna läge gör att den inte är synlig från banan. Sam­tidigt befinner vi oss nu omkring 200 meter norr om Käls­bergets egent­liga nord­östra spets, men den högre terrängen når ändå ända fram till banan. Här följer nu den 540 meter långa kurva med radie 390 meter som vrider banan 90 grader från ost­syd­ostlig till syd­syd­västlig riktning in parall­ellt med Käls­bergets mycket branta östra sida. Mitt i kurvan passerar lands­vägen på älvens västra sida över järn­vägen på en bro sam­tidigt som spåret går genom en kort skär­ning. Redan vid ban­bygget uppfördes här en järnbro i tre spann för lands­vägen precis vid skär­ningen, denna har numera ersatts av en betongbro.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (40)

Lördag 28 januari 2012

Vy mot nordväst från kilometer 4, Höghedens håll- och lastplats låg något längre bort i bild till höger om kontaktledningsstolpen som i sin tur syns till höger om kilometertavlan.  11 år
ID-nummer:  12790
Direktlänk: /bild/00012790/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från samma plats som ovan där stigningarna åter börjat sydost om Höghedens håll- och lastplats.  11 år
ID-nummer:  12791
Direktlänk: /bild/00012791/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt över åkermarken på järnvägens nordöstra sida med Rackberget längst till höger, ett mindre skogsparti avskärmar järnvägen från denna öppna mark.  11 år
ID-nummer:  12792
Direktlänk: /bild/00012792/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Piteå från den obevakade plankorsningen strax sydost om Höghedens f.d. håll- och lastplats. Vid horisonten tornar Kälsberget upp sig som ett effektivt hinder i färdriktningen.  11 år
ID-nummer:  12793
Direktlänk: /bild/00012793/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Älvsbyn från samma plats som ovan, trafikplatsen Högheden låg på den horisontella sträcka som börjar en bit bort i bild på raklinjen.  11 år
ID-nummer:  12794
Direktlänk: /bild/00012794/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd mot Piteå vid den obevakade korsningen med Kälsberget i bakgrunden. Järnvägen måste runda berget på dess norra och östra sida till vänster i bild.  11 år
ID-nummer:  12795
Direktlänk: /bild/00012795/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut i kurvan vid flygfältets nordöstra ände.  11 år
ID-nummer:  12818
Direktlänk: /bild/00012818/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen vid flygplatsen sedd västerut med Stor-Kanisberget i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  12819
Direktlänk: /bild/00012819/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
V-försignalen till plankorsningen med flygfältsvägen finns i östra delen av kurvan vid flygfältets nordöstra ände.  11 år
ID-nummer:  12820
Direktlänk: /bild/00012820/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vinterutsikt från bron i kurvan där banan rundar Kälsbergets nordöstra del.  11 år
ID-nummer:  12827
Direktlänk: /bild/00012827/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vintersol över landsvägsbron norr om Kälsberg.  11 år
ID-nummer:  12828
Direktlänk: /bild/00012828/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På landsvägen strax söder om bron dyker Kälsbergets mer dramatiska sida upp, hela östra sidan mot älven och järnvägen består av brant stupande klippväggar.  11 år
ID-nummer:  12829
Direktlänk: /bild/00012829/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 14 januari 2012

Den bevakade plankorsningen med Granträskvägen sedd från söder med Rackberget i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  12805
Direktlänk: /bild/00012805/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den långa raklinjen mot Älvsbyn i nordväst sedd från plankorsningen.  11 år
ID-nummer:  12806
Direktlänk: /bild/00012806/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Piteå från plankorsningen med Granträskvägen.  11 år
ID-nummer:  12807
Direktlänk: /bild/00012807/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Flygfältsvägen i vinterskrud, i bakgrunden syns det solbelysta Rackberget på andra sidan Piteälvens dalgång vid Älvsbyn.  11 år
ID-nummer:  12815
Direktlänk: /bild/00012815/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut i riktning mot Älvsbyn från plankorsningen.  11 år
ID-nummer:  12816
Direktlänk: /bild/00012816/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut i riktning mot Piteå från plankorsningen.  11 år
ID-nummer:  12817
Direktlänk: /bild/00012817/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 10 juni 2010

Den obevakade plankorsningen strax sydost om f.d. håll- och lastplatsen Högheden sedd från sydväst.  11 år
ID-nummer:  12796
Direktlänk: /bild/00012796/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Älvsbyn från den obevakade plankorsningen.  11 år
ID-nummer:  12797
Direktlänk: /bild/00012797/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motsvarande vy i riktning mot Piteå från samma korsning, V-försignalen gäller Granträskvägen vid raklinjens sydöstra ände.  11 år
ID-nummer:  12798
Direktlänk: /bild/00012798/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motlutets styrka varierar mellan den f.d. håll- och lastplatsen och den bevakade plankorsningen med Granträskvägen med kraftigast lutning i början och slutet av den sträckan.  11 år
ID-nummer:  12799
Direktlänk: /bild/00012799/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åter vy mot den nästan horisontella sträckan i riktning mot Älvsbyn.  11 år
ID-nummer:  12800
Direktlänk: /bild/00012800/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bevakade plankorsningen med Granträskvägen sedd från söder, vägen mot håll- och lastplatsen skymtar till vänster intill korsningen.  11 år
ID-nummer:  12801
Direktlänk: /bild/00012801/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen sedd i riktning mot Älvsbyn från den bevakade plankorsningen. Stolpar med kontaktledningens inspänningsvikter är genomgående av stål även på denna betongstolpsträcka.  11 år
ID-nummer:  12802
Direktlänk: /bild/00012802/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax sydost om plankorsningen tar den långa raklinjen slut där banan måste väja österut för att runda Kälsbergets norra sida.  11 år
ID-nummer:  12803
Direktlänk: /bild/00012803/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot plankorsningen med Granträskvägen i byn Högheden från nordost.  11 år
ID-nummer:  12804
Direktlänk: /bild/00012804/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Flygfältsvägen sedd från söder.  11 år
ID-nummer:  12808
Direktlänk: /bild/00012808/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Älvsbyn från plankorsningen, till vänster skymtar en del av motorstadion intill flygplatsen.  11 år
ID-nummer:  12809
Direktlänk: /bild/00012809/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut mot kurvan fram mot Granträskvägen i Högheden, plankorsningen för vilken V-försignalen gäller. I bakgrunden syns Stor-Kanisberget.  11 år
ID-nummer:  12810
Direktlänk: /bild/00012810/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 6 juni 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–40