Nyfors–Arnemark I

Linjen Nyfors–Arnemark är hela 25,7 kilo­meter lång och har inte några mellan­block­signaler. Denna första del av linje­beskriv­ningen handlar om den knappt tre kilo­meter långa sträckan mellan Nyfors och Höghedens f.d. håll- och lastplats. Till största delen består sträckan av den nya järn­vägs­sträck­ning utanför Älvsbyn som byggdes samtidigt som triangel­spåret i Nyfors.

Piteå­banans ursprung­liga utfart från Älvsbyn vek av mot sydost omedel­bart vid syd­västra ban­gårds­änden medan den nya an­slut­ningen i Nyfors ligger ytter­ligare nästan en kilo­meter längre mot sydväst. Den nya järn­vägs­sträck­ningen från triangelspåret och tillbaka till den ur­sprung­liga sträck­ningen går därför huvud­sak­ligen i rakt ostlig riktning efter utfarts­kurvan från Nyfors. Sträck­ningen påverkades natur­ligt­vis också av den om­givande terrängen som här liksom allmänt i nedre delen av Pite­älvens dalgång är mycket varierad med branta men inte nöd­vändigt­vis höga bergs­toppar omgivna av flack eller endast lätt kuperad terräng. Det mot öster brant stupande Lill-Kanis­berget ligger nära utfarten från Nyfors men inte i banans färd­riktning mot Piteå. Längre österut finns dock det betydligt mindre Bränn­berget som måste passeras på norra sidan. För att minimera lutningar lades banan på en hög bank i dal­gången mellan bergen. Längre österut i den nya sträck­ningen är terrängen betydligt flackare.

Detaljerad linjebeskrivning

Drift­plats­gränsen ligger vid kilo­meter 2+320 mitt i den mer än 400 meter långa ut­farts­kurvan. Den följs av en kort rak­linje där tillåten hastighet höjs från 70 km/h till 90 km/h samtidigt som motlutet på 10 promille övergår till nära nog hori­son­tell bana på hela den rest­erande delen av den nya ban­sträck­ningen. Priset för detta är den bank som börjar efter ännu en vänster­kurva, svag och kort den här gången. Banken blir allt högre på den följande knappt 300 meter långa rak­linjen och höjden kulminerar i den följande svaga höger­kurvan. Här finns en tre­panns­bro av betong över en mindre grusväg och el­ljus­spåret i området. På östra sidan av bron får banan stöd i terrängen och banken övergår i en kort skärning när spåret passerar norra delen av Bränn­berget.

På den 600 meter långa rak­linje som börjar vid bron passeras den mot­riktade för­signalen till Nyfors och längre österut också södra änden av den åker­mark som även den gamla banan korsade. Härefter följer den 560 meter långa höger­kurva med radie 800 meter som vrider banan mot sydost in på den gamla ban­sträck­ningen mot Högheden, här följer en skogs­bilväg banans södra sida öster om bron fram till anslut­ningen till den gamla ban­vallen. Den nya sträck­ningen via Nyfors blir betydligt längre än den ur­sprung­liga sett från Älvsbyn, och då kilo­meter­räk­ningen fortfarande utgår därifrån krävs en för­längning av längd­mät­ningen på den nya banan. Kilo­meter 2 som börjar strax söder om triangel­spårets södra växel blir därmed hela 2528 meter lång och slutar precis där nuvarande järnväg ansluter till den ur­sprung­liga ban­vallen.

Den ur­sprung­ligen omkring 2,4 kilo­meter långa rak­linjen som sträckte sig från den svaga kurvan strax sydost om håll­platsen Kors­träsk­vägen på gamla linjen har genom ny­bygget kortats med omkring 700 meter men är ändå en av banans längre rak­linjer. På järn­vägens östra sida i norra delen av den nu tra­fik­erade rak­linjen öppnar sig land­skapet nästan genast med åker­mark som sträcker sig ända ner till Högheden, dock ändå tidvis skymd från järn­vägen av mindre skogs­partier. På västra sidan dominerar skogen mot det låga Brän­nberget som den nya banan passerade omedel­bart norr om.

Elektrifiering med betongstolpar

Vid elektri­fieringen av Piteå­banan som också den pågick 1994-1995 användes huvud­sakligen kon­ven­tion­ella kon­takt­lednings­stolpar av stål. På en sträcka av drygt tre kilo­meter utanför Älvsbyn med början strax nord­väst om den f.d. håll- och last­platsen Högheden användes på prov istället betong­stolpar av en för svensk järnväg unik typ, nämligen centri­fugal­gjutna runda stolpar. 14 år tidigare hade sträckan Vännäs–Umeå elek­tri­fierats med betong­stolpar, men även om de inte är av den äldre modell som funnits vid svenska järnvägar så har de inte cirku­lärt tvär­snitt som de som användes på Piteå­banan. Stolp­typen har inte använts vid någon annan senare elektri­fier­ing i landet.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (37)

Tisdag 15 maj 2012

Skiljet mellan gammal och ny sträckning sett från sydost, från kilometertavla 3 mitt i bild kan skogskanten vid den gamla banvallen ses fortsätta rakt fram.  10 år
ID-nummer:  12758
Direktlänk: /bild/00012758/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästan genast dyker åkermark i nordligaste delen av byn Högheden upp på banans östra sida.  10 år
ID-nummer:  12759
Direktlänk: /bild/00012759/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite längre fram på raklinjen, där det åter finns en trädridå mellan åkermarken och banan sker bytet mellan stålstolpar och betongstolpar för kontaktledningen.  10 år
ID-nummer:  12760
Direktlänk: /bild/00012760/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongstolpar på raklinjen i riktning mot Högheden.  10 år
ID-nummer:  12761
Direktlänk: /bild/00012761/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ordinarie stålstolpar sedda från skiljepunkten mellan stolptyperna, skiljet mellan bansträckningar anas längst bort i bild.  10 år
ID-nummer:  12762
Direktlänk: /bild/00012762/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt över åkermarken på banans östra sida med Rackberget i fonden, en ständig ledsagare i Älvsbytrakten.  10 år
ID-nummer:  12764
Direktlänk: /bild/00012764/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av ett stolpfundament.  10 år
ID-nummer:  12763
Direktlänk: /bild/00012763/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 14 februari 2012

Utsikt över Älvsbyn från Lill-Kanisberget. Piteåbanans nuvarande sträckning syns här gå i en lång bana från Älvsbyns station i bildens vänstra del via triangelspåret i Nyfors vid vänster bildkant och därefter i en lång slinga fram mot den höga banken söder om samhället till höger.  10 år
ID-nummer:  12030
Direktlänk: /bild/00012030/
Fotodatum: den 14 februari 2012
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Genom att gå rakt österut söder om tätortsbebyggelsen korsas den dalgång som här syns bestå av åkermark längre söderut och på norra sidan av det relativt låga Brännberget mitt i bild bortom åkermarken. Bakom det berget skymtar i sin tur åkermark i Högheden som är nästa by som järnvägen passerar genom.  10 år
ID-nummer:  12031
Direktlänk: /bild/00012031/
Fotodatum: den 14 februari 2012
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 14 januari 2012

Den höga banvallen och bron för den mindre vägen sedd från nordost med Lillkanisberget till höger och Stor-Kanisberget delvis utanför bild bakom skogen till vänster.  10 år
ID-nummer:  12025
Direktlänk: /bild/00012025/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd västerut vid den åkermark som tangerar den nya bansträckningen, försignalen till Nyfors är dold bakom de små tallarna mellan järnvägen och skidspåret nära bildens mitt.  10 år
ID-nummer:  12026
Direktlänk: /bild/00012026/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åkermarken som järnvägen tangerar sedd norrut med Rackberget i fonden, Piteåbanans gamla banvall omgiven av en rad lägre träd skymtar långt bort i bild.  10 år
ID-nummer:  12027
Direktlänk: /bild/00012027/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats mot den kurva som leder järnvägen in på den gamla sträckningen.  10 år
ID-nummer:  12028
Direktlänk: /bild/00012028/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skiljet mellan gammal och ny bansträckning sett i riktning mot Älvsbyn.  10 år
ID-nummer:  12756
Direktlänk: /bild/00012756/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Högheden och Piteå från samma plats.  10 år
ID-nummer:  12757
Direktlänk: /bild/00012757/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 15 oktober 2011

Ett timmertåg från Piteå närmar sig infartskurvan till Nyfors på den nya sträckningen utanför Älvsbyn, här syns avståndet mellan järnvägen och villorna på Västermalm till vänster. Riksväg 94 (Korsträskvägen) syns gå i båge till vänster, den gamla bansträckningen korsade denna vid vänster bildkant längst bort och fortsatte sedan nära bebyggelsen och nästan rakt mot höger bildkant där den nuvarande sträckningen ansluter. På bilden syns också kyrkan till vänster, de vidsträckta flacka åkrarna öster om Piteälven upptill i bild och längst bort Älvsbyns radiomast.  10 år
ID-nummer:  12029
Direktlänk: /bild/00012029/
Fotodatum: den 15 oktober 2011
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 14 juni 2011

Vy mot infartssignalen till Nyfors från den långa utfartskurvans sydöstra del.  10 år
ID-nummer:  12008
Direktlänk: /bild/00012008/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från samma plats som ovan mot kurvans östra ände.  10 år
ID-nummer:  12009
Direktlänk: /bild/00012009/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillåtna hastigheten höjs från 70 km/h till 90 km/h på den korta raklinjen som följer efter utfartskurvan, därefter följer ytterligare en kort svag vänsterkurva.  10 år
ID-nummer:  12010
Direktlänk: /bild/00012010/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen blir allt högre när banan går rakt österut i skogen närmare 400 meter söder om villorna på Västermalm i västra delen av Älvsby tätort. Sett från Älvsby bangård har färdriktningen här gått från västsydvästlig till ostlig.  10 år
ID-nummer:  12011
Direktlänk: /bild/00012011/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan ligger här på fuktig skogsmark i norra delen av dalgången mellan Lill-Kanisberget i väster och det betydligt lägre Brännberget i öster.  10 år
ID-nummer:  12012
Direktlänk: /bild/00012012/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I östra delen av dalgången har banvallen nått betydande höjd fram mot bron över en mindre väg och ett elljusspår. Uppe till höger syns en skogsbilväg passera över den höjd som järnvägen skär genom öster om bron vid passagen norr om Brännberget.  10 år
ID-nummer:  12013
Direktlänk: /bild/00012013/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron över elljusspåret och grusvägen som förbinder åkermarken i dalgången söder om järnvägen med Älvsbyn, vy från söder in mot byn.  10 år
ID-nummer:  12014
Direktlänk: /bild/00012014/
Fotodatum: den 14 juni 2011
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 10 juni 2010

Järnvägsbanken vid bron (dold vid höger bildkant) från den skogsbilväg som från bron och österut följer den nya järnvägssträckningens södra sida.  10 år
ID-nummer:  12015
Direktlänk: /bild/00012015/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg från Piteå passerar över bron på sin väg in mot triangelspåret i Nyfors och vidare söderut.  10 år
ID-nummer:  12016
Direktlänk: /bild/00012016/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma tåg sekunderna senare när det passerar den höga banken vid bron.  10 år
ID-nummer:  12017
Direktlänk: /bild/00012017/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron och banken sedda västerut från järnvägens norra sida.  10 år
ID-nummer:  12018
Direktlänk: /bild/00012018/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd västerut från höjden där banan passerar på norra sidan av Brännberget, i bakgrunden syns alltjämt Lill-Kanisberget.  10 år
ID-nummer:  12020
Direktlänk: /bild/00012020/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Nyfors finns strax öster om den lilla skärningen före bron.  10 år
ID-nummer:  12021
Direktlänk: /bild/00012021/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från banans södra sida mot försignalen, här orienteras också om hastighetsbegränsningen som gäller i infartskurvan till Nyfors och även inne i triangelspåret.  10 år
ID-nummer:  12022
Direktlänk: /bild/00012022/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan fortsätter rakt österut ytterligare en sträcka, vy från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  12023
Direktlänk: /bild/00012023/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Älvsbyn vid den nordvästra änden av kurvan där den nya bansträckningen ansluter till den gamla.  10 år
ID-nummer:  12750
Direktlänk: /bild/00012750/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan sedd i riktning mot Piteå från samma plats.  10 år
ID-nummer:  12751
Direktlänk: /bild/00012751/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skiljet mellan nytt och gammalt, den gamla banvallen skapar en glänta i skogen från höger bildkant mot bildens mitt på andra sidan spåret.  10 år
ID-nummer:  12752
Direktlänk: /bild/00012752/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning där banan nu når den långa raklinjen mot Högheden.  10 år
ID-nummer:  12753
Direktlänk: /bild/00012753/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammalt och nytt sett från den gamla banvallens sydligaste del. Där banan tidigare fortsatte rakt fram mot älvsbyn vrider den nu av västerut för att gå runt samhället mot triangelspåret i Nyfors.  10 år
ID-nummer:  12754
Direktlänk: /bild/00012754/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen sedd från änden av den gamla banvallen. Notera här kilometertavla 3 som gäller för både gammal och ny linje, den nya har här en längdmätningsförlängning med 1528 meter.  10 år
ID-nummer:  12755
Direktlänk: /bild/00012755/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 19 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)