Välkommen till bloggen på Jvgfoto.se. Den är tänkt att vara ytterligare en kanal för interaktivitet mellan mig som järnvägsfotograf och webbmaster och Dig som besökare på webbplatsen. Här presenterar jag nyheter om webbplatsen, som t.ex. information om större uppdateringar av webbplatsens funktioner. I bloggen vill jag också ibland ge glimtar från en järnvägsfotografs arbete längs spåren och kanske också ta upp andra aktuella järnvägsfrågor.

Mer på webbplatsen

Problem som kommer och går

Publicerad 28 maj 2014

De senaste månaderna har svarstiderna på webbplatsen periodvis varit mycket långa. Problemen som innebär att det tar lång tid att visa varje sida varar oftast några dygn och något mönster för när de inträffar har inte kunnat hittas. Flera åtgärder i såväl programkod som lagring av bilder har vidtagits, men problemet har ännu inte kunnat elimineras. Som ett led i felsökningen har flera funktioner på webbplatsen tillfälligt tagits bort, därför är det betydligt tommare än vanligt på många av sidorna.

Sedan natt mot måndag den 26 maj råder åter långa svarstider på webbplatsen.

Dagens bild på Facebook och Twitter

Publicerad 8 oktober 2013

Det senaste dryga året har det som var tänkt som dagliga länkar till en utvald bild publicerats på Facebook och Twitter under ett par perioder, dock med tidvis utan den önskade regelbundenheten. Sedan en vecka tillbaka publiceras dessa länkar åter och tack vare ett förbättrat bakomliggande tekniskt stöd ska dessa bildlänkar förhoppningsvis bli just dagliga. Tanken med de utvalda bilderna är dels att göra en rundtur i det publicerade bildmaterialet och dels att då och då (men inte nödvändigtvis alltid) få möjlighet att uppmärksamma händelser som inträffade och förhållanden som rådde för ett jämnt antal år sedan.

Länkarna till dagens bild publiceras på Facebook och Twitter. Facebooksidan nås på adressen http://facebook.com/Jvgfoto.se och kan läsas av alla, för att skriva kommentarer behöver du dock ha ett Facebook-konto. Har du det kan du också gilla sidan och därmed får du länkarna direkt i ditt nyhetsflöde så fort de publicerats. Besök sidan på länken ovan och klicka på gilla-knappen uppe till höger.

På Twitter publiceras länkarna på kontot Jvgfotose som nås av alla på adressen https://twitter.com/Jvgfotose. Alla fördelar med Twitter som att kunna följa, svara och retweeta kräver dock ett konto. Länkarna visas också i twitterfältet på förstasidan på Jvgfoto.se. På Twitter blir texten som följer med varje länk kortare än den på Facebook beroende på begränsningen av antalet tecken.

Ny bildkalender – uppdateringar sommaren 2012

Publicerad 26 augusti 2012

Bildmaterialet på Jvgfoto.se är ordnat på flera olika sätt beroende på vilken del av webbplatsen det gäller; fordonsbilder är till exempel ordnade efter fordonstyp, modell och individ medan bandokumentära bilder är ordnade efter bana, bandel och trafikplats. Normalt sorteras bilderna på varje bildsida efter datum, men att få överblick över alla publicerade bilder som är tagna en viss dag har varit svårt tidigare. För detta ändamål har en bildkalender lagts till övriga funktioner på webbplatsen som en av sommarens större uppdateringar. Dessutom har bildsidornas funktioner uppdaterats, webbplatsen snabbats upp något och en serie dagliga bildlänkar startats på webbplatsens Facebooksida.

Sedan några veckor finns en bildkalender på Jvgfoto.se där alla webbplatsens bilder kan nås utifrån det datum som de är tagna. Kalendern som nås via en länk i verktygsfältet längst upp på alla sidor visar också statistik över hur många bilder som finns publicerade för respektive år, månad och dag. Bläddring i kalendern sker genom att klicka på de olika raderna för att öppna underliggande nivå. Efter en uppdatering idag finns det dessutom möjlighet att bläddra till föregående och nästa dag, månad och år genom pilknappar ovanför och under kalendern.

Utöver den nya kalendern har även bildsidorna uppdaterats för att användas tillsammans med denna. När man i kalendern klickar på en länk till en bildsida visas endast bilder från det valda datumet på sidan, detta genom ett nyinfört datumfilter. En varning om att bildmaterialet är filtrerat visas överst och nederst på sidan och utgör samtidigt en länk till den ofiltrerade sidan. Intill varje datumrubrik finns dessutom en kalenderikon med länk till det aktuella datumet i kalendern, på så sätt kan man lätt hitta fler bilder från samma datum.

Redan före anpassningarna till bildkalendern hade bildsidornas funktion förändrats på en punkt. Tidigare gick det att välja hur många bilder som kunde visas samtidigt på en sida och överskreds detta antal fick man bläddra mellan flera ”sidor” på sidan. Då detta var både svåröverskådligt och utgjorde ett hinder för den utveckling som har beskrivits ovan slopades hela systemet med ett maximalt antal bilder. I stället visas nu normalt max 40 bilder när sidan laddas. Om sidan har fler bilder visas en del av den följande bilden med en knapp för att ladda in fler bilder. Om sidan har fler bilder än de ytterligare 40 som då laddas får proceduren upprepas. På så vis kan alla bilder till slut visas samtidigt men alla behöver inte laddas in samtidigt.

I övrigt har en hel del gjorts för att snabba upp hela webbplatsen, den har med tiden börjat uppvisa allt längre svarstider. Arbetet har gett gott resultat, men det finns säkert mer att göra på den punkten. Tyvärr har det tidvis under sommaren varit problem med mycket nedtid och extremt långa svarstider. Detta är problem som jag har mindre makt att råda över, men jag hoppas att nåbarheten ska vara hög i fortsättningen.

Slutligen vill jag också gärna uppmana till att besöka och gilla på webbplatsens sida på Facebook. Där har jag sedan en dryg månad i mån av tid presenterat dagens bild ur arkivet, en länk till en bild på webbplatsen med koppling till dagens datum. Jag hoppas på detta sätt att hitta nya bilder i det stora och därmed mer svåröverblickbara bildmaterialet. Detta är en extra möjlighet för den som vill ta del av den, det går naturligtvis att nå allt material på Jvgfoto.se direkt utan att gå via Facebook.

Nu ligger bilder från sommarens fototurer och väntar på publicering tillsammans med en hel del bilder från tidigare år. Jag räknar nu med att återuppta tidigare uppdateringstakt efter viss sommarstiltje och hoppas därmed att det ska gå att hitta intressant nytt material även i fortsättningen!

Navigation och direktlänkar - vårens nyheter

Publicerad 15 april 2012

Webbplatsen Jvgfoto.se utvecklas kontinuerligt, inte bara genom att nya bilder och texter läggs till utan även genom förbättringar av hur innehållet presenteras. När bilder och texter uppdateras syns det i uppdateringslistan i högerspalten och på historiksidan, det gäller däremot inte uppdateringar av själva webbsidan. Därför är förhoppningen att kunna presentera sådana förändringar i korta ordalag här. Två små nyheter av det slaget från våren är uppdateringen av navigationspanelerna samt möjligheten att direktlänka till en specifik bild. Dessutom har under våren ytterligare några jämna hundratal och tusental passerats.

Redan i slutet av januari förändrades utformningen av den navigationspanel som finns på de flesta sidor. Med hjälp av denna panel som består av fem små ikoner på rad kan man enkelt bläddra mellan sidor på samma nivå i sidstrukturen, t.ex. mellan olika Rc4-lok eller mellan olika driftplatser på en viss bansträcka. Vid uppdateringen lades sidrubriken för nivån ovanför den aktuella som text ovanför de fem ikonerna, i exemplen ovan alltså ”Rc4” och exempelvis ”Mellansel–Vännäs”. På så vis bör ikonernas funktion ha blivit något tydligare, speciellt i de fall i banavdelningen där flera menyer staplas ovanför varandra då en driftplats ligger på flera bandelar. Jag är ändå inte säker på att funktionen är tillräckligt tydlig eller säker på att den verkligen används. Kan den förbättras ytterligare?

Igår blev det för första gången möjligt att länka direkt till en specifik bild på webbplatsen. Naturligtvis har man tidigare kunnat länka till vilken bildfil som helst, skillnaden nu är att även bildtexten följer med tillsammans med länkar till den sida där den är publicerad och uppgifter om fotodatum och publiceringsdatum. Dessutom går det precis som på de vanliga bildsidorna att lägga till en bildkommentar till bilden. Normalt passar bilder och bildtexter bäst i sitt sammanhang med andra bilder på bildsidorna, men det finns tillfällen då det kan vara praktiskt att peka på en viss bild med en länk. Bildens adress finns dels i det informationsfält som kan visas under varje bild på bildsidorna genom att klicka på info-knappen vid bildtexten, dels under bildtexten i bildspelsläget.

Slutligen kan man notera att det totala antalet bilder publicerade på Jvgfoto.se har passerat ännu ett jämnt tusental och nu ligger en bit över 11000. I februari nådde antalet fordon i fordonsbildarkivet över 400 och antalet bildsidor i banavdelningen över 500. Ännu ett jubileum av liknande slag står för dörren, ser ni vilket?

Ett år med nya Jvgfoto.se

Publicerad 12 januari 2012

Den 12 januari 2011 lanserades en stor uppdatering av Jvgfoto.se då hela webbplatsens grundläggande utformning ändrades och nya funktioner presenterades. Nu har ett år gått sedan dess och många nya funktioner har tillkommit, dessutom har året bjudit på drygt två och ett halvt tusen nypublicerade bilder.

Driftsättningen av den nya versionen av Jvgfoto.se för ett år sedan var resultatet av ett arbete med att skapa en modernare webbplats som skulle kunna vidareutvecklas på ett bättre sätt än den gamla. Den var alltså inte tänkt som en färdigutvecklad produkt utan snarare som en ram inom vilken fortsatt utveckling skulle kunna ske. Så har också verkligen skett, då och då under året har nya små och större förändringar kunnat presenteras och här följer nu en snabb återblick.

  • I februari fick hela webbplatsen en ny URL-struktur med nya adresser till alla sidor utom förstasidan. Nu går det redan i länken att se en sidas rubrik och plats i sidstrukturen, tidigare gavs bara ett intetsägande sidnummer utöver domännamnet.
  • I mars kom ytterligare ett hjälpmedel för att följa uppdateringar på webbplatsen då RSS-flödet för uppdateringar tillkom. Med hjälp av det kan du genom en RSS-läsare få ett meddelande så fort en sida uppdateras. Flödet finns på adress http://jvgfoto.se/rss/.
  • I april återkom och förbättrades platslänkar i bildtexter, en länk till en sida som beskriver den plats där exempelvis en fordonsbild är tagen. Senare har dessutom en sammanställning av alla sådana länkar på en enskild sida lagts in i sidans vänstermarginal.
  • Under hösten var den största nyheten de kartor som nu finns på många av webbplatsens sidor. På dessa finns de dokumenterade platserna utprickade och läsaren kan själv zooma och välja mellan karta och flygbild, ja till och med gatuvy där sådan erbjuds. På en bansträcka kan klickbara punkter för de olika beskrivna platserna visas och inom exempelvis en driftplats kan godtyckligt många punkter sättas ut som hjälp i mer detaljerade beskrivningar.

Utöver ovanstående och andra mindre funktionsuppdateringar har även webbplatsens innehåll utökats successivt. Under året har drygt 2 600 bilder publicerats och i september steg det totala antalet bilder på webbplatsen över 10 000. Samtidigt pågår ett arbete med att utöka textinnehållet på sidorna och att minska andelen sidor som helt saknar text. Detta kan också ses som ett led i det arbete med att underlätta navigering mellan relaterade sidor på webbplatsen som ständigt pågår, den nya Sverigekartan på bansidan är också ett exempel på detta.

En webbplats är aldrig och ska aldrig vara färdigutvecklad. Nya behov uppkommer och upptäcks allt eftersom och får då lösas. När det gäller innehåll gör Jvgfoto.se inte på något sätt anspråk på fullständighet i beskrivningen av järnvägsnätet. Det material som publicerats och kommer att publiceras här ska trots detta förhoppningsvis ändå ge allt fler glimtar från allt fler delar av landets järnvägsnät från nutid och närtid. Utvecklingen av webbplatsens funktioner strävar efter att göra dessa glimtar mer lättillgängliga för allt fler läsare och det senaste årets nyheter bör vara goda steg framåt på den vägen.

En milstolpe har passerats

Publicerad 27 september 2011

Antalet bilder publicerade på Jvgfoto.se har nu passerat 10 000. Den 25 september nådde bildräknaren antal detta jämna tal och den har nu tickat upp ytterligare några steg. Det tog cirka sex och ett halvt år av järnvägsbildpublicering på nätet för att nå så här långt, varav fyra och ett halvt under namnet Jvgfoto.se, nu återstår det att se när nästa jämna tiotusental nås!

Ny kartfunktion i banavdelningen

Publicerad 25 september 2011

Nu har kartor börjat dyka upp på vissa sidor i banavdelningen med syftet att göra det lättare för läsaren att veta var de många platser som beskrivs här på webbplatsen ligger. Kartorna är interaktiva och zoomning och växling mellan kartbild och flygfoto kan göras utan att behöva lämna den aktuella sidan.

Det är kartor från Google Maps som nu integreras i webbplatsens bildsidor. Beskrivningarna av driftplatser längs Botniabanans sträcka Örnsköldsvik–Umeå var först ut att få kartor, men de dyker nu upp på allt fler sidor. Manuell inmatning av koordinater för varje plats krävs innan kartan kan visa vilket gör att det dröjer innan alla sidor har fått karta. Däremot visas kartan på en enskild sida så snart koordinater lagrats för denna.

Avdelningen ”Projekt” har stängts

Publicerad 20 juni 2011

En av de äldsta men samtidigt minsta avdelningarna på webbplatsen har idag stängts. Det gäller sidan ”Projekt” som kunde nås direkt från förstasidan och som var tänkt att innehålla dokumentationer av större byggprojekt. Den utveckling av bandokumentationer som samtidigt har skett på avdelningen ”Banor” har gjort det enklare att presentera förändringar av järnvägsnätet där, vilket har gjort projektsidan överflödig.

Bilderna från dubbelspårsutbyggnaden på Ostkustbanan genom Uppsala tillhör trots att de är tagna under 2000-talet de äldsta som finns publicerade på webbplatsen. Först låg de på en alldeles egen webbplats, men flyttade sedan in på dåvarande ”Davids järnvägssidor”, den här webbplatsens föregångare, under rubriken ”Järnvägen i Uppsala”. Senare skapades en mer generell projektsida där även andra dokumenterade projekt skulle kunna få plats, Uppsalaprojektet har dock aldrig fått något sällskap i den kategorin.

När stationer och andra platser vid järnvägen började presenteras här på webbplatsen skedde det först utan direkt koppling till banan, de presenterades i stället i bokstavsordning. När detta förändrades till nuvarande system med banor och bandelar blev det mycket enklare att presentera sammanhängande bandokumentationer oavsett om byggprojekt pågår eller ej, det har också gjort att byggbilder sedan har publicerats efter platsen och inte som projektdokumentationer. Därför har nu även bilderna från dubbelspårsbygget genom Uppsala flyttats till avdelningen ”Banor” där de finns under respektive driftplats/linje på bandelen Uppsala–Gävle.

Problem med kommentarsfunktionen lösta

Publicerad 20 april 2011

Under gårdagen upptäcktes att kommentarsfunktionen på hela webbplatsen var ur funktion, hur länge så har varit fallet är dessutom osäkert. Felsökning har nu under dagen lett fram till vad som tycks vara en lösning på problemet och det är åter möjligt att kommentera innehållet på Jvgfoto.se

Problemet gällde hela webbplatsen, såväl bildkommentarer som övriga sidkommentarer och dessutom även kommentarer i bloggen. Formuläret för att skriva kommentaren visades, men när man skulle gå vidare till förhandsgranskning av kommentaren hände ingenting. Jag vet inte om någon har försökt kommentera men misslyckats under tiden problemet fanns, men hoppas att allt ska fungera i fortsättningen.

Nya adresser på webbplatsen

Publicerad 25 februari 2011

Jvgfoto.se har nu fått en helt ny URL-struktur, vilket innebär att adressen till samtliga sidor undantaget förstasidan har ändrats. Syftet med förändringen var att skapa en tydligare struktur som underlättar för både dig som besökare och för sökmotorer. De adresser som gällde tidigare går fortfarande att använda men omdirigeras till de nya adresserna.

De korta adresser som tidigare användes här på Jvgfoto.se hade fördelen att de var just så korta, i princip bara domännamnet och ett sidnummer som identifierade sidan som skulle visas. Nackdelen var å andra sidan att ett sidnummer inte säger något om vad sidan innehåller. Numera är det inte bara längden hos en URL som räknas, tydlighet och läsbarhet har blivit viktiga faktorer att tänka på när URLer ska optimeras för webbsidors besökare och kanske framför allt för sökmotorer. Strukturen på Jvgfoto.se har redan tidigare varit synlig genom den sökväg som visas ovanför rubriken på varje sida, denna sökväg har nu blivit synlig även i webbläsarens adressfält. Den stora fördelen är dock att man nu redan genom att läsa adressen i en länk till webbplatsen kan bilda sig en uppfattning om vart länken leder. Det var inte möjligt tidigare, och väger förhoppningsvis upp nackdelen att alla adresser nu har blivit längre.

Nya Jvgfoto.se är här!

Publicerad 12 januari 2011

Webbplatsen Jvgfoto.se har i nuvarande form funnits på nätet sedan januari 2007, men dess föregångare ”Davids järnvägssidor” hade då funnits sedan slutet av 2005. Den sidlayout som då introducerades fick följa med till den nya webbplatsen och blev också kvar vid den större omarbetning som skedde 2008. Efter drygt fem år i samma kläder har behovet av en modernisering av webbplatsen den senaste tiden blivit allt mer tydligt. Därför är det med glädje jag idag kan presentera en ny version av Jvgfoto.se, en version som jag hoppas ska presentera bild- och textmaterialet på ett bättre och mer intressant sätt och samtidigt ge möjlighet till fortsatt expansion i framtiden.

Med dagens uppdatering har Jvgfoto.se fått en helt ny modernare formgivning. Trots att mycket har förändrats är den grundläggande strukturens huvuddrag dock kvar såväl för hela webbplatsen som för de enskilda sidorna. Den hierarkiska sidstruktur med länkar till underliggande sidor i vänsterspalten som webbplatsen hela tiden har använt finns kvar, sidorna har dock blivit bredare vilket skapar mer flexibilitet för det övriga sidinnehållet. Redan på förstasidan finns flera nyheter, här presenteras nu t.ex. ett antal nyhetsnotiser, som denna, om webbplatsen hämtade från bloggen, det gör att senaste informationen om webbplatsen finns lätt tillgänglig utan den extra omvägen via bloggen. Listan med senaste blogginlägg har därmed försvunnit medan slumpbilden, en förbättrad lista med de senast uppdaterade sidorna samt en ny lista med de senast kommenterade sidorna utgör resterande innehåll på förstasidan. Länkar till bl.a. gästbok, blogg och sidhistorik finns nu överst på samtliga sidor samtidigt som en sökruta nu gör det mycket enklare att söka efter innehåll på webbplatsen.

De listor med uppdaterade och kommenterade sidor som återfinns i förstasidans smala högerspalt dyker numera upp även på övriga förgreningssidor i sidstrukturen. På dessa sidor innehåller mittspalten ett antal nya inslag. Den navigationspanel med länkar till näraliggande sidor som infördes i maj 2010 har fått ett nytt utseende med bildlänkar i stället för textlänkar till första, förra, nästa och sista sidan på samma nivå samt sidan ovanför, dessutom kan nu även dessa sidor kommenteras. Den största nyheten här är kanske ändå avsnittet ”Mer på webbplatsen” där ett antal länkar till andra slumpvis utvalda sidor på webbplatsen presenteras. Tanken är att i så stor grad som möjligt lätta upp den strikt sorterade strukturen på webbplatsen och underlätta spontana hopp mellan dess olika delar.

När vi så kommer till webbplatsens kärninnehåll, bildsidorna, finns även här många nyheter. Layoutmässigt har den inledande allmänna texten flyttat till vänsterspalten medan bilderna tar plats i det resterande utrymmet till höger om denna. Under nyss nämnda text återfinns flera tidigare beskrivna nyheter som navigationspanel och kommentarfunktion, på sidor som beskriver platser kan även länkar till andra sidor med bilder från platsen dyka upp här. Bilderna i den breda högerspalten presenteras liksom tidigare i en följd under varandra, men antalet bilder som visas samtidigt kan begränsas ända ner till en i taget genom det reglage som finns överst till höger. När alla bilder på grund av en sådan begränsning inte visas samtidigt kan man bläddra till resterande bilder via den navigationspanel som finns överst till vänster och nederst till höger i bildspalten.

På bildsidor är det möjligt att skriva en kommentar både från vänsterspaltens kommentarfunktion samt via en kommentarfunktion vid varje bild. Den förstnämnda är då tänkt för kommentarer om sidans innehåll i stort medan de sistnämnda bör användas för att kommentera en specifik bild. Bildkommentarerna presenteras också i direkt anslutning till bildtexten under respektive bild. Liksom tidigare kan bilderna också visas i större format genom att klicka på dem, formen de visas på är däremot ny. En bildspelsruta lägger sig nu ovanför övrigt sidinnehåll och i denna går det att bläddra genom sidans alla bilder samt att spela upp bilderna som ett bildspel. Bildspelet kan även nås från bildspelsknappen i navigationspanelerna över och under bilderna i bildsidornas högerspalt.

Detta var en snabb genomgång av de nyheter som nu har introducerats på webbplatsen i denna stora uppdatering. Jag har visioner om fler funktioner och förbättringar, men efter ett redan långt utvecklingsarbete är det nu dags att låta den här versionen flyga ut ur boet och pröva sina egna vingar. Vissa sidor är ännu inte helt anpassade till det nya ännu, men även det är saker som löser sig med tiden. Det skulle nu vara mycket värdefullt att få höra dina tankar och funderingar om den nya webbplatsen, vad blev bra och vad blev mindre bra? Finns något som behöver förändras genast eller idéer till förbättringar på sikt? Dina kommentarer och synpunkter kan framföras genom en kommentar här i bloggen, via ett meddelande från kontaktsidan eller på webbplatsens Facebooksida. Jag sänder ett stort tack på förhand och önskar er alla en trevlig upptäcktsfärd på nya Jvgfoto.se!

Kommentera bilder och bildsidor

Publicerad 29 maj 2010

Nu har du som besökare på Jvgfoto.se möjlighet att lägga till kommentarer på bildsidorna och direkta bildkommentarer till enskilda bilder. Samtidigt har också navigationsmöjligheterna inom bildsidor och mellan dess delsidor förbättrats.

Både bildsidor och enskilda bilder kan kommenteras. Kommentarfunktionen för en bildsida finns längst ner på bildsidan (på den sista delsidan av denna) och är tänkt att användas för kommentarer gällande hela eller delar av sidans innehåll. För kommentarer om enskilda bilder bör man istället använda den kommentarsfunktion som finns längst ner på varje bildspelssida, då får kommentaren en tydlig koppling till den bild som kommenteras. Bildkommentarfunktionen nås enkelt via den lilla kommentarikon som finns i slutet av varje bildtext på bildsidorna. En ikon med färgad bakgrund indikerar dessutom att det redan finns kommentarer till bilden.

I samband med lanseringen av kommentarfunktionen har bildsidorna även utrustats med en rad länkar placerade mellan den inledande texten och den första bilden på respektive sida. Länkarna speglar de datumrubriker som finns på sidan och gör det möjligt att snabbt gå till bilder från ett visst datum. Här finns också en länk till kommentarfunktionen inkluderande en uppgift om antalet kommentarer på sidan, det gör det lätt att nå funktionen från bildsidans topp. Vid uppdateringen har dessutom länken till en bilds platssida i stället för länktext försetts med en ikon liknande kommentarikonen.

Följ Jvgfoto.se på Facebook

Publicerad 21 maj 2010

Sedan en tid finns Jvgfoto.se som en sida på Facebook. Där publiceras information om såväl små som stora uppdateringar av webbplatsen. Om du väljer att gilla sidan får du denna information direkt till din logg.

Gå till sidan på följande länk: Jvgfoto.se på Facebook

Enklare navigering på webbplatsen

Publicerad 9 maj 2010

Den senaste tiden har flera uppdateringar gjorts som underlättar navigering på sidan. Den största är navigationspanelen längst ner på sidorna varifrån man kan gå direkt till intilliggande sidor utan att först gå upp en nivå.

Tidigare har bildsidorna på Jvgfoto.se varit återvändsgränder i surfandet. Det enda sättet att komma vidare från en sida till en annan var att klicka på en av sökvägslänkarna överst och därmed komma upp en eller flera nivåer i hierarkin. Ville man komma till en annan sida på samma nivå var man tvungen att gå upp på detta sätt eller via bakåtknappen i webbläsaren och sedan gå till sidan därifrån. Det finns dock sidor som kan nås på flera sätt, exempelvis dokumentationer av stationer som gränsar till flera bandelar som kan nås från alla olika bandelssidor, i dessa fall fungerade inte ovanstående fullt ut.

Efter den senaste uppdateringen finns nu en navigeringspanel längst ner på de flesta sidor. I mitten finns en länk till sidan omedelbart över aktuell sida i hierarkin. På vardera sidan om denna länk finns länkar till föregående och nästa sida på samma nivå. För de sidor som har flera olika sidor på nivån ovanför får navigationspanelen flera rader som var och en fungerar som ovan. Störst nytta av dessa länkar har man kanske i banavdelningen där man nu kan göra en virtuell resa på en bana genom att klicka sig mellan bildreportagen i ordning och dessutom enkelt välja väg när banor förgrenar sig. Funktionen gör dock också att man nu mycket enklare kan bläddra mellan sidor om fordonsindivider av samma modell.

Sedan några dagar finns också uppgifter om hur många bilder och bildsidor som döljer sig bakom varje sida längre ner i sidstrukturen, detta före sidan öppnas. Informationen presenteras under sidtitel och eventuell beskrivning och avser det totala antalet bildsidor och bilder som kan nås från aktuell sida. Utöver detta har några mindre layoutförändringar skett.

Fotoplatser - nya tvärlänkar på webbplatsen

Publicerad 27 mars 2010

Efter en mindre uppdatering av webbplatsen idag har nya länkar mellan de olika avdelningarna tillkommit. Detta bör göra det både lättare och mer intressant att surfa runt i det omfattande bildarkivet.

Den för närvarande snabbast växande delen av Jvgfoto.se är avdelningen Banor, där reportage om stationer (i modern terminologi driftplatser), broar, banvaktstugor och annat som finns längs våra järnvägar. Alltjämt lever fordonsavdelningen, den del som webbplatsen föddes ur, och övriga avdelningar kvar. Ett problem har dock varit att dessa olika delar inte har haft någon kontakt med varandra, varje avdelning har varit sitt strikta hierarkiska träd och det har inte gått att surfa från en avdelning till en annan utan hjälp av t.ex. sökfunktionen. Samtidigt har banavdelningens reportage från svenska järnvägar en naturlig relation med bilderna i övriga avdelningar fotograferade vid svenska järnvägar - nämligen fotoplatsen. Denna koppling har nu gjorts tydligare och länkar mellan en bild och dess fotoplats och vice versa har införts.

Nu kan den som läser ett bildreportage från en station direkt med länkar på den sidan gå till andra sidor som innehåller bilder från samma plats. Den som tittar på fordonsbilder och blir intresserad av att veta mer om fotoplatsen kan på samma sätt nå den informationen via en länk i anslutning till bilden. Eftersom att en sida ofta innehåller bilder från olika platser kan man nu surfa kors och tvärs mellan webbplatsens olika delar och på så sätt förhoppningsvis hitta något intressant.

På bildsidor och bildspelssidor finns länkarna till fotoplatsen i slutet av respektive bilds bildtext. På bildsidorna är det en länk med texten "Platssida", i bildspelsvyn är denna text dessutom kompletterad med den länkade sidans rubrik, se t.ex. T66 713. De motriktade länkarna finns placerade längst ner på bildsidan (den sista delsidan om den är uppdelad på flera) under rubriken "Fler sidor med bilder från platsen", se t.ex. Långträsk. I de fall där reportaget från en plats är uppdelad i flera delar och platsens huvudsida är en mappsida finns motsvarande rubrik och länkar längst ner i vänsterspalten, se t.ex. Vännäs.

Ny funktion för uppdateringshistorik

Publicerad 4 januari 2010

Uppdateringarna av webbplatsens funktioner har fortsatt under helgerna. Nu har en ny förbättrad sida för uppdateringshistorik ersatt den gamla. Dessutom har webbplatsens förstasida nu försetts med såväl uppdateringshistorik som länkar till de senaste blogginläggen.

I september 2009 introducerades utan någon särskild marknadsföring en funktion för att läsa uppdateringshistorik för webbplatsen. En länk till funktionen har sedan dess funnits på förstasidan. Funktionen var redan från början ett provisorium och gav tyvärr på grund av sin utformning en dålig översikt över historiken. Den nya funktion som nu har tagits i drift kan nås från länken "Historik" i vänstermarginalen. Historiksidan visar en lista över alla uppdateringar under en tidsperiod. När sidan öppnas visas historik för den senaste månaden, men tidsperioden kan sedan enkelt ändras genom att start- och slutdatum väljs i de två kalendrar som finns överst på sidan.

Den nya funktionen för historik har också möjliggjort publicering de senaste uppdateringarna direkt på förstasidan. På samma sätt visas nu också de senaste blogginläggen där. Detta gör att det nu är betydligt enklare än tidigare att få en överblick över vad som hänt på webbplatsen den senaste tiden. Utöver dessa större förändringar har flera mindre fel och brister rättats till. Jag ber alla läsare att rapportera eventuella fel på webbplatsen till mig, det är lätt att missa småfel vid utvecklingen av en stor webbplats. Jag tar också som vanligt gärna emot synpunkter om webbplatsen och dess funktioner samt förslag till förbättringar. Jag ser dagens uppdatering som en stor förbättring, men det finns alltid möjlighet till förbättring!

Ny bildspelsfunktion

Publicerad 28 december 2009

I den senaste lite större uppdateringen av webbplatsens funktioner och layout i augusti 2009 introducerades ett nytt bildvisningsläge som då utlovades vara ett förstadium till ett bildvisningsläge. Nu finns en första version av denna bildspelsfunktion i drift på webbplatsen.

Webbplatsen Jvgfoto.se har under de snart tre år den funnits hela tiden haft samma grundlayout. Bilderna visas på bildsidor med många bilder som följer efter varandra. Succesivt har möjlighet att begränsa antalet bilder per sida införts så att bildsidorna har delats upp i delsidor. Det har också funnits möjlighet att visa bilder i större format genom att klicka på respektive bild på bildsidorna. Att bläddra genom bildsidans alla bilder en och en på det sätt som är vanligt i webbalbum nuförtiden har dock tidigare inte varit möjligt.

Det nya bildspelsläget är ett alternativt sätt att visa texter och bilder på en bildsida. För att starta ett bildspel klickar man på länken "Bildspel" omedelbart nedanför en bildsidas rubrikrad. Då öppnas bildspelsläget och sidans inledande text visas, om sådan saknas visas genast den första bilden. För att stega framåt eller bakåt i bildspelet används länkarna under bilden. Längst ner på sidan finns också möjlighet att ställa in bakgrundsfärg och bildstorlek. Som förut kan man också nå detta bildspelsläge genom att klicka på en bild på en bildsida. Då startar bildspelet med denna bild och inte från början.

Jag hoppas och tror att denna nya funktion ska göra det ännu lättare att titta på bilderna och navigera genom den växande bildsamlingen. Det finns fortfarande förbättringspotential i funktionen, men detta är redan en efterlängtad förbättring. Bildspelet är också en möjlighet för den som har en långsammare anslutning till internet att lättare kunna ta del av bilderna, då de kan visas en i taget. Skriv gärna en kommentar här i bloggen eller genom webbplatsens meddelandefunktion med dina synpunkter på den nya funktionen!

Ändrade funktioner och ny vänstermarginal

Publicerad 6 augusti 2009

Jvgfoto.se har idag uppdaterats och därmed fått ett något förändrat utseende och några förändrade funktioner. Den tidigare ganska stökiga vänstermarginalen med många olika inställningar har rensats upp och fått ett renare och mer användarvänligt utseende. Samtidigt har inställningarna för färgscheman och bildstorlek renodlats till de sidor där de verkligen behövs.

I vänstermarginalen fanns före uppdateringen ikoner med länkar till sökfunktionen, meddelandeformuläret, bloggen och gästboken. Dessa ikoner var grupperade i en fyrkant utan förklarande text, en sådan visades endast när muspekaren fördes över ikonerna. Det var helt enkelt svårt att direkt veta vad ikonerna betydde, vilket jag tror gjorde att många inte hittade till dessa sidor. I vänstermarginalen fanns också ikoner för att ställa in webbplatsens färgschema och bildstorlekar, även dessa kunde nog upplevas som svårförståeliga. Genom att rensa bort alla inställningar från vänstermarginalen och där istället lyfta fram gästboken, meddelandeformuläret, bloggen och sökfunktionen med ikon och förklarande text hoppas jag att dessa funktioner skall bli enklare att hitta för alla webbplatsens besökare.

När inställningarna för färgschema och bildstorlek har flyttat från strålkastarljuset i vänstermarginalen har också inställningarnas betydelse förändrats. Möjligheten att byta bakgrundsfärg på webbplatsen introducerades främst för att många bilder ser bättre ut med mörkare och mer neutral bakgrundsfärg. Det gråa och det svarta färgschemat har alltså hela tiden främst varit avsett för bildsidorna, men har tidigare använts för webbplatsen samtliga sidor. I januari 2009 introducerades ett nytt bildvisningsläge som nås när man klickar på en bild på en bildsida. Detta bildvisningsläge planerar jag att utveckla till ett bildspelsläge där en hel bildsidas bilder och text kan visas som ett bildspel, som komplement till den form som bildsidorna har haft sedan webbplatsen startade. I och med dagens uppdatering påverkar nu webbplatsens färginställning endast detta visningsläge, medan alla övriga sidor har standardfärgschemat. De inställningsikoner som tidigare fanns i vänstermarginalen har nu flyttat till bildvisningsläget, längst ner på sidan under bilden. Att färginställningarna bara påverkar de sidor där de verkligen behövs, samt att inställningarna nu har placerats på just dessa sidor hoppas jag skall göra dessa färgscheman lättare att förstå och använda.

På samma sätt som färginställningarna har också inställningen för bildstorlek flyttat till bildvisningsläget. Storleksinställningen påverkar nu allså bara detta läge och inte bildsidorna. Det senare kan möjligen ses som en försämring, då det inte längre går att visa bildsidorna med stora bilder i en följd på samma sida. Dessa sidor har dock sett stökiga ut med sin stora sidbredd och kunde dessutom vara krävande att ladda om många bilder skulle visas på samma sida. Med ett framtida nytt bildspelsläge kan båda dessa problem lösas. Dessutom visade bildvisningsläget förut alltid stora bilder, i och med dagens uppdatering kan både små och stora bilder visas med tre olika bakgrundsfärger. Detta är en klar förbättring som jag hoppas skall göra att bilderna mer kommer till sin rätt.

Dagens uppdatering är ett litet steg på vägen mot de visioner jag har för webbplatsen. Målet är naturligtvis att webbplatsen skall vara enkel och lättöverskådlig och att var och en skall kunna titta på bilderna på ett sätt som tilltalar dem. Jag hoppas på hjälp med förslag till förbättringar, hjälp med att hitta fel som insmugit sig, både faktafel och datatekniska problem som påverkar webbplatsens funktion. Skriv gärna en rad om vad du tycker om dagens uppdatering med kommentarsfunktionen här i bloggen eller genom ett meddelande direkt till mig. Tack på förhand!

När det inte går riktigt som man tänkt

Publicerad 23 maj 2009

Idealfall inträffar sällan, det ligger nästan i ordets betydelse. Tåget kan vara försenat, tåget kan komma för tidigt, fotografen kan komma för sent, osv osv. Ett exempel på detta var en fototur jag företog längs Piteåbanan för en vecka sedan då jag tänkte fotografera ett eller möjligtvis båda Hector Rail-tågen som går på banan mitt på dagen då de passerade över Piteälven vid Sikfors.

På lördagar lämnar tåg 41856 Piteå klockan 12:30. Något försenad, men före tågets avgångstid lämnade jag samma stad med bil och färdades i riktning mot Älvsbyn. Vid Pålberget ungefär halvvägs mellan Piteå och Sikfors går järnvägen för första gången inom synhåll från landsvägen, väg 374. Här stod det klart att jag inte skulle hinna fotografera detta första tåg vid bron då jag plötsligt fann mig köra parallellt med tåget genom Pålberget. Vägen och järnvägen går sedan något skilda vägar upp till Arnemark där banans enda mötesstation är belägen, men parallellkörningen fortsatte. Vid plankorsningen i Arnemark hade jag ändå kommit förbi tåget och hann slänga iväg detta höftskott på tåget när det rullade ut norrut från mötesstationen:

Vid det här laget stod det redan klart att hela dagens fotoprojekt hade gått om intet. På mötesspåret i Arnemark stod nämligen ett cirka två timmar tidigt tåg 41893 och väntade på det mötande tåget. Det hann sedan smita iväg mot sin slutdestination innan jag hann ta någon bild på det.

Turen fick nu istället ägnas åt studier av den märkliga järnvägsbron som skär rakt genom kraftverksmiljön i Sikfors. Det är ett mycket intressant studieobjekt med sina kraftfulla valv och smäckra stålbåge över älvfåran!


En tåglös bro över en brusande älv i Sikfors

Klickbara bilder tillbaka

Publicerad 27 januari 2009

När den senaste versionen av webbplatsen Jvgfoto.se lanserades i början av oktober 2008 försvann tyvärr möjligheten att klicka på bilderna på bildsidorna för att förstora dem. Detta har gjort att den enda möjligheten att se stora bilder har varit att visa alla bilder på sidan i storformat genom knappen i vänstermarginalen. Förstoringsmöjligheten försvann för att denna skulle integreras i en bildspelsfunktion som ännu inte var utvecklad.

Bildspelsfunktionen har tyvärr ännu inte sett dagens ljus, men som ett led i arbetet med funktionen finns nu ett förstoringsfönster som nås genom att klicka på en bild, precis som det fungerade i förra versionen av webbplatsen. Därmed kan åter enskilda bilder förstoras under tiden ett reportage läses.

Ett första möte med Kjell Lönnå

Publicerad 4 januari 2009

Den näst sista decemberdagen på det nyss avslutade året hade jag ett ärende till centralstationen i Östersund på eftermiddagen. Det blev ett besök under en händelserik timme på Östersund C med många tågrörelser och många resenärer på plattformarna.

När jag anlände till stationen omkring kvart över fyra stod MittNabotåget mot Trondheim i form av BM92-motorvagnen 92.04 och mullrade på spår 2 norra delen. Det var nu endast cirka fem minuter till avgång (16:21) men tåget var glest besatt. Men, det skulle det snart bli ändring på då MittNabotåget från Sundsvall ankom på spår 3. Det visade sig vara många som skulle utnyttja den snäva anslutningen som föreligger mellan de båda tågen.

Resenärer strömmar ut ur det nyss ankomna MittNabotåget 7626 från Sundsvall och skyndar till andra sidan mellanplattformen där tåg 384 mot Trondheim inväntar.

Reginatåget har tömts på de flesta av sina passagerare och tågpersonalen går igenom tåget och förbereder det för återfärden mot Sundsvall.

Trondheimståget har fått kör i signalen vid norra plattformsänden och inleder sin färd mot det västra grannlandet.

När Trondheimståget avgått västerut är det så dags för nästa manöver, Reginans lilla utflykt till hållstället Östersunds västra (Ösv) cirka en kilometer norrut inför avfärden mot Sundsvall. Motorvagnen går som växling från centralstationen till västra station och tåget mot Sundsvall avgår sedan från Östersunds västra fem minuter före avgång från Östersund C. Det är inte ovanligt att resenärer mot Sundsvall stiger på redan före första avgången från centralstationen och därmed följer med till Östersunds västra.

X52 9034 som tåg 7629 mot Sundsvall har stannat vid Östersund C.

Mitt möte med Reginamotorvagnen X52 9034 som denna dag gick i tåg 7626 och 7629 var det första efter att vagnen fått sitt nya namn Kjell Lönnå. Det var efter en namntävling under hösten som de båda reginorna i MittNabotrafiken fick namn efter kulturpersonligheter med anknytning till Jämtland och Västernorrland, Ewert Ljusberg respektive Kjell Lönnå. Dop förrättades i Östersund och Sundsvall den 8 december 2008.

X52 9034 "Kjell Lönnå" på Östersund C.

Motorvagnen strax före avgång från Östersund.

Efter MittNabotågets avgång mot Sundsvall klockan 16:40 är det bara 20 minuter kvar till nästa tågavgång från Östersund C, då tåg 85 mot Stockholm avgår klockan 17:00. Tåget utgår under vintern från Åre och ankommer Östersund kl 16:58. Det brukar vara många resenärer som stiger på detta tåg, och den här kvällen i mellandagarna var inget undantag. Två minuters uppehåll för eftermiddagståget kan tyckas vara för lite på en station som Östersund C, minst fem minuter brukar krävas innan resenärer och allt bagage har lastats in. 17:00 är dock bara den annonserade avgångstiden, den egentliga är 17:03 vilket ger fem minuters uppehåll.

Tåg 85 ankommer Östersund C från Åre och ska strax fortsätta mot Stockholm.

Slutligen undrar jag om det inte vore lämpligt att sätta upp fler anslag om var tågets vagnar stannar. Jag hittade en sådan på hela stationen, lite undangömt i ett hörn av vänthallen. Många går ju ut på plattformen innan de funderar på var tåget kommer att stanna, men väl där ute finns inte en enda informationsplansch. Om nu tågen ska kunna bli mer rättidiga vore väl en enkel åtgärd för detta att resenärerna placerar sig på rätt plats. Många letade efter informationen denna kväll och många stod i fel ände av plattformen när tåget väl kom in.

Premiär för bloggen på Jvgfoto.se!

Publicerad 3 januari 2009

Välkommen till bloggen på Jvgfoto.se och premiärinlägget i densamma! Webbplatsen Jvgfoto.se har nu funnits i sin nuvarande form i knappt två år och antalet bilder och sidor ökar ständigt. Det är nu dags att sjösätta en ny del av webbplatsen och utnyttja den möjlighet till enklare och snabbare nyhetsflöde och möjlighet till dialog som bloggformatet medger.

I den här bloggen tänkte jag dela med mig av aktuella glimtar ur en järnvägsfotografs vardag och på så sätt kanske ge lite bakgrundsinformation om hur vissa av bilderna som publiceras har kommit till. Jag tänker också använda bloggen för att skriva om webbplatsen, exempelvis om nya funktioner, uppdateringar eller rent webbplatstekniska frågor. Jag bygger hela webbplatsen på egen hand och utvecklar alla funktioner själv från grunden. Det är ett tidsödande arbete men det är samtidigt mycket lärorikt. Många nya funktioner har utvecklats med tiden och fler planer finns fortfarande på idéstadiet, planer som förhoppningsvis leder till att nya funktioner dyker upp i framtiden.

Ibland får jag kontakt med läsare, främst genom frågor om något specifikt ämne som jag har tagit upp på webbplatsen. Det är däremot sällan jag får höra något om hur själva tekniken fungerar, om sidorna ser bra ut och fungerar på ett tillfredsställande sätt för webbplatsens besökare. Jag skulle gärna se fler sådana kontakter, dels för att okända problem är svåra att lösa och dels för att en konstruktiv problemdiskussion kan leda till ännu bättre lösningar för webbplatsen.

Jag har således en uppmaning till er besökare: Om något fungerar otillfredsställande, fungerar dåligt eller inte fungerar alls, om Du har en idé till förbättring av någon funktion, förslag till hur webbplatsen kan bli mer lätthanterlig, eller för den delen tycker att något fungerar mycket bra, kontakta mig och berätta om dina åsikter! På så vis kan vi hjälpas åt att göra webbplatsen ännu bättre! Du kan nå mig via meddelandeformuläret, gästboken eller genom att svara direkt här i bloggen. Tack på förhand!