Våren 2014

Arbeten påbörjas längs hela den nya järnvägssträckningen från Vittulsbergsvägen i norr till Bärbyleden i söder och arbetsområdet blir därmed ett allt mer tydligt inslag i landskapet och vid passagen genom tättbebyggt område. I januari pågår huvudsakligen spontning som förberedelse för schaktning och borrning av kalkcementpelare som förstärkning av lerjordarna inför det fortsatta bygget. Längst i norr ska en vägport för Vittulsbergsvägen byggas och för att det ska kunna göras med pågående tågtrafik byggs ett tillfälligt förbigångsspår. Vid Storgården spontas för att påbörja den stora schaktgropen i vilken den nya tunneln ska byggas.

Bilder och filmer (138)

Tisdag 21 januari 2014

Plankorsningen med Vittulsbergsvägen sedd från väster.
ID-nummer:  22338
Direktlänk: /bild/00022338/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten pågår öster om spåret som förberedelser inför bygget av vägporten norr om nuvarande plankorsning.
ID-nummer:  22339
Direktlänk: /bild/00022339/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen, några större åtgärder i den blivande nya järnvägssträckningen till vänster har inte påbörjats här.
ID-nummer:  22340
Direktlänk: /bild/00022340/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut, här pågår spontning och förstärkning för det tillfälliga spår som ska användas medan vägporten byggs.
ID-nummer:  22341
Direktlänk: /bild/00022341/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Borrning av kalkcementpelare intill spåret norr om plankorsningen med Vittulsbergsvägen.
ID-nummer:  22342
Direktlänk: /bild/00022342/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre bort från korsningen slås spont ned med en grävmaskin.
ID-nummer:  22343
Direktlänk: /bild/00022343/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sponten plockas upp och placeras intill föregående.
ID-nummer:  22344
Direktlänk: /bild/00022344/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den slås sedan ned med hjälp av aggregatet på grävarmen.
ID-nummer:  22345
Direktlänk: /bild/00022345/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bit för bit försvinner det stora stålstycket ned i backen.
ID-nummer:  22346
Direktlänk: /bild/00022346/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slutligen sätts aggregatet på spontens övre ände och bankas ned den sista biten.
ID-nummer:  22347
Direktlänk: /bild/00022347/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en spont har slagits ned.
ID-nummer:  22348
Direktlänk: /bild/00022348/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Borraggregatet intill spåret.
ID-nummer:  22349
Direktlänk: /bild/00022349/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från öster.
ID-nummer:  22350
Direktlänk: /bild/00022350/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Vattholmavägen sedd från norr.
ID-nummer:  22351
Direktlänk: /bild/00022351/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaderna öster om plankorsningen som rivs för att ge plats för den nya järnvägen.
ID-nummer:  22352
Direktlänk: /bild/00022352/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen vid Vittulsbergsvägen sedd från Vattholmavägen, i förgrunden syns ån Samnans lilla skärning genom åkerlandskapet.
ID-nummer:  22353
Direktlänk: /bild/00022353/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Vattholmavägen sedd från norr.
ID-nummer:  22354
Direktlänk: /bild/00022354/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den snedvinkliga plankorsningen sedd från gång- och cykelvägen intill.
ID-nummer:  22355
Direktlänk: /bild/00022355/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nuvarande enkelspår med Gamla Uppsala kyrka i bakgrunden.
ID-nummer:  22356
Direktlänk: /bild/00022356/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett Upptåg rullar in mot Uppsala och har spärrat trafiken på Vattholmavägen en stund.
ID-nummer:  22357
Direktlänk: /bild/00022357/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Gamla Uppsala norrifrån där Vattholmavägen flyttats västerut för att ge plats för den nya banan.
ID-nummer:  22358
Direktlänk: /bild/00022358/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägen sedd norrut från ungefär samma plats som ovan.
ID-nummer:  22359
Direktlänk: /bild/00022359/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny arbetsplats har etablerats på åkermarken mellan Vattholmavägen vid Gamla Uppsala skola och järnvägen.
ID-nummer:  22360
Direktlänk: /bild/00022360/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggarbetsplats i den speciella miljön i Gamla Uppsala.
ID-nummer:  22361
Direktlänk: /bild/00022361/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattholmavägen sedd söderut i närheten av skolan med Storgården i fonden.
ID-nummer:  22362
Direktlänk: /bild/00022362/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stålspont i högar vittnar om vad som ska komma att ske här framöver.
ID-nummer:  22363
Direktlänk: /bild/00022363/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid Groaplan intill den blivande tunnelsträckningen.
ID-nummer:  22364
Direktlänk: /bild/00022364/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför Storgården har staket nu satts upp kring det område som först ska schaktas ur.
ID-nummer:  22365
Direktlänk: /bild/00022365/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spontningen har påbörjats så smått utanför Storgården, vy mot sydväst.
ID-nummer:  22366
Direktlänk: /bild/00022366/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spontningen med stationshuset i bakgrunden till höger.
ID-nummer:  22367
Direktlänk: /bild/00022367/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena påbörjas alldeles intill Storgården.
ID-nummer:  22368
Direktlänk: /bild/00022368/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området mellan Storgården och Vattholmavägen där tunnelbygget ska starta sett från söder.
ID-nummer:  22369
Direktlänk: /bild/00022369/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från Sivs väg, tunneln ska dras fram i bildens högra del.
ID-nummer:  22370
Direktlänk: /bild/00022370/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området där tunneln ska byggas mellan Sivs väg och Sigyns väg.
ID-nummer:  22371
Direktlänk: /bild/00022371/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunnelsträckningen sedd norrut förbi Storgården från Sivs väg.
ID-nummer:  22372
Direktlänk: /bild/00022372/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stålspont går åt i stora mängder.
ID-nummer:  22373
Direktlänk: /bild/00022373/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla bangårdsområdet i Gamla Uppsala sett från norr, när bygget av dubbelspåret är klart försvinner även det sista spåret här.
ID-nummer:  22374
Direktlänk: /bild/00022374/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten på slätten väster om Gamla Uppsala, vy från norr.
ID-nummer:  22375
Direktlänk: /bild/00022375/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nuvarande enkelspår strax söder om stationshuset, här kommer tunnelsträckningen att möta den gamla bansträckningen.
ID-nummer:  22376
Direktlänk: /bild/00022376/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneln ska sträcka sig ut förbi nuvarande spår snett ut på slätten till höger vidare söderut.
ID-nummer:  22377
Direktlänk: /bild/00022377/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om den blivande tunnelmynningen pågår också spontningsarbete.
ID-nummer:  22378
Direktlänk: /bild/00022378/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bakom sponten rullar tågtrafiken ännu som vanligt.
ID-nummer:  22379
Direktlänk: /bild/00022379/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bit för bit bankas stålet ner i marken.
ID-nummer:  22380
Direktlänk: /bild/00022380/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart hålls leran på plats av denna mur så att schaktarbetet kan påbörjas.
ID-nummer:  22381
Direktlänk: /bild/00022381/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena strax söder om den blivande södra tunnelmynningen.
ID-nummer:  22382
Direktlänk: /bild/00022382/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen syns som ett tomt stråk genom bebyggelsen och korsar befintlig järnväg här mellan Yrsaparken och stationshuset.
ID-nummer:  22383
Direktlänk: /bild/00022383/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något längre söderut sätts nya fundament för kontaktledningsstolpar till det tillfälliga förbigångsspår som ska byggas vid södra tunnelmynningen.
ID-nummer:  22384
Direktlänk: /bild/00022384/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i den nya banans sträckning i höjd med Yrsaparken.
ID-nummer:  22385
Direktlänk: /bild/00022385/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ledningsarbeten intill den gamla järnvägen vid den tidigare södra bangårdsänden i Gamla Uppsala intill Yrsaparken.
ID-nummer:  22386
Direktlänk: /bild/00022386/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även längre söderut där banan mjukt ska runda bebyggelsen på Banvallsvägen har olika markarbeten påbörjats.
ID-nummer:  22387
Direktlänk: /bild/00022387/
Fotodatum: den 21 januari 2014
Publicerad: den 12 augusti 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!