Arbetet med betongtunneln fortsätter under hösten 2015 och arbetet med att gräva och spränga ur de två mellanrummen mellan de tre tunneldelar som byggts pågår. Återfyllnad har skett vid Storgården där vägen till Groaplan är återställd. Vattholmavägen har lagts upp på tunneltaket vid Gamla Uppsala skola och järnvägen ska läggas upp på tunneltaket vid södra mynningen så att provisoriet väster om denna kan rivas. Spårarbeten pågår vid Vittulsbergsvägen där provisoriet tas bort i september. En ny provisorisk bro tas samtidigt i drift vid Tycho Hedéns väg där de gamla järnvägsbroarna ersätts med nya. Schaktarbetena söder om tunneln färdigställs och därmed är snart större delen av den nya banunderbyggnaden vid sidan av tunneln färdig.

Dela Dela

Kommentarer (0)

Det finns inga kommentarer ännu

Mer på webbplatsen

Publicerad den 1 september 2015
Senast ändrad den 1 september 2015
Totalt 191 bilder
Datumfilter

Den 19 augusti 2015

Bildkalender
Den färdiga vägporten för Vittulsbergsvägens passage under järnvägen sedd från väster.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019419/
ID-nummer: 19419
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Porten sedd från vägens norra sida ovanför slänten, spåret ligger ännu på tillfällig bro över vägporten.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019420/
ID-nummer: 19420
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Arbete med nya spår pågår där det tillfälliga spåret inte ligger i vägen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019421/
ID-nummer: 19421
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Det blivande uppspåret görs i ordning ovanpå vägporten, det tillfälliga spåret ligger i högre läge i bakgrunden.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019422/
ID-nummer: 19422
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Det tillfälliga spåret är anslutet till uppspårssidan på dubbelspåret norr om driftplatsen Samnan. På bron över motorvägen som skymtar i bakgrunden har spår lagts ut på andra sidan för att bilda nytt nedspår.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019423/
ID-nummer: 19423
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Ett tåg på väg söderut har just passerat över den tillfälliga bron över den nya vägporten, men snart får tågen flytta ner på mer permanent nivå på portens tak.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019425/
ID-nummer: 19425
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Vägporten sedd från öster, här syns också spontningen för den tillfälliga bron som ännu ligger kvar över porten.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019426/
ID-nummer: 19426
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Porten sedd från öster, i bakgrunden backen upp mot marknivån och korsningen med Vattholmavägen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019427/
ID-nummer: 19427
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Porten sedd från nordost, vägen gick tidigare på södra sidan av skärningen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019428/
ID-nummer: 19428
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Porten sedd på avstånd från öster från den gamla vägsträckningen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019429/
ID-nummer: 19429
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Porten sedd från väster nere i skärningen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019430/
ID-nummer: 19430
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Ett norrgående tåg passerar över den nya vägporten.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019431/
ID-nummer: 19431
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Kurvorna där den nya bansträckningen lämnar den gamla består, men viss förändring stundar när den provisoriska bron ska tas bort.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019432/
ID-nummer: 19432
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Vid passagen över ån Samnan ligger ännu en tryckbank för att stabilisera marken.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019433/
ID-nummer: 19433
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
I tunnelbyggets norra ände pågår arbete med det tunneltråg som ska leda spåren fram till själva tunneln.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019434/
ID-nummer: 19434
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
På bottenplattan byggs väggar med ökande höjd söderut mot tunnelmynningen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019435/
ID-nummer: 19435
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
På östra sidan byggs en separat stödmur norr om tråget.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019436/
ID-nummer: 19436
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Den blivande norra nedfarten till tunneln med den nya sträckningen av Vattholmavägen till höger.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019437/
ID-nummer: 19437
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Trågets norra ände med stödmurbygget på östra sidan i bakgrunden.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019438/
ID-nummer: 19438
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Skärningen norr om tunneln sedd från sydväst.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019439/
ID-nummer: 19439
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Bygget av trågets väggar, vy från sydväst.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019440/
ID-nummer: 19440
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Tunnelbygget avancerar också norrut, här med skolbyggnaderna i bakgrunden.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019441/
ID-nummer: 19441
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Ännu en del av tunneln börjar bli klar för gjutning.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019442/
ID-nummer: 19442
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Gropen norr om tunneln sedd från sydväst vid den nu färdiga tunneldelens norra ände, den norra tunnelmynningen kommer att ligga där spontgropen vidgas på vänster sida.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019443/
ID-nummer: 19443
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Armerad men inte gjuten tunneldel vid den nordligaste av tre tunnelarbetsplatser intill den gamla skolbyggnaden.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019444/
ID-nummer: 19444
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Den nordligaste tunnelarbetsplatsen sedd från sydväst.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019445/
ID-nummer: 19445
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Tunneltaket hamnar här i höjd med eller till och med något över den tidigare marknivån.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019446/
ID-nummer: 19446
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Vattholmavägen har nu flyttats in på tunneltaket intill skolbyggnaden så att man kan schakta ur och färdigställa tunneln även där vägen tidigare passerade något längre söderut.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019447/
ID-nummer: 19447
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Den nordligaste delen av tunnelbygget, vy norrut från samma plats som ovan.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019448/
ID-nummer: 19448
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Vy norrut i tunnelsträckningen från Vattholmavägen där den nu ligger på tunneltaket.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019450/
ID-nummer: 19450
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Från vägen är det nu enkelt för arbetsfordon att köra ut på taket och nå fram till arbetena i tunnelns norra ände.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019449/
ID-nummer: 19449
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Vy söderut från vägen, här syns södra änden av den nordligaste av tre färdiggjutna tunnelavsnitt och den spont som tidigare skiljde tunnelgropen från vägen bortom den.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019451/
ID-nummer: 19451
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Här ska nu en grop schaktas ur för att kunna bygga klart tunneln, detta är nu den enda del i tunnelsträckningen där schaktning inte påbörjats.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019452/
ID-nummer: 19452
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Tunneln utanför den gamla skolbyggnaden, vy norrut.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019453/
ID-nummer: 19453
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Vattholmavägens nya tillfälliga sträckning över tunneltaket sedd från sydost.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019454/
ID-nummer: 19454
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Söder om vägen syns södra änden av det nordligaste färdigställda tunnelavsnittet. Vägen gick tidigare bortom och till vänster om gropen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019455/
ID-nummer: 19455
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Den oschaktade delen sedd mot sydväst.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019456/
ID-nummer: 19456
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
En blick ner i underjorden där tågen kommer att gå i framtiden.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019457/
ID-nummer: 19457
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
En grävmaskin har påbörjat arbetet med att gräva ur även detta avsnitt.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019459/
ID-nummer: 19459
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015
Något längre söderut öppnar sig gropen där den mellersta tunnelarbetsplatsen avancerar norrut.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019460/
ID-nummer: 19460
Fotodatum: 19 augusti 2015
Publiceringsdatum: 1 september 2015

Skriv en kommentar

Här kan du skriva en kommentar som kommer att visas publikt på den här sidan. Vill du skicka ett privat meddelande, använd istället kontaktformuläret som nås via länken "Kontakt" överst på sidan.